Kritiky.cz > Recenze knih > Sestry z vinice

Sestry z vinice

294846299 10220211309105028 3837781076710895949 n
294846299 10220211309105028 3837781076710895949 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sestry z vini­ce, od nej­pro­dá­va­něj­ší ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky dneš­ní doby JoAnn Rossové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing a.s., je vel­mi pří­jem­nou odde­chov­kou, kte­rá niko­ho neu­ra­zí a pří­jem­ně nala­dí na „léto“ a prázd­ni­ny. Tři sest­ry, jed­no dědic­tví a nejed­no vel­ké rodin­né tajem­ství.

Příběh začí­ná úmr­tím váleč­né­ho foto­gra­fa Jacksona Swanna, kte­rý celý život ces­to­val do tem­ných a živo­tu nebez­peč­ných míst po celém svě­tě, kam se vět­ši­na lidí mož­ná ani nikdy nepo­dí­vá, a ani nechce.

Sám nikdy neve­dl spo­řá­da­ný život a mož­ná i tak tro­chu od vše­ho nevě­dom­ky utí­kal, hle­dal smy­sl své­ho vlast­ní­ho živo­ta. Ten však obje­vil vel­mi poz­dě, až když one­moc­něl rako­vi­nou a jeho život se ubí­ral k jis­té­mu kon­ci. Uvědomil si, že na svě­tě jsou i mno­hem důle­ži­těj­ší věci než prá­ce, pro co stá­lo doo­prav­dy žít.

Osobně neplá­no­val žád­né dra­ma­tic­ké scé­ny, kdy se jeho tři dce­ry sklá­ní nad jeho smr­tel­nou poste­lí.... a pro­to tiše zemřel a bez smu­teč­ní­ho obřa­du zmi­zel z jejich živo­ta. Ty se o smr­ti své­ho otce dozvě­dě­ly až z návštěvy uhla­ze­né­ho práv­ní­ka vyři­zu­jí­cí­ho jeho pozůsta­lost a násled­né dědic­tví.

Tři dce­ry, a přes­to kaž­dá jiná: jed­na slav­ná hereč­ka a spi­so­va­tel­ka, dal­ší z jižan­ské sme­tán­ky a tře­tí Francouzka. Ač je to k neví­ře, kaž­dá z jeho dcer zvo­li­la něja­kou for­mu kari­é­ry v umě­ní, ovšem jen ta nejmlad­ší šla nej­těs­ně­ji v otco­vých šlé­pě­jích a sta­la se foto­gra­f­kou. Všechny dce­ry jsou už dospě­lé ženy a s vlast­ní­mi živo­ty.

Tess je nej­star­ší dce­ra, co po úspěš­né kari­é­ře dět­ské herec­ké hvězdy zvo­li­la dráhu spi­so­va­tel­ky, kte­rá zaží­vá momen­tál­ní pro­fes­ní kri­zi a vyho­ře­ní. Celý život opo­vr­ho­va­la svým otcem, jehož nikdy osob­ně nepo­zna­la. Ovšem po ozná­me­ní jeho úmr­tí, pře­ci jen  začí­ná malin­ko truch­lit a lito­vat, že se ho ješ­tě za jeho živo­ta sama nepo­ku­si­la vyhle­dat a osob­ně poznat.

Charlotte, na prv­ní pohled jako pra­vá jižan­ská dáma, žila ve spo­řá­da­ném man­žel­ství. Pro své­ho muže se napros­to obě­to­va­la a podří­di­la tomu i svo­jí slib­ně se roz­ví­je­jí­cí kari­é­ru návr­hář­ky inte­ri­é­rů. Zlaté pozlát­ko však může nave­nek zmást i nej­lep­ší­ho pozo­ro­va­te­le! Vše není, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát!

V jeden den si vyslech­ne dvě nepří­jem­né zprá­vy a její dosa­vad­ní život se doslo­va otře­se v zákla­dech. Muž, kte­ré­mu obě­to­va­la celý svůj život, ji pod­vá­dí s jinou ženou, a k muži - otci, u kte­ré­ho by moh­la hle­dat ochra­ni­tel­skou náruč, je mrt­vý. Navíc, aby toho neby­lo málo, se dozví­dá o dvou sestrách, o jejichž exis­ten­ce nemě­la vůbec žád­né tuše­ní.

Více na Kritiky.cz
Letní praxe - Šlofík na sálech ...
Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že ...
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 23 ...
Plechové garáže pro dokonalou úschovu Ochrana vlastních automobilů, dostupná za rozumnou cenu. To je součástí hledáčku mnoha majit...
Studijní ...

Třetí dce­ru Natálii, kte­rá se mu svou pro­fe­sí nej­ví­ce při­blí­ži­la, měl s milen­kou, s níž žil téměř dva­cet let, než pod­leh­la závaž­né nemo­ci.

Skoro všech­ny dce­ry v prv­ním oka­mži­ku nechtě­jí žád­né zatra­ce­né dědic­tví, kte­ré jim zane­chal, aby uti­šil své­mu špat­né­mu svě­do­mí a roz­hod­ně už vůbec netou­ží po tom setkat se svý­mi sestra­mi. Ovšem násle­du­jí­cí okol­nos­ti a udá­los­ti mají jiné plá­ny a všech­ny tři se nako­nec roz­je­dou na vini­ci, kde hle­da­jí záze­mí a mož­ná i nový domov...

Vinice všech­ny tři mla­dé dámy nato­lik okouz­lí, že se roz­hod­nou dát vše­mu šan­ci. Podaří se jim to? Najdou k sobě ces­tu, ane­bo si nebu­dou moci při­jít na své jmé­no? Navíc jim sko­ro sto­le­tá babič­ka nastí­ní rodin­nou his­to­rii, jež mož­ná doo­prav­dy změ­ní nejen jejich živo­ty, ale i samot­ný pohled na rodin­né tra­di­ce a tajem­ství.... a kdo ví, tře­ba tu i nalez­nou i lás­ku na celý život....

Kniha, ze kte­ré na vás z kaž­dé strán­ky dýchá nejen krás­né pro­stře­dí, ale i pří­ro­da, vůně vinic a její pod­ma­ni­vé kouz­lo, si vás doslo­va zís­ká a vtáh­ne do samot­né­ho děje kni­hy.

Autorka navíc do úchvat­né­ho pro­stře­dí vinic zasa­di­la i psy­cho­lo­gic­ky doko­na­le pro­kres­le­né posta­vy, jež není nemož­né - i přes jejich drob­né nedo­stat­ky a chy­bič­ky - si neza­mi­lo­vat a mít je rády.

Mě osob­ně se nej­ví­ce zamlou­va­la jejich sko­ro sto­le­tá babič­ka, kte­rá je tu sym­bo­lem život­ní moud­ros­ti, jež se sna­ží pře­dat svým milo­va­ným vnuč­kám, při­blí­žit se jím, nalézt ces­tu do jejich srd­cí a pře­dat jim pří­běh rodi­ny, rodin­né tajem­ství a tra­di­ce. Ostatně, kdo si nepa­ma­tu­je minu­lost, je odsou­zen k tomu, aby si ji zopa­ko­val. 

Babiččin vel­mi dob­ro­druž­ný život­ní pří­běh na poza­dí vál­ky a pozná­ní své jedi­né život­ní lás­ky byl pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pří­bě­hu sester a já ho doslo­va hlta­la plný­mi douš­ky.

Kniha se mi vel­mi dob­ře čet­la, tako­vé oddycho­vé čte­ní na let­ní veče­ry, kte­ré vás mile okouz­lí, a u kte­ré nemu­sí­te ani moc pře­mýš­let, pro­to­že pod­vě­do­mě tuší­te, že všech­no dob­ře dopad­ne.

Více na Kritiky.cz
Hra na oliheň Před dvěma týdny jsem o tomto seriálu nevěděl ani špetku a z nějakého memu, co jsem zrovna ...
RECENZE – TŘETÍ POLOVIČKA Autorka: Carola LoveringPřeklad: Kateřina PrešlováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR:...
Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v ...
Film Bratříček Karel vstupuje do kin, symbolicky 17. Listopadu Už zítra, tedy ve čtvrtek 17. listopadu vstoupí do kin polsko-český dokumentární film Bratř...
Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnem...

 

SESTRY Z VINICE

Autorka: JoAnn Rossová

Přeložila: Veronika Kratochvílová

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 374

ISBN: 978-80-7625-208-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57092 s | počet dotazů: 303 | paměť: 70123 KB. | 29.11.2023 - 20:37:42