Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > UFO – Scullyová znovu na stopě

UFO – Scullyová znovu na stopě

Ufo
Ufo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic pat­ří k milov­ní­kům inte­li­gent­ních sci-fi, kte­ré zaujmou spí­še pří­bě­hem a sil­nou myš­len­kou, než dra­hou výpra­vou nebo úchvat­ný­mi tri­ky. Proto s lás­kou vzpo­mí­ná na famóz­ní Europa Report nebo tře­ba ryzí main­stre­am Příchozí. I díky těm­to vzpo­mín­kám jsem pro­to zabrouz­dal do nejis­tých vod nezá­vis­lých níz­ko­roz­počto­vých sci-fi, abych se tam podí­val, zda nena­jdu něja­ký kle­not, o kte­rý bych se s vámi rád podě­lil. A poda­ři­lo se!

Síla myš­len­ky
Snímek pojme­no­va­ný jed­no­du­še UFO je typic­kým pří­kla­dem fil­mu, kte­rý sází na to jedi­né, na co tvůr­ci nemu­sí mít napě­cho­va­nou peně­žen­ku; totiž na myš­len­ku. Pravda je, že bri­lant­ní mate­ma­tik by si tuhle podí­va­nou užil beze­spo­ru ješ­tě o řád více, ale neměj­te strach. Filmfanatic roz­hod­ně nevlád­ne čís­ly a i přes­to si UFO užil jako dlou­ho žád­ný sní­mek z podob­né­ho ran­ku.

Zarputilý a neod­byt­ný
Derek je nada­ný stu­dent mate­ma­ti­ky, kte­rý je od mala posed­lý tou­hou zjis­tit, zda jsme ve vesmí­ru sami, či niko­li. Když se tedy na neda­le­kém letiš­ti obje­ví záhad­ný objekt, ihned se vydá­vá na mís­to, aby zjis­til co nej­ví­ce infor­ma­cí a pono­řil se do záha­dy, kte­rou chtě­jí ofi­ci­ál­ní mís­ta zamést pod kobe­rec.

Postupně shro­maž­ďu­je fak­ta a pomo­cí svých výpo­čtů roz­plé­tá nit­ky záha­dy, nad kte­rou všich­ni (zdán­li­vě) mávli rukou, jako nad bez­vý­znam­nou epi­zo­dou infor­ma­ce­mi pře­hl­ce­né­ho svě­ta. Jenže s čís­ly se hádat nemů­žeš, tak­že svo­jí umí­ně­nos­tí se Derek pro­kou­sá­vá dal­ší a dal­ší vrst­vou záha­dy. Kam až ho jeho mate­ma­tic­ké nadá­ní zave­de?

Věřte nevěř­te
Nečekejte akč­ní scé­ny ani zele­né mužíč­ky nebo vypipla­né vesmír­né korá­by. Tohle je scé­nář, kte­rý by se klid­ně mohl napl­nit, pro­to­že už dáv­no se věd­ci sho­du­jí na tom, že pokud by s námi chtě­la navá­zat komu­ni­ka­ci něja­ký vyspě­lej­ší civi­li­za­ce, bylo by to s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí prá­vě skr­ze mate­ma­ti­ku, pro­to­že prá­vě ta je uni­ver­zál­ním jazy­kem vesmí­ru.

Ve fil­mu se dočká­me dvou zná­mých tvá­ří, z nichž ta nej­zná­měj­ší (Gillian Anderson) je evi­dent­ní pomrk­nu­tí tvůr­ců na fanouš­ky UFO pro­ble­ma­ti­ky. Jinak jde o “no name” před­sta­ve­ní, kte­ré je však díky tomu uvě­ři­tel­něj­ší a Filmfanatic ho dopo­ru­ču­je všem, kdo mají chuť na komor­ní inte­li­gent­ní sci-fi.


Photo © Sony Pictures


Podívejte se na hodnocení UFO na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10925 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71652 KB. | 14.07.2024 - 06:23:24