Kritiky.cz > Recenze knih > Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže

Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže

Tantricky orgasmus pro zeny obalka tisk
Tantricky orgasmus pro zeny obalka tisk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Muži v pří­tom­nos­ti a ve vzta­hu se sil­nou a vědo­mou ženou doslo­va oží­va­jí. Jenže čas­to o tom vůbec nevě­dí. Na jed­nu stra­nu se tu autor­ka do mor­ku kos­tí roz­či­lu­je a roz­hoř­ču­je doslo­va se slza­mi boles­ti v očích nad tím, jak je ženám po gene­ra­ce vnu­co­ván násil­ný muž­ský sex a jsou zce­la potla­čo­vá­ny jejich potře­by, na dru­hou stra­nu nabí­zí tak něž­né a lás­ky­pl­né žen­ské čte­ní, že ty slzy boles­ti se záhy mění v slzy doje­tí. A pocho­pe­ní. Úlevy z toho, že je tu koneč­ně někdo, kdo pocho­pil nej­ni­ter­něj­ší žen­ské potře­by.

Ale abych neby­la nespra­ved­li­vá, tak i muž­ské potře­by. Protože když neví­te, že ořech lze roz­loup­nout prs­ty, bude­te do něj tlouct kla­di­vem, pro­to­že vás to tak nau­či­li. A takhle to vět­ši­na mužů má se sexem.

Jenže kdy­by jen muži vědě­li, jak léči­vou silou půso­bí žen­ská sexu­a­li­ta, už by nikdy o ženě jako tako­vé neřek­li han­li­vé slo­vo! To je mož­ná povzdech, kte­rý si leckte­rá žena řek­ne ve chví­li, kdy zasně­ně až omá­me­ně zaklap­ne tuto kni­hu po dočte­ní posled­ní strán­ky.

Tato kni­ha vás učí MILOVAT

Doopravdy. Na kaž­dé strán­ce této kni­hy se dostá­vá­me niko­liv k sexu­ál­ním návo­dům, i když nápa­dy a cvi­če­ní, námě­ty na vlast­ní prá­ci s tělem, doslo­va omla­zu­jí­cí tipy jsou tu také, ale více se tu dostá­vá­me v té duchov­ní sfé­ře za hra­ni­ce, kte­ré nabí­zí kon­venč­ní sex plný poní­že­ní, boles­ti, nechu­ti a neu­stá­lé­ho pře­má­há­ní se k muž­sky poja­tá sexu­a­li­tě. Že pou­ží­vám pří­liš sil­ná slo­va?  Pojďme se ale podí­vat na to, co autor­ka píše…

„Pokud žena při sexu nespo­lu­pra­cu­je, nemů­že se potkat s bož­skou pod­sta­tou sexu­ál­ní­ho aktu. Generace mužů naklá­da­ly se žena­mi necit­li­vě, zne­u­ží­va­ly je, a to ved­lo k situ­a­ci, kdy je sex – ve vět­ší či men­ší míře – ženě bez­cit­ně vnu­co­ván. Když muž opa­ko­va­ně vstu­pu­je do part­ner­či­na těla dřív, než je oprav­du při­pra­ve­ná k pene­tra­ci, žena pocí­tí k sexu nechuť. A mož­ný se v ní začne usa­zo­vat i odpor. Po čase se fyzic­ky uza­vře, a nako­nec se od sexu zce­la odvrá­tí, má-li mož­nost.  Pokud se mu nemů­že vyhnout, sta­ne se mis­try­ní ústup­ků a těch pár minut před mužo­vou eja­ku­la­cí pros­tě pře­tr­pí. Jakmile při sexu rezig­nu­je na vlast­ní uspo­ko­je­ní, může dokon­ce pocí­tit vděč­nost za před­čas­nou eja­ku­la­ci, jeli­kož ví, že tím dřív bude po všem.

Muž ztra­til schop­nost smys­lu­pl­ně „hovo­řit“ se žen­ským tělem, vno­řit se to ženy tak, aby uví­ta­la pene­tra­ci celou svou bytos­tí. Tak si zvy­kl na to, že se mu žena vzdá­vá a pod­vo­lu­je, že zapo­mněl (ane­bo to nikdy nepro­žil) na sku­teč­nou chuť a kouz­lo spo­lu­prá­ce při sexu­ál­ním pro­žit­ku, na tanec muž­ské a žen­ské sexu­a­li­ty v doko­na­lé rov­no­vá­ze, kdy se žena aktu aktiv­ně účast­ní, pro­mě­ňu­je pro­ži­tek v sinu­so­id­ní, roz­vl­ně­ný, dyna­mic­ký tanec dvou těl. Takový pro­ži­tek sám o sobě poskyt­ne part­ne­ro­vi pocit, že jako samec své­ho dru­hu má svou cenu – a řada mužů se tak bude doo­prav­dy cítit popr­vé v živo­tě.“

Tahle kni­ha má milo­vá­ní pozved­nout a oži­vit

Dostáváme se za hra­ni­ce sexu. Dostáváme se k pod­sta­tě našich emo­cí… cítí­me srd­cem, solar plexem a tře­ba tato infor­ma­ce o nevol­nos­ti během milo­vá­ní, kte­ré je vní­má­no pří­jem­ně, je zají­ma­vá… a nesvěd­čí o vašem selhá­ní: „Emoce se uvol­ňu­jí růz­ným způ­so­bem – podráž­dě­ním, stě­žo­vá­ním, seký­ro­vá­ním, pře­smě­ro­vá­ním vlast­ní frustra­ce na děti. Jakmile se však nau­čí­te vní­mat solar ple­xus v oka­mži­ku, kdy jiný člo­věk pro­ne­se slo­va, kte­rá nepří­jem­ně zazvo­ní na vaši strun­ku, všim­ne­te si, že se něco děje, že jste emo­ci­o­nál­ní, že se ote­vře­lo nevy­ře­še­né téma. Uvolněný, napě­tí zba­ve­ný solar ple­xus je pro ženu vel­mi pří­nos­ný, neboť jen tak může sexu­ál­ní ener­gie mezi prsy a vagi­nou vol­ně prou­dit.

Mnoho žen cítí nevol­nost, když se popr­vé při milo­vá­ní uvol­ní, ale není tře­ba se stra­cho­vat. Je to jen sig­nál, že se na povrch derou sta­ré poci­ty, kte­ré je tře­ba pro­pus­tit. Nevolnost je jen dopro­vod­ný jev roz­ši­řo­vá­ní sexu­ál­ní ener­gie a vytla­čo­vá­ní ome­zu­jí­cích emo­cí z těla. Jedna sta­ro­vě­ku tan­t­ric­ká tech­ni­ka spo­čí­vá v tom, že vypi­je­me vel­ké množ­ství sla­né vody a str­čí­me prst do krku, čímž ote­vře­me solar ple­xus. I samot­ný dávi­vý reflex bez zvra­ce­ní dělá při uvol­ňo­vá­ní napě­tí ze slu­neč­ní­ho ple­ten­ce hoto­vé divy. Úleva při­chá­zí oka­mži­tě, jako bys­te se zba­vi­la vel­ké­ho množ­ství jedu.“

Když pocho­pí­me, jak tato ener­gie prou­dí naším tělem, jak souzní s tou muž­skou a jak by to všech­no správ­ně mělo být, tak sná­ze pocho­pí­me i chví­le, kdy je něco špat­ně a sná­ze najde­me i řeše­ní.

Toto hla­di­vé i důraz­né čte­ní je doslo­va hoji­vým bal­zá­mem na žen­skou duši, i na tu muž­skou. I muži totiž tou­ží po napl­ňu­jí­cím milo­vá­ní! Protože jedi­ně tak se začnou cítit jako oprav­do­ví MUŽI. 

O autor­ce:

Diana Richardson se naro­di­la v Jižní Africe. Vystudovala prá­va, ale brzy zača­la vyu­čo­vat tech­ni­ku léči­vých masá­ží. Stala se žač­kou slav­né­ho indic­ké­ho mysti­ka Osha a pro­nik­la do tajem­ství tan­t­ry, spo­ju­jí­cí sex s medi­ta­cí. O tantře napsa­la také pět úspěš­ných knih. Je uzná­va­nou expert­kou na vědo­mé milo­vá­ní, kde se pra­cu­je s ener­gi­e­mi vyu­ží­va­ný­mi ve sta­rých východ­ních duchov­ních nau­kách, čín­ském tao­is­mu a indic­ké tantře. Jejím man­že­lem a spo­lu­pra­cov­ní­kem je Michael Richardson, mis­tr thaj-ťi, s nímž vede spo­leč­ně ve Švýcarsku kur­zy vědo­mé­ho milo­vá­ní.

V nakla­da­tel­ství Synergie vyšla její kni­ha Vědomé milo­vá­ní. Více: www.loveforcouples.com

Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny21. července 2023 Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny Máte rádi Francii? Hledáte krásnou letní romanci okořeněnou francouzským šarmem? Tak právě vám je určena novinka s názvem Lucy a hotýlek v Bretani, jejíž autorkou je Dee Ernestová. Pojďte […] Posted in Recenze knih
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Rodinný hotel - Bouřlivá doba17. prosince 2022 Rodinný hotel - Bouřlivá doba Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Bouřlivá doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Bez zábran7. listopadu 2022 Bez zábran V poslední době se doslova roztrhl pytel s erotickými romány a vybrat si z nich opravdu jen ten kvalitní, to je oříšek. Ovšem s knihou "Bez zábran"  od T. L. Swanové, jež vydala GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život22. října 2022 Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život Heather, Anthony, Joe a Amy, jsou hlavní postavy tohoto románu. Schválně jsem je dala takto dohromady a většinou to tak nedělám. Tento román není klasicky román s dějovou zápletkou, ale […] Posted in Recenze knih
  • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
  • "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka"15. srpna 2021 "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka" Prostřednictvím knihy "Dávám ti své tělo" autorka Diana Gabaldon dává nahlédnout svým čtenářům do svého světa psaní, převážně spojeného s psaním milostných scén, ve kterých samozřejmě […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71031 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72318 KB. | 23.05.2024 - 13:31:44