Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nesmiřitelní

Nesmiřitelní

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 2,75 z 5)
Loading...

Není mno­ho her­ců, kte­ří by svým při­ro­ze­ným cha­risma­tem doká­za­li bez jedi­né­ho slo­va vytvo­řit tajem­nou atmo­sfé­ru hod­nou pro­zkou­má­ní. Těžko bys­te hle­da­li lep­ší­ho před­sta­vi­te­le toho­to popi­su, než je Clint Eastwood. Už od dob fil­mu Hodný, zlý a ošk­li­vý je Clint spo­jo­ván s posta­vou tem­né­ho hrdi­ny s mimo­řád­ně tajem­ným poza­dím. Sám Eastwood je naštěs­tí vel­kým fanouš­kem syro­vé­ho kla­sic­ké­ho wes­ter­nu ve sty­lu Sergia Leoneho.

Nesmiřitelní je pro­jek­tem Eastwooda samot­né­ho, kte­rý si krom hlav­ní role střih­nul i režii a jako své­ho par­ťá­ka si do fil­mu při­zval ješ­tě Morgana Freemana. Podle jmen doce­la fajn ne? No a neje­nom pod­le jmen! Unforgiven (jak zní podiv­ně počeš­tě­ný ori­gi­nál­ní název) je nety­pic­kým fil­mem z doby zno­vuna­le­ze­né obli­by wes­ter­nů v 90. letech. Pamatujete na zmí­ně­né­ho Leoneho wes­ter­ny, kde vystu­pu­jí (anti)hrdinové jako prak­tic­ky nedo­tknu­tel­ní a nad­při­ro­ze­ní jedin­ci s neu­vě­ři­tel­ný­mi super­schop­nost­mi? Westerny nověj­ší­ho data zob­ra­zu­jí drs­ňá­ky z divo­ké­ho zápa­du o mno­ho lid­ště­ji a my tak vidí­me život v pré­ri­ích reál­něj­ší opti­kou, kde i stin­né strán­ky mají své mís­to.

Přesně tako­vý je i film Nesmiřitelní. Vypráví až kru­tě sku­teč­ný pohled na býva­lé­ho pis­tol­ní­ka, kte­rý se díky své­mu „zaměst­ná­ní“ stal vdov­cem a kvů­li této zku­še­nos­ti pově­sil pis­to­le na hře­bík, popa­dl krum­páč a posled­ních pár let se věnu­je ste­re­o­typ­ní prá­ci na ran­či, kde žije se svý­mi dět­mi. Avšak pseu­do­far­mář Munny (Clint Eastwood) je zkrát­ka srd­cem dob­ro­druh, kte­ré­ho nemů­že­te držet zavře­né­ho na pozem­ku s bram­bo­ra­mi. Navíc jeho kle­cí není ani tak ranč na kansas­ké pré­rii jako spíš výčit­ky a vina, jíž na sebe uva­lil kvů­li smr­ti své ženy.

Ačkoliv je prá­vě hlav­ní hrdi­na pou­hým utrá­pe­ným far­má­řem, pod kůží je to pros­tě pořád pis­tol­ník čeka­jí­cí na šan­ci zastr­čit kol­ty do opasku, nased­nout na Šemíka a vyra­zit vstříc zapa­da­jí­cí­mu slun­ci. Tato šan­ce při­chá­zí, když v neda­le­kém měs­tě nezná­mí kov­bo­jo­vé zoha­ví pro­sti­tut­ku, avšak unik­nou tres­tu, pro­to­že zlo­čin na pro­sti­tut­ce zkrát­ka není zlo­či­nem. To se ostat­ním dív­kám nelí­bí a vypí­šou odmě­nu na pacha­te­le ono­ho (zlo)činu. Mladý ambi­ci­óz­ní avšak nezku­še­ný pis­tol­ník Schofield se roz­hod­ne, že násil­ní­ky najde a shráb­ne odmě­nu, ale ví, že se svý­mi zku­še­nost­mi toho není scho­pen a vyhle­dá prá­vě Munnyho, aby mu pomohl v hle­dá­ní trestu­unik­nuvších kov­bo­jů.

V prů­bě­hu fil­mu pozná­me, že i ti nej­tvrd­ší mají své sla­bé chvil­ky, tem­ná tajem­ství a že naše řeči nemu­sí být vždy přes­ným obra­zem sku­teč­nos­ti. Zjistíme, že hod­no­ce­ní pod­le prv­ní­ho pohle­du může být čas­to myl­né a že nej­sil­něj­ší cha­rak­te­ry se uká­žou ve chví­li, kdy o něco jde. Zkrátka jde o důle­ži­té život­ní lek­ce vyprá­vě­né nety­pic­ky pro­kres­le­ný­mi posta­va­mi v kuli­sách nehos­tin­né pré­rie. No zkrát­ka… Western, co jen tak nepo­hle­dá­te!


Podívejte se na hodnocení Nesmiřitelní na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50218 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72295 KB. | 18.05.2024 - 08:14:31