Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ulička přízraků Guillerma del Tora

Ulička přízraků Guillerma del Tora

Ulička přízraků
Ulička přízraků
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladý ambi­ci­óz­ní umě­lec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadá­ním zma­ni­pu­lo­vat lidi díky vhod­ně zvo­le­ných slov se spo­jí s psy­chi­atrič­kou Lilith Ritter (Cate Blanchett), kte­rá je však mno­hem nebez­peč­něj­ší než on sám...

Guillermo del Toro zís­kal začát­kem roku 2018 Oscara za režii sním­ku Tvář vody, kte­rý sám ten samý rok vyhrál Oscara za nej­lep­ší film roku. Režisér Bladea II či prv­ní­ho Pacific Rim se tak defi­ni­tiv­ně zapsal mezi reži­sé­ry, na kte­ré by se měla v brz­kých letech upou­tat pozor­nost a sám del Toro si jako svůj dal­ší projkt zvo­lil novou adap­ta­ci romá­nu Nightmare Alley z roku 1946. Ta už se jed­né adap­ta­ce dočka­la v roce 1947, kdy se jí cho­pil reži­sér Edmund Goulding a hlav­ní role Stantona Carlisle se zhos­til Tyrone Power, sám del Toro ovšem tvr­dil, že spí­še než rema­ke bude jeho Ulička pří­zra­ků věr­něj­ší adap­ta­cí romá­nu Williama Lindsayho Greshama. A fanouš­ky del Tora nej­spíš jeho samot­ná Ulička pří­zra­ků nezkla­me.

Del Torova Ulička pří­zra­ků je totiž dal­ší vizu­ál­ně vypipla­ný a atmo­sfé­ric­ky funkč­ní film toho­to původm mexic­ké­ho reži­sé­ra, kte­rý na to jde tak tro­chu jinak než v roce 1947. Hrubá kost­ra děje sice zůstá­vá stej­ná, dvě a půl hodi­ny ovšem del Toro vyu­ží­vá i k tomu, aby na roz­díl od původ­ní­ho fil­mu více pro­zkou­mal poza­dí ústřed­ních postav a jejich moti­va­ce. Del Toro se v tom­to pří­pa­dě sku­teč­ně strikt­ně nedr­ží původ­ní­ho fil­mu, v jis­tých momen­tech ovšem doká­že vyvo­lat pocit, že má Del Toro ver­zi z roku 1947 dosta­teč­ně nakou­ka­nou a jeho film noir z roku 2021 se mini­mál­ně u původ­ní adap­ta­ce ale­spoň čás­teč­ně inspi­ro­val.

Ulička přízraků
Photo © Kerry Hayes / 20th Century Studios

Guillermo del Toro nadá­le půso­bí jako fil­mař, kte­rý točí s rados­tí a v aktu­ál­ní kon­ku­ren­ci ame­ric­kých bloc­kbus­te­rů a lokál­ních kome­dií je pře­ci jen radost na vel­kém plát­ně vidět film, kte­rý se aktu­ál­ním tren­dům vymy­ká. A to i přes­to, že je díky tomu před­ur­čen k nezájmu a finanč­ní­mu pro­pa­dá­ku. V tom­to ohle­du mož­ná del Torova Ulička pří­zra­ků selha­la už na samot­ném počát­ku, kla­sic­ké del Torovo vyhrá­vá­ní si s atmo­sfé­rou a pře­de­vším svě­tem, kte­rý aktu­ál­ně zpra­co­vá­vá ovšem zůstá­vá. Samotná lát­ka jako­by byla pro del Tora stvo­ře­ná a přes­to doká­zal del Toro po téměř 80 letech při­jít se zce­la svě­žím poje­tím, kte­ré Uličce pří­zra­ků doká­za­lo jen pro­spět.

Jako u ori­gi­ná­lu pla­tí, že je prv­ní polo­vi­na více vta­hu­jí­cí než tou dru­hou, kdy je i díky del­ší dél­ce výraz­něj­ší pro­blém s cel­ko­vým tem­pem. Právě del Torova adap­ta­ce má ovšem více času pro­kres­lit posta­vy a udě­lat si o nich smys­lu­pl­něj­ší obrá­zek. Především o ústřed­ním anti­hr­di­no­vi Stantonu Carlieslovi, kdy jako­by byla tato role pro Bradleyho Coopera zce­la stvo­ře­na. Jen málo­kdo by totiž tuhle snad­no nená­vis­ti hod­nou posta­vu doká­zal  ztvár­nit s tako­vým při­ro­ze­ným cha­rizma­tem a pře­de­vším způ­so­bem, kte­rý by u Carlieslea i v těch jeho nej­hor­ších momen­tech doká­zal vytvo­řit ale­spoň čás­teč­ně sym­pa­tie.

Ulička přízraků
Photo © Kerry Hayes / 20th Century Studios

Del Toro má v prů­bě­hu šan­ci se ale­spoň čás­teč­ně vrá­tit ke svým horo­ro­vým koře­nům, jinak ovšem nadá­le doka­zu­je, že za ta léta jako fil­mař vyspěl. I díky vede­ní her­ců, kdy kaž­dý z nich (ať už Cate Blanchett, Willem Dafoe či Rooney Mara) před­vá­dí plno­krev­ný výkon a půso­bí do jed­not­li­vých rolí jako ide­ál­ní vol­ba. Funkční je i dobo­vá výpra­va a dá se oče­ká­vat, že Ulička pří­zra­ků bude na Oscarech pat­řit mini­mál­ně mezi favo­ri­ty v tech­no­lo­gic­kých kate­go­ri­ích.

Del Toro při­tom doká­že pro­dat i dobo­vou atmo­sfé­ru a i díky nadá­le aktu­ál­ní­mu téma­tu mani­pu­la­ce doká­že jeho Ulička pří­zra­ků plno­krev­ně obstát i v sou­čas­nos­ti. I díky tomu, že jde nadá­le o svě­ží téma si doká­že Ulička pří­zra­ků obhá­jit svou exis­ten­ci i jinak než, že jde o vysně­ný pro­jekt talen­to­va­né­ho tvůr­ce. Především jde navíc o ukáz­ku fil­mu, kte­rých bude v brz­ké době pro kina vzni­kat co nejmé­ně. A přes­to je radost tuhle čás­teč­nou poctu film noi­ru a čás­teč­ně o sobě funkč­ní noir thriller vidět na vel­kém plát­ně a vidět nad­še­nost kre­a­tiv­ní­ho tvůr­ce, kte­rý si se samot­nou lát­kou oči­vid­ně vyhrá­vá. Ať už skr­ze vizu­ál­ní poje­tí či zmí­ně­nou vel­mi funkč­ní pra­cí s atmo­sfé­rou.

Ulička přízraků
Photo © Kerry Hayes / 20th Century Studios

Del Toro se v prů­bě­hu pro­ka­zu­je jako výteč­ný fil­mo­vý vypra­věč, kte­rý cel­ko­vým zpra­co­vá­ním doká­že vytvo­řit film těž­ce srov­na­tel­ný s adap­ta­cí z roku 1947 a přes­to z ní zane­chat tro­chu toho ducha. I pro­to je mož­ná ško­da, že se naším kinům vyhne čer­no­bí­lá ver­ze s názvem Vision in Darkness and Light, kte­rá by fil­mu samo o sobě doda­la ješ­tě více spe­ci­ál­ní kouz­lo. Nutno ovšem dodat, že i s barva­mi má del Torova Ulička pří­zra­ků vel­mi vel­ké kouz­lo, kdy si del Toro vyhrá­vá s barev­nou korek­cí, osvět­le­ním i kame­ro­vý­mi úhly. Guillermo del Toro na vrcho­lu svých sil.

Nová Ulička pří­zra­ků si tak doká­že obhá­jit svou exis­ten­ci i díky tomu, že cel­ko­vé zpra­co­vá­ní pojí­má svě­že a přes­to pře­dá­vá vše důle­ži­té. Del Toro si spl­nil sen a pro kina stvo­řil film, kte­rých bude v dohled­né době vzni­kat po čer­tu málo. A na roz­díl od původ­ní­ho fil­mu dodá­vá více tra­gic­ký nádech, kte­rý doká­že na celou Uličku pří­zra­ků vrh­nout tak tro­chu jiný pohled. Del Torova Ulička pří­zra­ků mož­ná rych­le zapad­ne, mezi nej­lep­ší fil­my roku 2021 ovšem roz­hod­ně pat­ří.....

Verdikt: 80 %


Photo © Kerry Hayes / 20th Century Studios


Podívejte se na hodnocení Ulička přízraků na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64014 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72018 KB. | 24.07.2024 - 09:02:21