Kritiky.cz >

TopSpin 2K25: Návrat legendy na tenisovém kurtu

Po dlou­hé době se vra­cí úspěš­ná teni­so­vá série TopSpin. Konkurence není malá, na svém PC už mám něko­lik teni­so­vých her. Starý zná­mý arká­do­vý Virtua Tennis 2009 a Tennis World Tour. Třetí... Read more »

TEKKEN - Historie herní značky

Herní znač­ka TEKKEN je jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších sérií bojo­vých her v his­to­rii video­her­ní­ho prů­mys­lu. Od své­ho vzni­ku v roce 1994 se TEKKEN stal syno­ny­mem pro kva­lit­ní, adre­na­li­no­vou akci a nespo­čet hodin strá­ve­ných... Read more »

Alien: Isolation - Vrátila nás do děsivého vesmíru Vetřelce

 Představovat slav­né­ho fil­mo­vé­ho Vetřelce ze sedm­de­sá­tých let by asi bylo noše­ním sov do Athén. Ve své době pub­li­kum i kri­ti­ky uchvá­til a vysí­lal se dokon­ce i v soci­a­lis­tic­kém Československu (včet­ně naše­ho měs­teč­ka). Film... Read more »

Mortal Kombat 1: Restart značky přináší nový level hraní

Jednou z her, kte­ré mají sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu, vel­kou his­to­rii vyda­ných her, něko­lik fil­mů i seri­á­lů, je hra Mortal Kombat. V září vyšel její „polo“ restart, aby se zapo­mně­lo na před­cho­zí díly... Read more »

Stahujte zdarma Guacamelle! 2 a Guacamelle! Super Turbo Championshop v Epic Store

Pokud máte rádi akč­ní plo­ši­nov­ky s mexic­kou atmo­sfé­rou, máme pro vás skvě­lou zprá­vu. Od 15. do 22. červ­na 2023 si může­te zdar­ma stáh­nout dvě hry ze série Guacamelle! na Epic Games Store.... Read more »
Stránka načtena za 2,43743 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47080 KB. | 15.06.2024 - 09:48:04