Kritiky.cz > Recenze knih > Sestry z vinice

Sestry z vinice

294846299 10220211309105028 3837781076710895949 n
294846299 10220211309105028 3837781076710895949 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sestry z vini­ce, od nej­pro­dá­va­něj­ší ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky dneš­ní doby JoAnn Rossové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing a.s., je vel­mi pří­jem­nou odde­chov­kou, kte­rá niko­ho neu­ra­zí a pří­jem­ně nala­dí na „léto“ a prázd­ni­ny. Tři sest­ry, jed­no dědic­tví a nejed­no vel­ké rodin­né tajem­ství.

Příběh začí­ná úmr­tím váleč­né­ho foto­gra­fa Jacksona Swanna, kte­rý celý život ces­to­val do tem­ných a živo­tu nebez­peč­ných míst po celém svě­tě, kam se vět­ši­na lidí mož­ná ani nikdy nepo­dí­vá, a ani nechce.

Sám nikdy neve­dl spo­řá­da­ný život a mož­ná i tak tro­chu od vše­ho nevě­dom­ky utí­kal, hle­dal smy­sl své­ho vlast­ní­ho živo­ta. Ten však obje­vil vel­mi poz­dě, až když one­moc­něl rako­vi­nou a jeho život se ubí­ral k jis­té­mu kon­ci. Uvědomil si, že na svě­tě jsou i mno­hem důle­ži­těj­ší věci než prá­ce, pro co stá­lo doo­prav­dy žít.

Osobně neplá­no­val žád­né dra­ma­tic­ké scé­ny, kdy se jeho tři dce­ry sklá­ní nad jeho smr­tel­nou poste­lí.... a pro­to tiše zemřel a bez smu­teč­ní­ho obřa­du zmi­zel z jejich živo­ta. Ty se o smr­ti své­ho otce dozvě­dě­ly až z návštěvy uhla­ze­né­ho práv­ní­ka vyři­zu­jí­cí­ho jeho pozůsta­lost a násled­né dědic­tví.

Tři dce­ry, a přes­to kaž­dá jiná: jed­na slav­ná hereč­ka a spi­so­va­tel­ka, dal­ší z jižan­ské sme­tán­ky a tře­tí Francouzka. Ač je to k neví­ře, kaž­dá z jeho dcer zvo­li­la něja­kou for­mu kari­é­ry v umě­ní, ovšem jen ta nejmlad­ší šla nej­těs­ně­ji v otco­vých šlé­pě­jích a sta­la se foto­gra­f­kou. Všechny dce­ry jsou už dospě­lé ženy a s vlast­ní­mi živo­ty.

Tess je nej­star­ší dce­ra, co po úspěš­né kari­é­ře dět­ské herec­ké hvězdy zvo­li­la dráhu spi­so­va­tel­ky, kte­rá zaží­vá momen­tál­ní pro­fes­ní kri­zi a vyho­ře­ní. Celý život opo­vr­ho­va­la svým otcem, jehož nikdy osob­ně nepo­zna­la. Ovšem po ozná­me­ní jeho úmr­tí, pře­ci jen  začí­ná malin­ko truch­lit a lito­vat, že se ho ješ­tě za jeho živo­ta sama nepo­ku­si­la vyhle­dat a osob­ně poznat.

Charlotte, na prv­ní pohled jako pra­vá jižan­ská dáma, žila ve spo­řá­da­ném man­žel­ství. Pro své­ho muže se napros­to obě­to­va­la a podří­di­la tomu i svo­jí slib­ně se roz­ví­je­jí­cí kari­é­ru návr­hář­ky inte­ri­é­rů. Zlaté pozlát­ko však může nave­nek zmást i nej­lep­ší­ho pozo­ro­va­te­le! Vše není, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát!

V jeden den si vyslech­ne dvě nepří­jem­né zprá­vy a její dosa­vad­ní život se doslo­va otře­se v zákla­dech. Muž, kte­ré­mu obě­to­va­la celý svůj život, ji pod­vá­dí s jinou ženou, a k muži - otci, u kte­ré­ho by moh­la hle­dat ochra­ni­tel­skou náruč, je mrt­vý. Navíc, aby toho neby­lo málo, se dozví­dá o dvou sestrách, o jejichž exis­ten­ce nemě­la vůbec žád­né tuše­ní.

Třetí dce­ru Natálii, kte­rá se mu svou pro­fe­sí nej­ví­ce při­blí­ži­la, měl s milen­kou, s níž žil téměř dva­cet let, než pod­leh­la závaž­né nemo­ci.

Skoro všech­ny dce­ry v prv­ním oka­mži­ku nechtě­jí žád­né zatra­ce­né dědic­tví, kte­ré jim zane­chal, aby uti­šil své­mu špat­né­mu svě­do­mí a roz­hod­ně už vůbec netou­ží po tom setkat se svý­mi sestra­mi. Ovšem násle­du­jí­cí okol­nos­ti a udá­los­ti mají jiné plá­ny a všech­ny tři se nako­nec roz­je­dou na vini­ci, kde hle­da­jí záze­mí a mož­ná i nový domov...

Vinice všech­ny tři mla­dé dámy nato­lik okouz­lí, že se roz­hod­nou dát vše­mu šan­ci. Podaří se jim to? Najdou k sobě ces­tu, ane­bo si nebu­dou moci při­jít na své jmé­no? Navíc jim sko­ro sto­le­tá babič­ka nastí­ní rodin­nou his­to­rii, jež mož­ná doo­prav­dy změ­ní nejen jejich živo­ty, ale i samot­ný pohled na rodin­né tra­di­ce a tajem­ství.... a kdo ví, tře­ba tu i nalez­nou i lás­ku na celý život....

Kniha, ze kte­ré na vás z kaž­dé strán­ky dýchá nejen krás­né pro­stře­dí, ale i pří­ro­da, vůně vinic a její pod­ma­ni­vé kouz­lo, si vás doslo­va zís­ká a vtáh­ne do samot­né­ho děje kni­hy.

Autorka navíc do úchvat­né­ho pro­stře­dí vinic zasa­di­la i psy­cho­lo­gic­ky doko­na­le pro­kres­le­né posta­vy, jež není nemož­né - i přes jejich drob­né nedo­stat­ky a chy­bič­ky - si neza­mi­lo­vat a mít je rády.

Mě osob­ně se nej­ví­ce zamlou­va­la jejich sko­ro sto­le­tá babič­ka, kte­rá je tu sym­bo­lem život­ní moud­ros­ti, jež se sna­ží pře­dat svým milo­va­ným vnuč­kám, při­blí­žit se jím, nalézt ces­tu do jejich srd­cí a pře­dat jim pří­běh rodi­ny, rodin­né tajem­ství a tra­di­ce. Ostatně, kdo si nepa­ma­tu­je minu­lost, je odsou­zen k tomu, aby si ji zopa­ko­val. 

Babiččin vel­mi dob­ro­druž­ný život­ní pří­běh na poza­dí vál­ky a pozná­ní své jedi­né život­ní lás­ky byl pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pří­bě­hu sester a já ho doslo­va hlta­la plný­mi douš­ky.

Kniha se mi vel­mi dob­ře čet­la, tako­vé oddycho­vé čte­ní na let­ní veče­ry, kte­ré vás mile okouz­lí, a u kte­ré nemu­sí­te ani moc pře­mýš­let, pro­to­že pod­vě­do­mě tuší­te, že všech­no dob­ře dopad­ne.

 

SESTRY Z VINICE

Autorka: JoAnn Rossová

Přeložila: Veronika Kratochvílová

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 374

ISBN: 978-80-7625-208-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Italská dcera-odváží se následovat své srdce?24. února 2024 Italská dcera-odváží se následovat své srdce? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Italská dcera, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte se […] Posted in Recenze knih
  • Růžová zahrada-každý dům má své tajemství11. prosince 2023 Růžová zahrada-každý dům má své tajemství Hledáte krásný příběh pro vaše blízké pod vánoční stromeček? Nevíte si rady a potřebujete poradit s výběrem? Tracy Reesová je autorkou poutavého románu, který vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
  • Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas13. listopadu 2023 Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas Máte rádi silné romány? Milujete Chorvatsko? Chcete se dozvědět, jaké tajemství Anna celý život v sobě ukrývala? Román s názvem Ani ne pět minut vydalo NAKLADATELSTVÍ XYZ ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno21. října 2023 Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Láska v Positanu, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte […] Posted in Recenze knih
  • V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky28. února 2023 V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky Máte rádi historické romány? Chcete si přečíst román o lásce, rodinném poutu na pozadí války? Tak právě vám je určena kniha s názvem V ovocném sadu, jehož autorkou je Nikola Scott.  Román […] Posted in Recenze knih
  • Sestry z vinice - příběh plný naděje17. července 2022 Sestry z vinice - příběh plný naděje Jackson Swann, oblíbený, uznávaný válečný fotograf zemře a svým dcerám Tess, Charlotte a Natalii odkáže vinici v Oregonu. Tyto tři ženy se neznají a nikdy se vlastně nepotkaly. Pojí je […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76588 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72165 KB. | 24.04.2024 - 02:37:50