Kritiky.cz > Horory > Moucha: Hrůzné svědectví (2005)

Moucha: Hrůzné svědectví (2005)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pojďme se na svět podí­vat z muší per­spek­ti­vy.

Žije téměř všu­de kolem nás. Denně nám zne­pří­jem­ňu­je život svým otrav­ným bzu­če­ním a dosta­ne vždyc­ky tam, kam ji kří­d­la zane­sou. Tento krát­ko­me­tráž­ní sní­mek nás pro­ve­de oči­ma mou­chy během její­ho letu jed­nou čás­tí Prahy. Mrkneme se na okol­ní plo­ty, chod­ní­ky i pro­jíž­dě­jí­cí auta, abychom násled­ně skon­či­li v malém poko­jí­ku, kde nám bude dělat spo­leč­nost jis­tý mla­dík. To co bude násle­do­vat už nechám na vaší fan­ta­zii.

Režie: Martin Doležal
Rok výro­by: 2005
Délka: 7 min
Země: Česká repub­li­ka

Hrají:
Martin Doležal
Jan Doležal

Tvůrci se sna­ži­li tenhle krát­ko­me­tráž­ní sní­mek nato­čit v poně­kud netra­dič­ním a pře­de­vším humor­ném poje­tí, ale to se jim poda­ři­lo jen z čás­ti. Po strán­ce samot­né­ho děje mě teda moc neza­u­ja­li, ale co se samot­né­ho ztvár­ně­ní týče, tak to už je jiná. Přestože nejde o žád­nou slá­vu a za těch sedm minut si toho moc neu­ži­je­me, tak se zde dá pře­ce jenom najít něko­lik věcí, kte­ré urči­tě sto­jí za povšim­nu­tí.

Především pak musím oce­nit prá­ci kame­ra­ma­na, kte­rý se cel­kem vyřá­dil a divá­kům nabí­dl doce­la cha­o­tic­kou nadíl­ku (pohled) z muší per­spek­ti­vy. Kromě tra­dič­ní­ho bzu­če­ní, kte­ré mi pochví­li zača­lo lézt na ner­vy, si však chlap­ci cel­kem sluš­ně pora­di­li i se samot­ným hudeb­ním dopro­vo­dem, kte­rý pat­řil asi k tomu nej­lep­ší­mu, co nám zde bylo nabíd­nu­to. O herec­kých výko­nech se moc mlu­vit nedá, ale ta mou­cha si urči­tě ale­spoň jed­no voňa­vé lej­no zaslou­ží.

Přestože nejde o žád­ný vel­ko­le­pý počin, tak roz­hod­ně neli­tu­ji času, kte­rý jsem tomuhle dílu věno­val. Hodnotit tenhle kou­sek je však tro­chu oří­šek, pro­to­že po horo­ro­vé strán­ce se páno­vé teda vůbec nevy­táh­li, ale zase mě ale­spoň troš­ku potě­ši­lo samot­né zpra­co­vá­ní. Pro něko­ho to bude čis­tý odpad, pro ty dru­hé mož­ná prů­měr­ná zále­ži­tost. Já se při­klá­ním spí­še k té dru­hé sku­pi­ně, pro­to­že jsem si při sle­do­vá­ní něja­ké ty kla­dy pře­ce jenom našel. Hlavně se mi líbil ten trh­lý styl v jakém byl celý sní­mek vede­ný.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37127 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71941 KB. | 25.04.2024 - 13:06:35