Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Osamělý jezdec

Osamělý jezdec

Jezdec
Jezdec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osamělý jez­dec a jeho indi­án­ský pří­tel Tonto vtrh­nou na fil­mo­vé plát­no a dráž­dí milov­ní­ky ame­ric­kých wes­ter­nů. Slavným ochrán­cem práv Osamělého jezd­ce se stá­vá mla­dý práv­ník John Reid (Armie Hammer), kte­ré­ho okol­nos­ti donu­ti­ly opus­tit kari­é­ru stát­ní­ho úřed­ní­ka. Na ces­tě ho dopro­vá­zí své­ráz­ný indi­án­ský pří­tel Tonto (Johnny Depp), kte­rý se zami­lo­val do zlých bělo­chů, s nimiž má nevy­ří­ze­né účty. Velkou nega­tiv­ní roli při setká­ní Johna a Tonta hra­je nechut­ný padouch Butch Cavendish (William Fichtner). Jednak ute­če z vla­ku během pře­vo­zu na soud, pak zabi­je šeri­fa Dana Reida (James Badge Dale) a pro­ve­de mno­ho dal­ších lum­pá­ren. Ošklivý padouch s ošk­li­vou pova­hou a ošk­li­vým obli­če­jem! John Reid se s tím­to padou­chem a jeho spo­leč­ní­ky musí vypo­řá­dat sám a pomá­há mu jen Tonto a bílý kůň. A že to není snad­né! Westernová měs­teč­ka jsou plná nástrah a také mezi sta­vi­te­li želez­nic se najde padouch. To už zná­me z mimo­řád­ně úspěš­né­ho wes­ter­nu Tehdy na Západě.

Zdá se vám to zamo­ta­né? Není divu. Příběh o setká­ní Johna a Tonta vyprá­ví sta­rý Tonto, kte­rý je jako expo­nát v indi­án­ském muzeu, malé­mu chlap­ci. Od auto­rů fil­mu je to tako­vý „oslí můs­tek“ k vyprá­vě­ní pří­bě­hu dvo­ji­ce legen­dár­ních hrdi­nů, kte­ří se v polo­vi­ně minu­lé­ho sto­le­tí sta­li iko­nou ame­ric­ké kul­tu­ry. Rozhlasoví poslu­cha­či se o mas­ko­va­ném Osamělém jezd­ci a jeho indi­án­ském pří­te­li popr­vé dozvě­dě­li už v roce 1933. Osamělý jez­dec a Tonto prav­dě­po­dob­ně dob­ře bojo­va­li s nespra­ve­dl­nos­tí a jejich popu­la­ri­ta nadá­le rost­la díky tele­viz­ní­mu seri­á­lu a komik­sům.

Oscarový reži­sér Gore Verbinski (Piráti z Karibiku) se nechal zlá­kat scé­ná­řem, na němž se podí­le­li tři auto­ři: Justen Haythe, Ted Elliot a Terry Rossio. Svou roli prav­dě­po­dob­ně sehrál i pro­du­cent Jerry Bruckheimer, kte­ré­mu se líbi­la myš­len­ka oprášit sta­ré hrdi­ny a wes­ter­no­vé téma. Je prav­da, že v pří­pa­dě Pirátů z Karibiku se jejich nad­še­ní a nápa­dy napl­ni­ly. Romantika spo­lu s napě­tím a vti­pem na divá­ky skvě­le fun­go­va­la. Proto auto­ři fil­mu zvo­li­li podob­ný styl i ten­to­krát. Vsadili na osvěd­če­né­ho Johnnyho Deppa a ved­le něj se našel i ten správ­ný roman­tic­ký part­ner Armie Hammer. Johnny Depp má nama­lo­va­ný obli­čej a vysta­čí si s mimi­kou a hrou očí. Jeho posta­va bude komic­ká zejmé­na pro děti, pro­to­že Tonto mlu­ví zkres­le­ně čes­ky jako cizi­nec. Armie Hammer má dlou­hý roman­tic­ký pohled, kte­rý si jis­tě najde své fanouš­ky. Osamělý jez­dec není paro­dií na wes­tern ani dra­ma­tem z ame­ric­ké­ho Západu. Je to spe­ci­fic­ká kom­bi­na­ce nad­sáz­ky a rea­li­ty, kte­rá se reži­sé­ro­vi nej­spíš nejen líbí, ale obě­ma her­cům i slu­ší.

Pokud se divá­kům bude zdát, že někte­ré scé­ny při­po­mí­na­jí jiný film, prav­dě­po­dob­ně to nebu­de náho­da. Scéna oče­ká­vá­ní vla­ku na nádra­ží a dlou­hé zábě­ry jedou­cí­ho vla­ku v kra­ji­ně budou při­po­mí­nat již zmí­ně­ný film Tehdy na Západě. Čeká nás divo­ká honič­ka v jedou­cím vla­ku, kdy pirá­ti z Karibiku nebu­dou ská­kat ze stro­mu. Autoři fil­mu si zřej­mě řek­li, že osvěd­če­né scé­ny by se moh­ly hodit. Škoda, že to chtě­lo něco nové­ho. Film zkrát­ka nepři­ná­ší nic nové­ho, hrdi­no­vé zůstá­va­jí hrdi­ny, a když už je potře­ba něco tre­fit, nej­lep­ší umě­lou nohou je maji­tel­ka zábav­ní spo­leč­nos­ti Red Harrington, kte­rou s rados­tí hra­je Helena Bonham Carter. Puška ukry­tá v pro­té­ze je jed­nou z mno­ha drob­ných rekvi­zit, kte­ré ve fil­mu dostá­va­jí pro­stor. Nejzáhadnější před­mě­ty má Tonto, jehož kapes­ní hodin­ky při­po­mí­na­jí minu­lost, drá­py a havran ho spo­ju­jí s magic­kou magií.

Příběh Osamělého jezd­ce a jeho pří­te­le Tonta je drs­ný a jeho adap­ta­ce neza­pře reži­sé­ra fil­mu Piráti z Karibiku s divo­ký­mi honič­ka­mi, napí­na­vý­mi scé­na­mi a vtip­ný­mi dia­lo­gy hlav­ních postav. Gore Verbinski vytá­hl ze své­ho reži­sér­ské­ho šuplí­ku to, co se mu už poved­lo? Uvidíme, jak film oce­ní divá­ci a zda si jejich reak­ce vyžá­dá dal­ší pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu.

Osobně jsem oce­ni­la krás­né a dlou­hé zábě­ry ame­ric­ké pří­ro­dy. Uvidíme zábě­ry z Monument Valley, kde Tonto a Osamělý jez­dec krá­če­jí na koních po hře­be­ni zva­ném John Ford Point. Záběr byl nato­čen na Dead Horse Point v Utahu s výhle­dem na řeku Colorado, kde se John Reid pro­bou­zí na vyso­ké stav­bě pro mrt­vé. Autoři fil­mu si tedy dali prá­ci s výbě­rem loka­cí a samo­zřej­mě pra­co­va­li i s tri­ko­vý­mi zábě­ry.

Za hud­bu k fil­mu se zlo­bím na Hanse Zimmera. Čekala jsem zábav­ný coun­t­ry styl, ale při­šla dáv­ka „hudeb­ní­ho gulá­še“, kte­rý ješ­tě více pod­tr­hl šíle­né honič­ky.

Film nemá žád­né vel­ké ambi­ce a chce se bavit nad­sáz­kou jako ve wes­ter­no­vém komik­su. Gore Verbinski se nechal zlá­kat pří­běhy Osamělého jezd­ce, ale zacho­val si rezer­vu. Pokud bude v pří­bě­hu pokra­čo­vat, bude muset při­dat ale­spoň ori­gi­nál­ní nápa­dy.

60 %

Photo © Walt Disney Pictures / Peter Mountain


Podívejte se na hodnocení Osamělý jezdec na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,98261 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72112 KB. | 12.04.2024 - 19:12:51