Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

StrazciNahl
StrazciNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tam se nám vrá­til Marvel do vesmí­ru Strážců Galaxie. Znova je to film o par­tě nesou­ro­dých lidí/mimozemšťanů, kte­ří v prv­ním dílu zachrá­ni­li  svět před vel­kým zlo­sy­nem.

Tentokrát ale neza­chra­ňu­jí ihned svět, ale řeší zakáz­ky pro pla­ne­ty, kte­ré si nemů­žou dovo­lit ochrá­nit svo­jí pla­ne­tu před vel­kým „šmejdem“ z vesmí­ru. Při jed­né akci, kte­rá se sice pove­de, ale  Rocket zase něco ukrad­ne, se z nich zno­vu stá­va­jí hle­da­ní zlo­čin­ci.

Během toho utí­ká­ní obje­ví Peter Quill své­ho otce a zjis­tí, že není všech­no tak dob­ré, jak se zdá a že se zno­vu bude jed­nat o záchra­nu vesmí­ru před vel­kým zápo­rá­kem.

Režisér James Gunn si při psa­ní scé­ná­ře dovo­lil všech­no, co ho napadlo. Zapojil nové i sta­ré (dle komik­su) Strážce Galaxie, vytě­žil z nej­zá­bav­něj­ších postav (Groot + Rocket + Drax) ješ­tě více vtíp­ků. Je to ješ­tě více plné nará­žek na moder­ní dobu, na seri­á­ly, na slav­né fil­my. Domluvil si něko­lik cameí, mezi kte­rý­mi vyni­ká Knight Rider Hasselhoff, Michelle Yeoh, Ving Rhames… Nesmíme zapo­me­nout i pra­vi­del­né cameo Stana Leeo a Family Guy (Griffinovi) Setha Greena.

To že od pro­du­cen­tů dostal režisér/scénárista napros­to vol­nou ruku, tak jde až na dřeň humo­ru, aby se fanouš­ci fil­mu bavi­li v kaž­dém oka­mži­ku. Ale od začát­ku do kon­ce (5 titul­ko­vých scén) jde kva­li­ta fil­mu tro­chu niž a níž, a tak za dvě hodi­ny už z toho vznik­ne nuda.

Na začát­ku fil­mu při­jde nej­zá­bav­něj­ší sek­ven­ce, kdy úvod­ní bit­ku pro­ží­vá­me pomo­cí baby Groota, kte­ré­mu je jsou sou­bo­je napros­to šumák a kde se ostat­ní čle­no­vé Strážců Galaxie  sna­ží pře­žít a zabít zlé­ho emzá­ka.

Nebít pís­nič­ko­vé­ho soudrac­ku, kte­rý tvo­ří pře­váž­nou část hud­by, tak by ani neby­lo co poslou­chat, skla­da­tel Tyler Bates slo­žil hud­bu, kte­rá pros­tě opro­ti slav­ným pís­nič­kám vůbec neob­sto­jí. Snad nej­zá­bav­něj­ší hudeb­ní motiv zazní při úvod­ním logu Marvel, jinak pros­tě není o co stát a jed­ná se pou­ze o pod­kres pod obraz, kte­ré­ho si nevšim­ne­te.

Od hlav­ní pěti­ce - Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper a Vin Diesel - víme co  čekat. Nezklamou. Velmi šikov­ně je dopl­ni­li Michael Rooker a Karen Gillan, kte­ří mají opro­ti prv­ní­mu o dost vět­ší roli. Je dob­ře, že seri­ál Pán času (Dr. Who) zplo­dil dobrou hereč­ku, tak slav­ná spo­leč­ni­ce 12. dok­to­ra má svůj vel­ký film. 12. dok­tor (Matt Smith) bohu­žel nezvo­lil správ­ný film, kte­rým by se v Americe pro­sla­vil a jeho Hollywoodská šta­ce skon­či­la posled­ním Terminátorem.

Bohužel se mi noví Strážci Galaxie neli­bí, je to pros­tě až moc humor­ný film. Kdybych nevě­děl, že je ze stej­né­ho vesmí­ru jako Avengers (i Dr. Strange), tak by mi to ani nepři­šlo. Příběh se ode­hrá­vá pros­tě jin­de, než bychom čeka­li. Tentokrát ke kon­ci fil­mu hlav­ní zápo­rák umře, ale není to vůbec Thanos, což je tro­cha zkla­má­ní. Neobjeví se ani nikdo z ostat­ních fil­mů, žád­ná zmín­ka, že by vědě­li, že bude je Thorovo krá­lov­ství pod vlád­nu­tím Lokiho, Kapitán Amerika je v exi­lu a Hulk se někde tou­lá po aré­nách v sou­bo­jích.

Je to pros­tě výpl­ňo­vý film, kte­rý časo­vou osu od Dr. Strange po Avengers 3 (4) vůbec nepo­su­nu­je. Prostě je to pro mě zkla­má­ní, a i moje hod­no­ce­ní bude doce­la sla­bé. 70 %. Míň, než film před 3 lety a samo­zřej­mě i méně než loň­ské Dr. Strange, kte­rý mně pros­tě bavil více.


Podívejte se na hodnocení Strážci Galaxie Vol. 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25927 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72932 KB. | 14.07.2024 - 21:44:09