Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

word image 13
word image 13
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zprávy z fes­ti­va­lů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemů­že nechat ujít žád­ný fil­mo­vý fanou­šek. Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Palm Springs není zase tak popu­lár­ní, tak­že se nic nedě­je, pokud o něm sly­ší­te popr­vé. Akce nicmé­ně pořád ros­te a kaž­dý rok při­lá­ká 135 000 návštěv­ní­ků. Ale 70 % vůbec není z Kalifornie, pro­to­že fes­ti­val se zamě­řu­je pře­váž­ně na zahra­nič­ní nezá­vis­lý film.

Seznam oce­ně­ných sním­ků je toho důka­zem. Najdete na něm mezi sed­mi nomi­na­ce­mi pou­ze dva ame­ric­ké fil­my. Jedná se o doku­men­tár­ní The Biggest Little FarmGhost Fleet. V rám­ci fes­ti­va­lu se udě­lu­jí také tři ceny FIPRESCI, kte­ré můžou zís­kat jen zahra­nič­ní sním­ky. Letos si tuto cenu odnes­lo japon­ské dra­ma Zloději, ital­ská kri­mi­nál­ka Dogman a pol­ské his­to­ric­ké melod­ra­ma Studená vál­ka.

Dnes ale nebu­de­me mlu­vit o zásad­ních momen­tech PSIFF, ale zapá­t­rá­me v archi­vech fes­ti­va­lu, abychom obje­vi­li něko­lik skry­tých kle­no­tů. Půjde nám o šoku­jí­cí a div­nou záplet­ku v pří­bě­hu, kte­rou jsme zatím nikde nevi­dě­li. Tohle jsou naši kan­di­dá­ti:

  1. Winter Flies (Všechno bude)

Žánr: Road movie / dra­ma

Uvedeno: 1. čer­ven­ce 2018 na fes­ti­va­lu v Karlových Varech

Země: Česká repub­li­ka, Slovensko, Slovinsko, Polsko

Režisér: Olmo Omerzu

Scénář: Petr Pýcha

Žánr road movie pat­ří mezi nej­ro­man­tič­těj­ší feno­mé­ny fil­mo­vé­ho svě­ta, pro­to­že po ces­tě do oče­ká­va­né desti­na­ce čas­to dává pro­stor pro neče­ka­ná odha­le­ní. Cesta mívá mno­hem vět­ší význam než samot­ný cíl a fil­mo­ví hrdi­no­vé se při zaží­vá­ní nepří­jem­ných situ­a­cí rych­le vyví­je­jí.

V iko­nic­kých road movie fil­mech ale vět­ši­nou hra­jí páry nebo kama­rá­di, co si vyje­dou autem. Ve fil­mu Všechno bude auto sice je, ale mís­to kla­sic­kých postav tu máme dva nezle­ti­lé chlap­ce (Mára a Heduš) ve věku 12 a 14, kte­ré už neba­ví cho­vat se pod­le dospě­lých a vyda­jí se na samo­stat­nou dospě­lác­kou ces­tu po chlad­ném seve­ru Čech.

Vzhled star­ší dív­ky vyvo­lá­vá během vyprá­vě­ní aso­ci­a­ci s Mexickou jízdou, i když v tro­chu odleh­če­něj­ší ver­zi bez tako­vé­ho důra­zu na ero­tič­no. Řeší se zde spíš otáz­ky dospí­vá­ní a bra­tr­ská morál­ka.

Ve fil­mu se ale neče­ka­ně dozví­te, že to, co se celou dobu ode­hrá­vá na plát­ně, je vlast­ně vzpo­mín­ka Máry, kte­rý se nachá­zí v poli­cej­ní vaz­bě. Ukazuje se totiž, že pří­běh chlap­ce není tak jed­no­du­chý, jak jsme si zpr­vu mys­le­li.

2. Walk to Vegas

Žánr: Komedie

Uvedeno: 11. led­na 2019 na PSIFF

Země: USA

Režisér: Eric Balfour

Scénář: Steve Alper, Vincent Van Patten

Na prů­měr­né­ho gam­ble­ra nahlí­ží­me jako na oso­bu, kte­rá se ocho­mý­tá kolem auto­ma­tů v Las Vegas a dou­fá, že je pora­zí i navzdo­ry způ­so­bu napro­gra­mo­vá­ní a zce­la náhod­né­mu výsled­ku zato­če­ní. Standardní gam­ble­ři v ame­ric­kých kome­di­ích se od toho scé­ná­ře pří­liš neod­chy­lu­jí a někdy i vyhra­jí, ale spíš v kasi­nu necha­jí mili­o­ny.

Walk to Vegas pod reži­sér­skou tak­tov­kou her­ce Erica Balfoura nabí­zí na toto téma tro­chu jiný pohled. Nevykresluje opi­lé­ho kasi­no­vé­ho pova­le­če ve sty­lu Pařby ve Vegas, ale spíš gam­ble­ra smě­ru­je mimo Vegas. Ty nej­vět­ší sáz­ky se ve sku­teč­nos­ti ode­hrá­va­jí mimo kasi­na a ten­to film před­sta­vu­je sáz­ku z kate­go­rie těch vel­mi šíle­ných.

Příběh je zalo­žen na sku­teč­ném pří­bě­hu her­ce hlav­ní muž­ské role Vincenta Van Pattena, kte­rý je sám náru­ži­vým poke­ro­vým hrá­čem. Vince ani jeho posta­va ničím nepři­po­mí­na­jí stan­dard­ní­ho gam­ble­ra. I v šede­sá­ti má pořád neo­do­la­tel­ný úsměv a atle­tic­kou posta­vu. Žádná whis­ky, dout­ní­ky ani zlo­čin. A moc se ani neví, že se Vince pro­fe­si­o­nál­ně věno­val teni­suin, což s „gam­bler­skou image“ nejde pří­liš dohro­ma­dy.

Ve fil­mu všech­no začí­ná neškod­nou par­tič­kou poke­ru, kte­rou pořá­dá Duke (Vince) pro své přá­te­le. Sázky špl­ha­jí naho­ru. Pomalu při­tu­hu­je. Ke kon­ci jeden z účast­ní­ků nabíd­ne Dukovi sáz­ku. Když za týden dojde ze San Fernando Valley do Las Vegas, dosta­ne 5 mili­ó­nů $. Vince se do této situ­a­ce dostal po jed­nom z poke­ro­vých tur­na­jů, přes­to­že se o tom nikdy veřej­ně nezmí­nil.

3. Tina a Vore

Žánr: Fantasy

Uvedeno: 10. květ­na 2018 v Cannes

Země: Švédsko

Režisér: Ali Abbasi

Scénář: Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist

Snímek Tina a Vore si odne­sl cenu z Cannes. Převrací celý kon­cept kon­venč­ních fan­ta­sy fil­mů úpl­ně naru­by. Zažijete u něj jed­nu z těch chví­lí, kdy zou­fa­le neče­ká­te, až se sta­ne něco zají­ma­vé­ho, ale spíš v křes­le trne­te a zou­fa­le v pří­bě­hu hle­dá­te posled­ní zbyt­ky čeho­ko­li oby­čej­né­ho. Film neob­sa­hu­je žád­ný nepřed­ví­da­tel­ný zvrat, ale napros­to jinou říši, kte­rá podob­ně jako obě hlav­ní posta­vy není z toho svě­ta.

Všechno začí­ná tím, jak Tina pra­cu­je na švéd­ském cel­ním úřa­du. Díky své­mu mimo­řád­né­mu čichu je skvě­lá v hle­dá­ní paše­rá­ků. Ale hned vás praští do očí její nezvyk­lý, sko­ro až zví­ře­cí vzhled. Tina má údaj­ně vzác­nou gene­tic­kou poru­chou, a pro­to trpí kom­plexem méně­cen­nos­ti, kvů­li kte­ré­mu žije uza­vře­ný život v lese s cvi­či­te­lem psů jmé­nem Roland.

Jednoho dne na hra­ni­cích potká cizin­ce, kte­rý se jí vzhle­dem nápad­ně podo­bá. Oba oka­mži­tě ucí­tí vzá­jem­nou při­taž­li­vost, a když Tina potká Voreho podru­hé ve měs­tě, che­mie mezi nimi vystře­lí až do oblak. Následující udá­los­ti odha­lu­jí Tinino sku­teč­né já. Jedná se o pro­jev jina­kos­ti osla­vu­jí­cí svým způ­so­bem pozi­ti­vi­tu těla, gen­derquee­ro­vou identi­tu a nor­skou myto­lo­gii. Na poza­dí poli­cie vyšet­řu­je pří­pad dět­ské por­no­gra­fie, při kte­rém Tina pomá­há.

4. Cold Sweat (Araghe Sard)

Žánr: Sportovní/drama

Uvedeno: 3. úno­ra 2018 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Fajr

Země: Írán

Režisér: Soheil Beiraghi

Scénář: Soheil Beiraghi

Zatímco moder­ní západ­ní femi­nist­ky boju­jí pro­ti „skle­ně­né­mu stro­pu“ sexis­tic­kým rekla­mám v médi­ích a domá­cí­mu nási­lí, ženy ze střed­ní­ho výcho­du boju­jí, aby si vyslou­ži­ly posta­ve­ní plno­hod­not­né lid­ské bytos­ti. V Íránu ženy nemů­žou změ­nit víru, nemů­žou mít psa, nemů­žou ini­ci­o­vat roz­vod a dokon­ce mají zaká­zá­no i jet do zahra­ni­čí bez svo­le­ní man­že­la či otce. Cold Sweat pojed­ná­vá o srd­ce­ryv­ných důsled­cích těch­to absurd­ních záko­nů.

Afrooz Ardestani je hvězda a kapi­tán­ka per­ské­ho fut­sa­lo­vé­ho národ­ní­ho týmu. Spolu se svý­mi spo­lu­hráč­ka­mi dosáh­ne na vítěz­ství a kva­li­fi­ku­jí se do finá­le Poháru asij­ských náro­dů v Malajsii. Afrooz plná eufo­rie z toho­to vítěz­ství se na zápas, na kte­rý čeka­la více než 11 let, vel­mi pil­ně při­pra­vu­je.

Na letiš­ti ji ale zasta­ví pohra­nič­ní­ci a sdě­lí jí, že man­žel, se kte­rým už neži­je, jí nedo­vo­lil opus­tit zemi. O důvo­du se zde nemlu­ví, ale pod­le záko­na ani není vyža­do­ván. Tím začne její vyčer­pá­va­jí­cí ces­ta k dosa­že­ní svo­bo­dy v zemi, kde stát­ní čini­te­lé sil­ně favo­ri­zu­jí muže.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26327 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71839 KB. | 28.02.2024 - 23:54:25