Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít

Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít

Re02
Re02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Poslední díl Harry Pottera při­šel do kin a byl veli­ce oče­ká­ván, čeka­lo se na 3D, čeka­lo se na konec, a tak píši posled­ní recen­zi slav­né­ho feno­mé­nu, kte­rý byl prv­ní 3D.
Podle oče­ká­vá­ní měl film stej­né­ho reži­sé­ra, kte­rý byl ´úspěš­ný v před­cho­zích dílech, David Yates pokra­čo­val ve svých šlé­pě­jích, psy­chic­kých pro­blé­mech puber­ťá­ků, ale oprav­du nedo­sa­hu­je kva­lit Alfonsa Cuaróna, kte­rý doká­zal Harry Pottera udě­lat jako vyni­ka­jí­cí psy­cho­lo­gic­ký film. David Yates,dle mého názo­ru neu­mí podat pořád­ně kva­lit­ní akč­ní scé­ny, a tak veš­ke­rá akce je tako­vá nesla­ná nemast­ná, a tak se člo­věk ani nebo­jí o hlav­ní posta­vy. Je to mož­ná tím, že celé dílo vychá­zí z kniž­ní před­lo­hy, ale i ve 3. Díle, kte­rý byl uni­kát­ní po Chrisu Columbusovi, kte­rý udě­lal pohád­ku pro děti, bylo mno­ho akč­ních sek­ven­cí, kte­ré her­ci (i když nezku­še­ní) umě­li veli­ce dob­ře pro­ží­vat.

V posled­ním díle neu­stá­le neza­po­me­nu na trpě­né str­nu­lé herec­tví Daniela Radcliffa, kte­rý není moc žád­ným her­cem a je na něm vidět mno­ho prá­ce reži­sé­ra, kte­rý se oprav­du sna­ží, aby jeho herec­tví bylo dob­ré, ale jedi­ným, kdo by snad doká­zal toho her­ce udě­lat do fil­mo­vé reakč­nos­ti byl by snad Peter Jackson, kte­rý v Pánu Prstenů doká­zal z nezná­mých her­ců utvo­řit dobrou par­tu.

Věřím ale tomu, pokud by reži­sér David Yates nebyl limi­to­ván časem půl roku, aby při­ve­dl her­ce k dob­ré­mu herec­ké­mu výko­nu, tak by to bylo lep­ší, ale bylo napros­to vidět na kaž­dém fil­mu reži­sé­ra, že mu schá­zí něko­lik kole­ček, aby film byl vyšper­ko­ván, a tím do doko­na­le zavr­šil celou dese­ti­let­ku fil­mem, kte­rý doká­že veš­ke­ré fanouš­ky fil­mů nadchnout.

Je ješ­tě veli­ká chy­ba nové doby, že veš­ke­ré fil­my, u kte­rých se oče­ká­vá úspěch, musí být 3D, pří­pad­ně pře­ve­de­ny na 3D for­mát. V mém kině, kte­ré jsem navští­vil k pro­jek­ci fil­mu, jsem si vzpo­mněl na hlav­ní nedo­stat­ky 3D for­má­tu pře­ve­de­né­ho z 2D. Veškerý obraz byl pře­lit šedým fil­trem, kte­rý byl zapří­či­něn sla­bý­mi lam­pa­mi, kte­ré byly niče­ny i pola­ri­zač­ní­mi fil­try, kte­ré jsou potře­ba ke správ­né­mu 3D zob­ra­ze­ní. 2. výtku celé­ho pře­ve­de­ní do 3D fil­mů mám k nevy­u­ži­tí 3D mož­nos­tí a jas­né­ho zjiš­tě­ní, že celý film byl původ­ně pou­ze ve dvou roz­mě­rech, a tak jej kame­ra­man fil­mu též i natá­čel. Dle mého názo­ru je veli­kou vadou pře­vo­dů 2D fil­mů na 3D vyu­ží­vá­ní hloub­ky ost­ros­ti, kdy je poza­dí za hlav­ní­mi posta­va­mi rozostře­né. Celý film bych tedy nepo­va­žo­val za 3D, ale spí­še za 2,5 D, kdy je pou­ze vyu­ži­to 3D brý­lí bez vyu­ži­tí žád­né­ho 3D pro­sto­ru, a tak se fanouš­ci fil­mu cítí veli­ce oši­ze­ní. Velice rád se tedy podí­vám na film až zno­vu na DVD, kdy bude film ve sku­teč­né pre­zen­ta­ci, jak jej kame­ra­man i reži­sér zamýš­lel.

A teď k dal­ším věcem, jak jsem na začát­ku člán­ku psal, Daniel Radcliffe není nic moc herec, a mys­lím si, že zůsta­ne jako pou­ze Harry Potter. Zůstane ve ška­tul­ce, jako Elijah Wood v Pánovi Prstenů, kte­rý se už v žád­ném filmu,který byl komerč­ně úspěš­ný už neob­je­vil, a tak si vybral pou­ze umě­lec­ké fil­my. To bych dopo­ru­čo­val i Radcliffovi, aby se nesna­žil o vel­ké herec­tví. Je ale dost mož­né, že to bude jeho posled­ní film, kte­rý mu při­ne­se vel­ké pení­ze a skon­čí jako Macaulay Culkin, kte­rý bez fil­mu na tělo (Sám Doma) jako herec skon­čil.

Hermiona hra­ná Emmou Watson vyrost­la do krá­sy, a tak se na její herec­tví moc nehle­dí. Ron hra­ný Rupertem Grintem je asi ze „Silné tro­ji­ce“ her­ců nej­lep­ším her­cem, pro­to­že během natá­če­ní Harry Pottera si odsko­čil nato­čit i něko­lik jiných fil­mů, a tak se doká­zal vyma­nit z posta­vy Rona.

3 hlav­ní posta­vy bychom měli, a tak v rych­los­ti zhod­no­tím herec­tví i ostat­ních her­ců a pozi­ci v pří­bě­hu. Jak je nut­né celou tlus­tou kni­hu veli­ce zkrá­tit do 2 fil­mů, tak je v celém fil­mu, i v před­cho­zím díle, znač­ně vidět, že se škr­ta­lo špat­ně v pří­bě­hu. Mnoho věcí je nedo­ře­še­ných, mno­ho postav (pro­tiv­ní­ků) je nezná­mých, nikdy není řečen jejich konec, niko­ho z nich ani nemu­sí­me znát. Ve fil­mu byly zřej­mě a jsou umís­tě­ní pou­ze pro­to, aby bylo vidět, že Harry Potter a Pán Zla mají i své pomoc­ní­ky.

O bitvě o Bradavice ani nebu­du moc dlou­ho psát. V rám­ci úspor času pros­tě bylo hod­ně věcí nepa­t­řič­ně zkrá­ce­no. Není vidět žád­ná hrdin­ská smrt postav z kni­hy, a tak nelze pova­žo­vat sna­hu o pořád­ný konec za hod­not­nou.

Velikou chy­bou bohu­žel i závěr o 19 let poz­dě­ji, kdy her­ce digi­tál­ně upra­vi­li. Bohužel tomu digi­tál­ní­mu tri­ku nelze uvě­řit, pro­to­že jak v 3. x-menech, je tato digi­tál­ní úpra­va bohu­žel není uvě­ři­tel­ná. Spíše bych pre­fe­ro­val, pokud reži­sér hod­lá her­ce zestár­nout, pří­pad­ně omlád­nout, pou­ží­vat star­ší meto­dy, jako je léče­ní a mas­ky. Použití hla­vy Arnolda Schwarzeneggra v Terminator Salvation nepo­čí­tám, pro­to­že hla­va rakous­ké­ho sva­lov­ce byla posa­ze­na na hla­vu her­ce podob­né posta­vy z Pobřežných lýtek.

Harry Potter 7-2 je sice dob­rý film, dopo­ru­ču­ji je pro fanouš­ky, kte­ří šli i na před­cho­zí fil­my, ale jako samo­stat­ný film, kte­rý by měl oslo­vit ostat­ní fil­mo­vé fanouš­ky, je to film, kte­rý ostat­ní pro­duk­ci zani­ká, má více chyb, než kla­dů a je podob­né­ho typu, jako 4. Díl Pirátů z Karibiku, kte­ří tak­též pou­ze těži­li z před­cho­zích úspěš­ných dílů, a tak na ně lidé cho­di­li.

Recenze napsá­na: 19. 7. 2011


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42211 s | počet dotazů: 242 | paměť: 73532 KB. | 24.05.2024 - 12:00:01