Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor Česko & Slovensko: Celkové hodnocení. A 2.série?

Survivor Česko & Slovensko: Celkové hodnocení. A 2.série?

Photo © Archiv TV Markíza
Photo © Archiv TV Markíza
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Survivor Česko & Slovensko 2022 skon­čil a obje­vi­ly se zprá­vy, že se mož­ná dočká­me dru­hé série. To mě však vzhle­dem k totál­ní­mu selhá­ní na Slovensku vel­mi pře­kva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý Survivor a co by se pří­pad­ně mělo změ­nit, pokud se bude natá­čet 2. řada.

V prv­ní řadě je tře­ba říct, že spous­ta lidí ani za tři měsí­ce neby­la schop­na pocho­pit smy­sl a her­ní prin­cip této sou­tě­že. To je tro­chu smut­né, pro­to­že pokud někdo tvr­dí, že Xenia hrá­la nej­lé­pe a měla vyhrát, je úpl­ně mimo. Bohužel jsem se s tím­to názo­rem setká­val poměr­ně čas­to v dis­ku­zích fanouš­ků a nao­pak, že napří­klad Nicol nebo Chilli si to neza­slou­ži­ly, pro­to­že mani­pu­lo­va­ly s ostat­ní­mi. Ale o tom ta hra je a Nicol a Chilli, pokud by vyhrá­ly, tak bych neřekl, že to bylo úpl­ně neza­slou­že­né, pro­to­že tu hru hrá­ly dob­ře vzhle­dem ke svým mož­nos­tem.

Neměly šan­ci zís­kat imu­ni­ty jako tře­ba Vladimír, a tak posta­vi­ly svou hru na soci­ál­ní hře a sil­ném spo­je­nec­tví ve troj­ce s Veronikou. Kdyby tam nebyl Vladimír, kte­rý si tuto hroz­bu uvě­do­mo­val, prav­dě­po­dob­ně by uspě­li a z této tro­ji­ce by vze­šli posled­ní dva. Heslem Survivora je pro­hrát, pře­žít a přelstít. Přežít je život na ost­ro­vě, pro­hrát jsou sou­tě­že a přelstít zna­me­ná vyřa­ze­ní a tady je neod­mys­li­tel­ný pod­raz, kte­rý jsme díky due­lu Survivor nedo­sta­li, a tak jsme při­šli o jed­nu z neje­pič­těj­ších čás­tí této show.

Tady se dostá­vá­me k for­má­tu této show a Nova s Markízou vel­mi, vel­mi nešťast­ně zvo­li­ly turec­ký for­mát, kte­rý je pros­tě odpad a to je fakt. Mentalita Turků a nás je úpl­ně jiná a už jenom pod­le toho, co se v turec­kém Survivoru dělo, muse­lo být jas­né, že to u nás fun­go­vat nebu­de.

Nova měla díky úspě­chu Robinsonova ost­ro­va vět­ší úspěch než Markíza, kde ho po dvou týd­nech stáh­li z hlav­ní­ho vysí­la­cí­ho času a poz­dě­ji pře­su­nu­li na 23. hodi­nu, navíc ho roz­dě­li­li na hodi­no­vé úse­ky a běžel v úte­rý, stře­du, čtvr­tek a pátek. Tady se pod­le mého názo­ru hod­ně poka­zi­lo Voyo, pro­to­že ho tam sle­do­va­lo hod­ně lidí a hlav­ní vel­kou skvr­nou bylo, že tito lidé měli oka­mži­tou potře­bu ho vyzra­dit před těmi, kte­ří ho sle­do­va­li v tele­vi­zi. Dokonce to děla­la i spous­ta médií (např. Očko TV, kde bych spo­i­le­ry k Survivoru ani neče­kal). To odra­di­lo ješ­tě víc lidí, kte­ří se na to vlast­ně ani nemu­se­li dívat, když vědě­li, jak to dopad­ne.

Celkově vza­to, někdy je nej­jed­no­duš­ší ces­ta ta nej­lep­ší a mělo se jít původ­ní ver­zí, když už jsme měli ofi­ci­ál­ní licen­ci. 40 sérií ori­gi­ná­lu plus aus­tral­ský sur­vi­vor nám dává spous­tu mate­ri­á­lu v sou­tě­žích a zvra­tů, kte­ré se dají udě­lat. Nemusí to být pořád jen par­kour a sklá­dač­ka na neko­neč­né body. V sou­tě­žích by to mělo fun­go­vat tak, že bude jed­na sou­těž s více sta­no­viš­ti a kmen si tato sta­no­viš­tě roz­dě­lí, a tak by měla fun­go­vat sou­těž o imu­ni­tu nebo odmě­nu. Duel bych úpl­ně zru­šil, pro­to­že, jak už jsem psal, zabra­ňu­je skvě­lým momen­tům pod­ra­zů. A pokud to tak moc chtě­jí, ori­gi­nál nám dává prů­vod­ce i zde- ost­ro­ve vykou­pe­ní. Vyřazení tro­seč­ní­ci se vydá­va­li na ten­to ost­rov a o setr­vá­ní v sou­tě­ži bojo­va­li vždy dva pro­střed­nic­tvím sou­bo­jů. Vítěz by čekal na dal­ší­ho tro­seč­ní­ka, se kte­rým by se utkal v sou­bo­ji, a to by pokra­čo­va­lo až do slou­če­ní, kde by se do hry vrá­til ten, kdo by vydr­žel do té doby.

Délka epi­zod byla také nešťast­ná, pro­to­že přes dvě hodi­ny je hod­ně, ale v tom­to for­má­tu, kte­rý jsem psal, bych viděl kom­pro­mis v podo­bě jedena­půl­ho­di­no­vých epi­zod, ale s kva­lit­ním obsa­hem. Jak dosáh­ne­me kva­lit­ní­ho obsa­hu? Především to nedě­lat za pocho­du, ale nato­čit vše najed­nou a s před­sti­hem. Pak dej­te dosta­tek času lidem, kte­ří pořad zna­jí, aby ho pomoh­li upra­vit pod­le svých před­stav, a vyhne­me se tak mno­ha pro­blé­mům, s nimiž se nyní setká­vá­me. Od špat­né­ho zvu­ku, přes absen­ci titul­ků, když jsou potře­ba, až po pří­šer­ný střih při zjev­ném poru­šo­vá­ní pra­vi­del v sou­tě­žích, kte­ré­ho jsem si jako divák vši­ml i já. Možná měli dát vět­ší slo­vo při výro­bě Novotnému, kte­rý byl světlou strán­kou toho­to pořa­du a je vel­kým fanouš­kem Survivora. A samo­zřej­mě když už zmi­ňu­ji mode­rá­to­ra, tak bych poprosil, aby Slováky neda­bo­val Šmahel a cel­ko­vé mode­ro­vá­ní a komen­to­vá­ní nechal na Novotném. Snad nejsme na Slovensku tak hlou­pí, abychom nero­zu­mě­li tomu, co říká Čech.

Vyhlášení vítě­ze po hla­so­vá­ní bych si nechal na pří­mý pře­nos, po kte­rém by násle­do­val sraz, kde by byli všich­ni hrá­či a spo­leč­ně bychom sle­do­va­li zají­ma­vé momen­ty hry. Ano, vychá­zím z ori­gi­ná­lu, ale proč měnit něco, co je vyzkou­še­né a fun­gu­je? Samozřejmě nesmí­me zapo­me­nout na zkrá­ce­ní doby, kte­rou sou­tě­ží­cí strá­ví ve hře. Nemusí to být 39 dní, může to být o pár dní více, pokud se zvo­lí sys­tém s 24 sou­tě­ží­cí­mi, ale pod­le mého názo­ru by 39 dní sta­či­lo i tak. Jen ne zase přes dva měsí­ce, pro­to­že to je pří­liš dlou­ho a hra ztrá­cí spád.

Když už jsme u těch sou­tě­ží­cích, udě­lej­te pořád­ný cas­ting a vez­mě­te ale­spoň polo­vi­nu z 24 hrá­čů z řad sku­teč­ných fanouš­ků Survivora, a ne abys­te zva­li „celebri­ty“ a ješ­tě jim za to pla­ti­li. Jaká je pak moti­va­ce těch­to lidí vyhrát, když stej­ně vydě­la­jí podob­né pení­ze? „Necelebritám“ se pla­tí taky, ale pod­stat­ně méně, ale nemě­ly by se pla­tit vůbec a nechá­pu, jak to něko­ho může napad­nout. Pak se nemů­že­me divit, že se mlu­ví o výši nákla­dů, když se pobyt zby­teč­ně pro­dlu­žu­je téměř na tři měsí­ce a hrá­čům se pla­tí tisí­ce eur den­ně. Zároveň je spous­ta lidí, kte­ří by šli zadar­mo, a urči­tě se jim při­hlá­si­lo hod­ně lidí, ale vybra­li si jen zají­ma­vé osob­nos­ti. Adam cho­dil s Agátou Hanychovou, Braňo hrál v seri­á­lech, ale to nejsou oby­čej­ní lidé, kte­ří se do sou­tě­že při­hlá­si­li, pro­to­že ji chtě­jí vyhrát, a mys­lím, že se ani nepři­hlá­si­li, ale byli oslo­ve­ni tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi. Vždyť zejmé­na tito dva ani nevě­dě­li, jak se hra­je, a cel­ko­vě v sou­tě­ži jich bylo 75 %. Jaká je tedy moti­va­ce k výhře, když stej­ně dosta­nou pení­ze a hra je neba­ví, pro­to­že ji nezna­jí. Například v ori­gi­ná­le, když se hráč zra­ní, chce pokra­čo­vat a nikdy se nevzdá­vá, pro­to­že mu na tom tolik zále­ží. Ledaže by se oprav­du váž­ně zra­nil a lékař by ho nene­chal pokra­čo­vat, ale i teh­dy tito hrá­či čas­to pro­tes­tu­jí. Například Vojta s námi jel na jed­no­den­ní výlet, a když zjis­til, že to nebu­de hote­lo­vý ráj, pros­tě ode­šel. Jakou váž­nost má mít sou­těž, když tohle divá­ci vidí hned na začát­ku?

Však tam bylo i něko­lik dob­rých hrá­čů, jme­no­vi­tě Vladimír, Veve, Chilli, Nicol, Daniel(Gogo), Tomáš Zástěra a také Johy. Pravděpodobně jste si řek­li, kde je Tom z Azua, Xenia nebo Veronika? Tito hrá­či byli sice fajn, ale neby­li to dob­ří hrá­či, pro­to­že napří­klad Tom si mys­lel, že když vyhrá­vá sou­tě­že, zaslou­ží si vyhrát, a při­tom neměl žád­nou soci­ál­ní hru. Xenia byla dob­rá v sou­tě­žích, ale tak­tic­ky do hry neda­la vůbec nic. A Veronika té hře poro­zu­mě­la, až když psa­la jmé­no vítě­ze. Hráči jako Monika, Vojta a Iva jen zabí­ra­li mís­to ostat­ním a Gábor s Nathanem byli skvě­lí v sou­tě­žích a dokon­ce i v hláš­kách, ale o hře nevě­dě­li nic.

Nakonec máme skvě­lé­ho vítě­ze, ale pokud chtě­jí tele­vi­ze udě­lat dru­hou řadu, musí se zamys­let nad tím, co se nepo­ved­lo a hlav­ně naslou­chat fanouškům Survivora, pro­to­že fanouš­kov­ská základ­na je v Česku a na Slovensku vel­ká. Kdyby se řídi­li ale­spoň tím, co jsem zde nyní uve­dl, zaru­ču­ji vám, že bychom se dočka­li pořa­du, za kte­rý bychom se nemu­se­li sty­dět a kte­rý by byl vel­mi úspěš­ný.


Photo © Archiv TV Markíza


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,56750 s | počet dotazů: 245 | paměť: 73076 KB. | 21.02.2024 - 05:34:12