Kritiky.cz > Recenze knih > Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací

Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací

A101B0N0002640 V
A101B0N0002640 V
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Máte rádi romá­ny Karin Krajčo Babinské? Chcete si pře­číst nád­her­ný pří­běh jed­né rodi­ny, při němž bude­te mít husí kůži? Ráda bych se s Vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek s kni­hou Tsunami, na kte­rou jsem se moc těši­la a roz­hod­ně mě nezkla­ma­la. 

Ema sla­ví svo­je kula­té naro­ze­ni­ny. Přijíždí její celá rodi­na. A nejen oni, ale i minu­lost a ta je někdy kru­tá a oprav­du se neptá. Píše se rok 2020 a osla­va začí­ná. Díky této sešlos­ti se začnou ozý­vat vzpo­mín­ky na pro­si­nec roku 2004, kdy se Ema, její man­žel Milan, jejich dce­ra Adélka s pří­te­lem Robertem a man­že­lův bra­tr Ludvík. Má to být dovo­le­ná snů, kte­rou Milan zapla­til, aby po letech s Emou zno­vu slo­žil man­žel­ský slib a uži­li si tak neza­po­me­nu­tel­nou a krás­nou dovo­le­nou. Nálada ale není úpl­ně nej­lep­ší. Každý si tak uží­vá dovo­len­ko­vé dny po svém. Ema pro­ží­vá něco, do čeho by se za zdra­vé­ho rozu­mu roz­hod­ně nepus­ti­la. Do toho všech­ny ráz naráz pře­kva­pí vlna tsuna­mi, kte­rá bere s sebou všech­ny a všech­no. Celá rodi­na zaži­je vel­ký otřes a postup­ně se vra­cí domů. Jejich dovo­le­ná se oprav­du stá­vá neza­po­me­nu­tel­ná, al e tro­chu jinak, než by si všich­ni přá­li. Teď po 15 letech ve všech oží­va­jí vzpo­mín­ky na tuto hrůz­nou udá­lost a vyvstá­va­jí růz­né trap­né situ­a­ce, díky kte­rým se mno­hé změ­ni­lo. Jak si nako­nec Ema naro­ze­ni­ny uži­je? Jakou roli bude hrát Robert v jejich setká­ní? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Kniha je jed­ním slo­vem nád­he­ra. Ani neu­mím popsat svo­je poci­ty, pro­to­že je napros­to skvě­lá. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do posled­ní strán­ky. Na ten­to román jsem se moc těši­la. Karin Krajčo Babinská píše oprav­du skvě­lé kni­hy, tak jsem nevá­ha­la a věři­la, že tomu bude i u této a roz­hod­ně mě nezkla­ma­la. Místy jsem měla husí kůži a někte­ré pasá­že jsem si muse­la pře­číst zno­vu. Děj kni­hy vás zave­de do roku 2004, kdy uho­di­lo v Thajsku tsuna­mi obrov­skou silou a do roku 2020, kdy všech­ny vzpo­mín­ky oží­va­jí a hlav­ní hrdin­ka romá­nu Ema vám vše povyprá­ví. Všechny ty stříp­ky z minu­los­ti, kte­ré postup­ně odha­lu­je se vám začnou spo­jo­vat v jed­nu vel­kou mozai­ku a bude­te chá­pat veš­ke­ré sou­vis­los­ti. Některé vzpo­mín­ky nás mohou mnoh­dy hod­ně zasáh­nout a vše roz­d­mý­chat.

Možná vás bude zají­mat, jak vlast­ně ten­to pří­běh vzni­kl? Příběh pod­le slov Karin Krajčo Babinské vzni­kl během jed­né její pro­cház­ky po plá­ži, kdy se stříp­ky nápa­dů, kte­ré se jí už dlou­ho roji­ly v hla­vě a spo­ji­ly se do celé mozai­ky. „Věděla jsem, že chci napsat kni­hu o všech podo­bách lás­ky a najed­nou mi to všech­no dáva­lo smy­sl,“ dodá­vá autor­ka. Prvním čte­ná­řem jejích knih je man­žel Richard Krajčo, kte­rý pří­běhy oži­vu­je a načí­tá je do audi­o­ver­ze.

Kniha má 320 stran. Je roz­dě­le­na na tři čás­ti.

Čeká vás román o minu­los­ti, rodin­ných vzta­zích, o lás­ce i nesku­teč­né živel­né pohro­mě, jenž bylo tsuna­mi v Thajsku.

Ukázka z kni­hy:

„Neměl jsem tě do toho sli­bu tla­čit,“ řekl s neskrý­va­nou lítos­tí, „ale já se hroz­ně bál.“

Znovu se na něj podí­va­la. „Čeho?“

„Že mě opus­tíš.“

Jak mohl tušit, že to chtě­la sku­teč­ně udě­lat? Najednou jí došlo. „S Danem?“

Přikývl.

Začala se smát. „Dan je můj dob­rý kama­rád.“

Milanovi pře­bě­hl přes tvář sotva vidi­tel­ný úškle­bek.

„Je od nás z prá­ce. Pamatuješ? Určitě ses s ním aspoň jed­nou viděl.“

„Nevím,“ pokr­čil rame­ny.

Stiskla mu ruku. „Je to homose­xu­ál.“

Otočil se na ni a zůstal zírat. Tolik týd­nů nesmy­sl­né­ho trá­pe­ní?

„Vážně?“

„A jak jsi na to vůbec při­šel?“

Nemohl jí říct o tom, že poslou­chal její tele­fon­ní hovor, a tak jen zno­vu pokr­čil rame­ny.

„Kdybys někdy dora­zil na něja­kou akci u nás v prá­ci, poznal bys ho líp.“

Několik slov o autor­ce:

Karin Krajčo Babinská vystu­do­va­la obor fil­mo­vá a tele­viz­ní režie na FAMU. Po ško­le se řadu let živi­la vytvá­ře­ním reklam­ních spo­tů. nato­či­la dva celo­ve­čer­ní fil­my – Pusinky (2007) a kří­d­la Vánoc (2014) - a dokon­či­la seri­ál Gumy, kte­rý uvá­dí tele­vi­ze Nova. Režírovala nej­ú­spěš­něj­ší kli­py kape­ly Kryštof (Ty a já, Zůstaň tu se mnou, Vánoční a dal­ší a také její kon­cert­ní show, včet­ně té nej­vět­ší na Strahově pro 70 tisíc fanouš­ků. V roce 2016 zalo­ži­la hoj­ně navště­vo­va­ný blog Kecy, kecy, kecič­ky. O rok poz­dě­ji vyšla stej­no­jmen­ná kni­ha a Karin se sta­la úspěš­nou spi­so­va­tel­kou. V roce 2018 potě­ši­la čte­ná­ře best­selle­ro­vým romá­nem Za sny, po kte­rém násle­do­va­la nemé­ně úspěš­ná kni­ha Hvězdy na ces­tě. V roce 2022 vydá­vá román Tsunami, kte­rý bude k dostá­ní také jako audi­ok­ni­ha. Hlas nahráv­ce pro­půj­čil Richard Krajčo.

Autorka: Karin Krajčo Babinská

Žánr: čte­ní pro ženy, román

Počet stran: 320

Vydáno: 2022, Vydal CPress v nakla­da­tel­ství Albatros Media, Praha

Vazba: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem

ISBN 978-80-264-4399-5

Knihu může­te kou­pit zde

 

 

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21312 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72344 KB. | 23.05.2024 - 14:40:43