Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bledé modré oko - Christian Bale spojil síly s Edgarem Allanem Poem - 70%

Bledé modré oko - Christian Bale spojil síly s Edgarem Allanem Poem - 70%

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix při­chá­zí s prv­ním vět­ším fil­mem letoš­ní­ho roku, a tím je Bledé mod­ré oko (v ori­gi­ná­lu The Pale Blue Eye). Jakožto ostří­le­ný detek­tiv Augustus Landor se před­sta­vu­je herec Christian Bale, kte­rý má za sebou ne zce­la úspěš­ný rok (Thor: Láska jako hrom sice cel­kem vza­to uspěl po finanč­ní strán­ce, divác­ky ani kri­tic­ky však nebyl při­jat zrov­na vře­le, a sní­mek Amsterdam pak poho­řel na všech fron­tách a je z něj jeden z nej­vět­ších pro­pa­dá­ků roku 2022). Detektiv Landor pak v tom­to pří­bě­hu spo­jí s mla­dým kade­tem Edgarem Allanem Poem, aby spo­lu vyšet­ři­li bru­tál­ní vraž­du mla­dé­ho vojá­ka. Psaní scé­ná­ře a záro­veň i režie se cho­pil Scott Cooper, kte­rý má na svém kon­tě kupří­kla­du film Neprátelé také s Balem, nebo před­loň­ský horor Paroží.

Christian Bale je jako vždy skvě­lý - všich­ni ví, že je vel­mi vyni­ka­jí­cí herec, a tak se od něj nic jiné­ho neče­ká. Jeho detek­tiv Landor je uza­vře­ný, taj­nůst­kář­ský a na venek hrubý, skrý­vá však děsi­vé tajem­ství a spous­tu emo­cí, kte­rým nedá­vá prů­chod ven. Bale toto všech­no zahra­je výbor­ně, ovšem jinak nemá role moc co nabíd­nout, a tak se do her­co­va kata­lo­gu zařa­dí jako jed­na z těch méně výraz­ných. Kdo je nao­pak na celém fil­mu nej­za­jí­ma­věj­ší, a díky komu si ho bez­po­chy­by budu do budouc­na pama­to­vat, je Harry Melling. Jeho Edgar Allan Poe je nesku­teč­ně pou­ta­vý - cítí­te v něm tem­no­tu i vře­lost, vyza­řu­je veli­ce zvlášt­ní ener­gii, navíc Melling zvo­lil zají­ma­vý způ­sob výslov­nos­ti, mlu­vy i pohy­bu. Navíc má s Balem fan­tas­tic­kou che­mii a tvo­ří zají­ma­vé duo. Kdybyste mi před dese­ti lety řek­li, že bra­trá­nek Dudley z Harryho Pottera bude jed­nou hrát Edgara Allana Poea a zastí­ní samot­né­ho Christiana Balea, asi bych se vám vysmál. Ale Harry Melling se v posled­ních letech vypro­fi­lo­val coby solid­ní herec a vybí­rá si cel­kem zají­ma­vé pro­jek­ty (např. Ďábel či popu­lár­ní mini­sé­rie Dámský gam­bit - oba pro­jek­ty sho­dou okol­nos­tí také od Netflixu), a já se těším, co si pro nás při­pra­ví příš­tě. Zbytek obsa­ze­ní však také nesmí­me opo­me­nout, jme­nuj­me napří­klad Tobyho Jonese, Roberta Duvalla či Lucy Boynton, kte­rá je také vel­mi výraz­nou sou­čás­tí fil­mu.

Po tech­nic­ké strán­ce je sní­mek napros­to pre­ciz­ně vyro­be­ný. Kamera Masanabua Takayanagiho je exce­lent­ní - ne v tom smys­lu, že by kaž­dý záběr mohl být tape­tou na dis­plej, je však veli­ce sebe­vě­do­má a kon­zis­tent­ní, od detai­lů až po zábě­ry na pře­krás­nou zasně­že­nou kra­ji­nu. Barevná pale­ta ji pak nád­her­ně dopl­ňu­je, naštěs­tí se tvůr­ci vyhnu­li těm běž­ným tem­ným fil­t­rům, a mís­to toho pre­zen­tu­jí syté bar­vy a skvě­lý kon­trast tma­vé a svět­lé. Výprava je tak­též famóz­ní, stej­ně jako kos­týmy a líče­ní.

Kde film bohu­žel poně­kud klo­pý­tá je scé­nář. Na začát­ku sice dob­ře před­sta­ví posta­vy a nasto­lí solid­ní atmo­sfé­ru, v dru­hé tře­ti­ně se toho však pří­liš mno­ho nesta­ne, a osob­ně jsem se mís­ty sko­ro až nudil. Samotná záha­da, kte­rou detek­tiv a bás­ník vyšet­řu­jí, navíc není extra pou­ta­vá. Postavy jsou sice zají­ma­vé ale zda­le­ka nejsou pro­zkou­ma­né do tako­vé hloub­ky, jak bych si přál, a jak by přes dvě hodi­ny dlou­há sto­páž umož­ni­la, a ve výsled­ku tak půso­bí tro­chu měl­ce a plo­še (až na výjim­ky). Ovšem v tře­tí tře­ti­ně se pří­běh opět roz­běh­ne a zin­ten­ziv­ní, film navíc tak tro­chu změ­ní žánr, a mě jako divá­ka to vtáh­ne zpět do děje a už mě až do kon­ce nepus­tí. V závě­ru pak navíc ješ­tě při­jde dost neče­ka­ný a neob­vyk­lý zvrat, a celý film se tím vytáh­ne nad prů­měr.

Bledé mod­ré oko není žád­nou svě­to­bor­nou detek­tiv­kou, nabí­zí však skvě­le fun­gu­jí­cí atmo­sfé­ru, skvě­lé herec­ké výko­ny v čele s Harrym Mellingem, skvě­lou výpra­vu i zábě­ry, a uspo­ko­ji­vé finá­le.

Silných 70 %


Podívejte se na hodnocení Bledé modré oko na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38352 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72315 KB. | 20.05.2024 - 20:18:17