Kritiky.cz > Recenze knih > Kim Dryer: Andělská inspirace

Kim Dryer: Andělská inspirace

candles 4522198 640
candles 4522198 640
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorka o svých kar­tách říká, že byly vytvo­ře­ny pro­to, aby nás při­ved­ly andě­lům blí­že. Protože ta anděl­ská pomoc a pod­po­ra je dostup­ná pou­ze, když o ni požá­dá­me. To je pra­vi­dlo, kte­ré najde­te v mno­hých kni­hách týka­jí­cích se andě­lů a sym­bo­li­ky andě­lů. A čím víc jsem s těmi­to kar­ta­mi pra­co­va­la a zís­ká­va­la s nimi zku­še­nos­ti, tím mi dochá­ze­la ješ­tě jed­na věc.

Musíme nejen o pomoc požá­dat slov­ně, srd­cem – ale také mít přes­ně defi­no­vá­no, co chce­me, s čím chce­me pomo­ci a jaký má být výsle­dek. Musíme být v jakém­si vhod­ném roz­po­lo­že­ní, v němž uvi­dí­me svůj pro­blém jiný­ma oči­ma, což ote­vře dve­ře k růz­ným řeše­ním.

Nejednou se mi sta­lo, že růz­né dota­zy se měni­ly jako cha­me­le­on, a nako­nec kar­ty uká­za­ly a doved­ly taza­te­le do oblas­tí, kte­ré zpr­vu vůbec s původ­ním oče­ká­vá­ním nespo­jo­val. Karty dove­dou k jis­té­mu roz­po­lo­že­ní, v němž pak nachá­zí­me rekon­struk­ci řeše­ní své­ho dota­zu – mož­ná oče­ká­va­nou, ale mož­ná také úpl­ně neočká­va­nou.

Dá se říci, že kar­ty Kim Dryer Andělské inspi­ra­ce, dove­dou člo­vě­ka doprostřed jeho dota­zu a necha­jí ho tam v přes­ně tom dušev­ním sta­vu, v jakém potře­bu­je.

Andělské kar­ty v teo­rii i pra­xi

Takové kar­ty jsou pak ide­ál­ním pomoc­ní­kem, kte­rý nám navíc uká­že, kde přes­ně potře­bu­je­me pomo­ci. Kde máme pro­blém a záro­veň jak může­me oka­mži­tě o pomoc požá­dat. Některé bytos­ti záměr­ně autor­ka udě­la­la žen­ské­ho pohla­ví, i když andě­lé jsou bytos­ti bez­po­hlav­ní. To pro­to, aby v kar­tách zdů­raz­ni­la sym­bo­li­ku péče, něhy a lás­ky. Karty nabí­zí jem­nou náruč, kte­rá je sho­ví­va­vá, las­ka­vá a při­ná­ší nám ochra­nu, zho­je­ní a návrh řeše­ní. Se kte­rým nám kar­ty pomo­hou.

A pad­nout vám může tře­ba kar­ta Spolupráce:

„Přestože má spo­leč­nost sklon zamě­řo­vat se na jedin­ce, spo­le­čen­ství sto­jí na spo­lu­prá­ci. Rozvinutý smy­sl pro spo­lu­prá­ci vede k hlub­ší­mu vědo­mí smys­lu. V kri­tic­kých obdo­bích se lidé obvykle spo­ju­jí, ale jakmi­le se věci vrá­tí do nor­má­lu, opět na tuto soli­da­ri­tu zapo­me­nou.“

Co teď? Můžete si kar­ty při­lo­žit dal­ší, pou­žít někte­ré z dopo­ru­če­ných roz­lo­že­ní, nebo se kochat jen tou, na kte­rou padla vaše ruka jako prv­ní. Zdá se, že je roz­por mezi tím, co po vás jako po jedin­ci chce oko­lí, nebo k čemu se cítí­te tla­če­ni, ale… pro­ti tomu sto­jí jaký­si zájem spo­leč­nos­ti, či váš vlast­ní smy­sl živo­ta. V kri­tic­kých chví­lích umí­me jed­nat sys­te­ma­tic­ky, účin­ně – sami se sebou, stej­ně jako to umí prá­vě to spo­le­čen­ství lidí. Jste v kri­zi? Pak věř­te, že v sobě máte ty kri­zo­vé schop­nos­ti, kte­ré se semknou a vyve­dou vás ven. Možná je karet­ní posel­ství také o tom, že máte hle­dat ve svém oko­lí pomoc­né ruce, kte­ré by s tak­to sil­nou kar­tou, měly být doslo­va na míru!

IMG 20191005 215933
IMG 20191005 215933
candles 4522198 640
can­dles 4522198 640
andelska inspirace obalka web
andel­ska inspi­ra­ce obal­ka web

Karty jsou i prak­tic­ké: Někdy mlu­ví jas­ně a struč­ně

Všechno ale nemu­sí být nad roz­jí­má­ním… neboj­te se. Pomohou nám nejen s růz­ným uvě­do­mě­ním si sou­čas­nos­ti, ale také s pro­blémy, se kte­rý­mi se obra­cí­me na kla­sic­ké kar­ty. Jak najít své sebe­vě­do­mí, jak zlep­šit zdra­ví, pra­cov­ní oblast, jak zapra­co­vat na lás­ce. Karty doká­žou nahléd­nout i do duše dru­hých lidí a anděl­ské ener­gie umí najít mezi vámi sou­lad – a ačko­liv jsou tyto kar­tič­ky sem tam oprav­du důsled­né v tom nahlí­že­ní hlav­ně do sebe, někdy nám při­ne­sou i kon­krét­ní jed­no­vět­né posel­ství, kte­ré je neu­vě­ři­tel­ně přes­né.

To nej­lep­ší z karet Andělské inspi­ra­ce: „Láska je samot­nou pod­sta­tou vaše­ho bytí. Abyste byli schop­ni dávat lás­ku dru­hým, je nezbyt­né, abys­te se nej­pr­ve nau­či­li milo­vat sebe sama bez výhrad.“ Z kar­ty Láska… Tak smě­le do toho!

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29409 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71561 KB. | 25.06.2024 - 19:42:39