Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Opravdová kuráž – proč nemá Oscara, když jí vlastně nic nechybí

Opravdová kuráž – proč nemá Oscara, když jí vlastně nic nechybí

Kuraz
Kuraz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bratři Coenové při­šli s rema­kem kla­sic­ké­ho wes­ter­nu z roku 1969, kte­rý je u nás zná­mý jako Maršál, za kte­rý si před­sta­vi­tel mar­šá­la Cogburna John Wayne odne­sl Oscara. Stejná tema­ti­ka jed­no­o­ké­ho, věč­ně pod­na­pi­lé­ho, ale spra­ved­li­vé­ho mar­šá­la se obje­vi­la i o šest let poz­dě­ji ve fil­mu Stuarta Millara, kte­rý film pojme­no­val věc­ně Rooster Cogburn, kde si opět zahrál John Wayne a po jeho boku zazá­ři­la hvězda Katherine Hepburn.

V roce 2010 tuto lát­ky pře­ved­li na plát­no brat­ři Coenové a poku­si­li se vzkří­sit zašlou slá­vu kla­sic­ké­ho ame­ric­ké­ho wes­ter­nu. Do hlav­ní role obsa­di­li zku­še­né­ho pro­fe­si­o­ná­la Jeffa Bridgese a k němu do role mla­dič­ké drzé dív­ky, kte­rá je roz­hod­nu­ta vydat se tře­ba na vlast­ní pěst pomstít smrt své­ho otce, při­ved­li Hailee Steinfeld, kte­rá za sebou nemá výraz­něj­ší fil­mo­vé role. Do své posta­vy čtr­nác­ti­le­té dív­ky Mattie Ross vnes­la tolik kurá­že, že jí to vynes­lo i nomi­na­ci na Oscara. Film si vyslou­žil nomi­na­cí hned 10, nicmé­ně aka­de­mi­ci se roz­hod­li nepro­mě­nit ani jed­nu. Což je tro­chu ško­da, nicmé­ně s při­hléd­nu­tím k tomu, že letos byl rok na mimo­řád­né fil­my oprav­du boha­tý, je vysvět­li­tel­né, že rema­ke kla­sic­ké­ho wes­ter­nu pros­tě uspět nemohl, ať byla jeho kva­li­ta jaká­ko­li.

True Grit 2010 - Hailee Steinfeld

Film není výprav­ně nijak zvlášť náročný,o to víc se sou­stře­dí na detai­ly. Hudební dopro­vod je spí­še intim­ní než oká­za­lý. Dalo by se říct, že posta­vy mlu­ví tak ako­rát, snad jedi­ně s výjim­kou texaské­ho ran­ge­ra LaBoeufa, kte­ré­ho si zahrál Matt Damon. A obje­vil se tak v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí. Upovídaný Texas Ranger, kte­rý se v nou­zi neští­tí vychlem­tat vodu z kalu­že a ze kte­ré­ho si věč­ně při­o­pi­lý Cogburn uta­hu­je však záhy uka­zu­je, že i on má oprav­do­vou kuráž.

Ale beze­spo­ru nej­vět­ší pozor­nost na sebe pou­tá mla­dič­ká Mattie, kte­rá je ve svých čtr­nác­ti letech veli­ce prag­ma­tic­ká a inte­li­gent­ní. Ví, jak pro­mlu­vit, aby dosta­la, co chce. A nebo­jí se pře­ká­žek, kte­ré jí sto­jí v ces­tě za pomstou. Naštěstí se tvůr­ci vyva­ro­va­li všech zby­teč­ných pato­sů a sen­ti­men­tu. Ani v těch nej­vy­pja­těj­ších scé­nách se neu­chy­lu­jí ke zby­teč­nos­tem v podo­bě otře­pa­ných žán­ro­vých klišé, i když si sem tam neod­pus­tí ges­ta typic­ká pro Divoký Západ.

True Grit 2010 - Jeff Bridges

Western je pár let neob­no­vo­va­ný žánr, jeli­kož se mys­le­lo, že už je pře­ko­nán a do moder­ní doby pros­tě neza­pa­dá. Překonán oprav­du je, ale ten­to sní­mek uka­zu­je, že se dá nato­čit výbor­ně a to tak, že baví i žen­ské pub­li­kum, kte­ré při kla­sic­kých wes­ter­nech obra­cí oči v sloup. Bratři Coenové našli způ­sob, aniž by se o to nějak výraz­ně­ji sna­ži­li, jak pře­dat svou vizi a ideu o wes­ter­nu jako kva­lit­ním sním­ku dále pub­li­ku. A poved­lo se jim to. I když nena­pl­ni­li žád­né osca­ro­vé ambi­ce, těch deset nomi­na­cí jim už nikdo nevez­me.

Film je kva­lit­ní, s výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny a sil­ným pří­bě­hem, nicmé­ně v letoš­ní kon­ku­ren­ci, kte­rou ovlá­da­li hlav­ně sólo­ví hrá­či, je Opravdová kuráž fil­mem spí­še „týmo­vým“. Samostatné role se sice také dají sepa­ro­vat, ale pro cel­ko­vý pro­ži­tek je lep­ší na film nahlí­žet skr­ze všech­ny zúčast­ně­né oso­by. Ani jed­na posta­va totiž není tak sil­ná, že by doká­za­la odvy­prá­vět celý pří­běh sama. I když je hlav­ním vypra­vě­čem Mattie Ross, nelze film vní­mat jen skr­ze její poci­ty. Na dru­hou stra­nu zlo­čin­ce Toma Chaneyho se ani nemá cenu pokou­šet pocho­pit, pro­to je mu ve fil­mu vyhra­zen pou­ze mini­mál­ní pro­stor. Je to pros­tě kla­sic­ký padouch, kte­rý navíc postrá­dá sluš­nost. Protože na Divokém Západě mají i zlo­čin­ci smy­sl pro spra­ve­dl­nost. Tím je posta­va zba­bě­lé­ho vra­ha otce mla­dé dív­ky posta­ve­na do ješ­tě hor­ší­ho svět­la.

True Grit 2010 - Josh Brolin

Atmosféru kon­ce 19. sto­le­tí se poda­ři­lo pře­vést na plát­no vcel­ku umě. Filmu nechy­bí ani vtip, což je dal­ší pozi­tiv­ní věc. Celá zále­ži­tost se tu bere jak­si s nad­hle­dem. Což je znám­ka toho, že brat­ři Coenové film zvlád­li nejen režij­ně, ale také sce­náris­tic­ky. Vzali román Charlese Portise zase z jiné­ho svět­la a nesna­ži­li se dělat rema­ke, spí­še vytvo­řit zce­la jedi­neč­ný sní­mek, kte­rý se tro­chu vymy­ká tomu, u čeho jsme u této dvo­ji­ce byli dopo­sud svěd­kem. Většinou jsou jejich fil­my pře­hlíd­kou bizar­ních postav nebo vyši­nu­tých námě­tů. Opravdová kuráž se výraz­ně liší, jeli­kož posta­vy jsou vcel­ku uvě­ři­tel­né a netr­pí žád­ný­mi zvlášt­nost­mi. Takže pra­vo­věr­ní fanouš­ci této dvoj­ky z fil­mu mož­ná nad­še­ní nebu­dou. To ale nemě­ní nic na tom, že jejich cit pro film je jedi­neč­ný a doká­ží své před­sta­vy divá­kům podat oprav­du pove­de­ným způ­so­bem.


Podívejte se na hodnocení Opravdová kuráž na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Josef Vojtíšek

Oscara asi nezís­kal pro­to, že scé­nář a děj je oko­pí­ro­va­ný ze star­ší­ho wes­ter­nu, mám dojem že s Waynem.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17792 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72145 KB. | 25.04.2024 - 12:20:46