Kritiky.cz > Recenze knih > Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo

Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo

0048041534 khp0391 Upeceno s laskou velka
0048041534 khp0391 Upeceno s laskou velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi kvás­ko­vý chléb? Milujete jeho nád­her­nou vůni a pod­ma­ni­vou chuť? Chcete se nau­čit upéct ten nej­lep­ší? Autorky kni­hy Upečeno s lás­kou Iva Trhoňová a Ludmila Gottwaldová vás to bez­po­chy­by nau­čí. Tak už žád­né dlou­hé poví­dá­ní a hurá do kuchy­ně. 

Co v kni­ze najde­te? Hned na začát­ku vás autor­ky sezná­mí se suro­vi­na­mi a pomůc­ka­mi, kte­ré bude pro peče­ní kvás­ko­vé­ho chle­ba potře­bo­vat, jak zalo­žit kvá­sek, jak o něj pečo­vat, dále recep­ty na kvás­ko­vé chle­by jako je např. oče­lic­ký chle­ba, bílý ván­ko­vý chléb, bou­rák se sta­rým těs­tem, chléb pro začá­teč­ní­ky a mno­ho dal­ších. Autorky se zabý­va­jí tím, jak péct chléb v remos­ce či domá­cí pekár­ně. U kaž­dé­ho recep­tu najde­te popis suro­vin, přes­ný postup i krás­nou barev­nou foto­gra­fii, kte­rá vás láká ihned chle­ba ochut­nat. Také jsou zde na vyzkou­še­ní dob­ro­ty, kte­ré může­te udě­lat k vaše­mu výbor­né­mu chle­bu, což je např. čer­s­tvý sýr typu žer­vé, domá­cí lanč­mít, zava­ře­né vep­řo­vé maso a nejen to. Na závěr kni­hy se dozví­te, jak se dří­ve pekl chléb za sta­rých časů a také pekař­ský slov­ník, kte­rý vám pomů­že lépe se ori­en­to­vat v pekař­ských pojmech, abys­te zvlád­li do toho krás­né­ho umě­ní pro­nik­nout bez chy­bič­ky. Na úpl­ný závět autor­ky zařa­di­ly podě­ko­vá­ní a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Pekařina je sta­ré voňa­vé řemes­lo, kte­ré dnes s rados­tí obje­vu­je­me. Myslím si, že je to veli­ce dob­ře a moc si peče­ní kvás­ko­vé­ho chle­ba uží­vám, jeli­kož je to radost.

Kniha, kte­rý se mně dosta­la do rukou je napros­to báječ­ná a dopo­ru­čím jí všem nad­še­ným peka­řům a pekař­kám. Já na ní nedám oprav­du dopus­tit.

K peče­ní mě při­ved­la moje babič­ka. Už od svých 11 let jsem zkou­še­la růz­né osvěd­če­né recep­ty, poku­sem a omy­lem dáva­la k sobě růz­né suro­vi­ny. A svě­te div se, vždyc­ky z toho něco vznik­lo, a bylo to dokon­ce i dob­ré. I přes prv­ní neú­spě­chy mě to bavi­lo hned od začát­ku. Dalším život­ním mil­ní­kem pro mě byla svat­ba s mým milo­va­ným mužem. Svého man­že­la jsem od začát­ku roz­maz­lo­va­la růz­ný­mi dob­ro­ta­mi a vydr­že­lo mně to dodnes. K peče­ní z kvás­ku mě při­ved­la moje kama­rád­ka. Jelikož můj mlad­ší syn má bez­lak­tó­zo­vou die­tu, zača­la jsem růz­ně expe­ri­men­to­vat s peče­ním peči­va - roh­lí­ků, hou­sek, žemli­ček a nako­nec i chle­ba. Zpočátku ze suše­né­ho drož­dí, pak z žit­né­ho kvás­ku. Díky tomu se mně nut­nost sta­la vel­kou váš­ní. Když jsem popr­vé vidě­la kni­hu Upečeno s lás­kou, byla to oprav­du lás­ka na prv­ní pohled. Tu pros­tě musím mít. A tak se i sta­lo. Je totiž napros­to bez­vad­ná a nemě­la by chy­bět v kuchy­ni žád­né pekař­ky. Nesmírně si této kuchař­ky cením a už vím, komu jí ráda půj­čím. Autorky Eva Trhoňová a Ludmila Gottwaldová vás s vel­kou poko­rou a lás­kou pro­ve­de svě­tem peče­ní s vyu­ži­tím kvás­ku. Kniha je pře­hled­ná, čte se vel­mi dob­ře, obsa­hu­je mno­ho osvěd­če­ných recep­tů, ale i uži­teč­ných rad, jak kvá­sek vytvo­řit, jak o něj pečo­vat a co z něj dob­ré­ho upéct.

Velké plus dávám této kni­ze za vel­ké množ­ství zají­ma­vos­tí a  infor­ma­cí, roz­dě­le­ní poj­mů, ale i boha­tou foto­ga­le­rii. Autorka veli­ce dob­ře vysvět­lu­je jed­not­li­vé pro­ce­sy kynu­tí pomo­cí růz­ných pří­sad.

Ukázka z kni­hy:

Vždy si vzpo­me­nu na bás­nič­ku z dět­ství, kte­rou jsem díky této báječ­né kuchař­ce moh­la oprášit:

“ Mísím, mísím Boží dárek,

až vymí­sím, budu válet.

Až vyvá­lím, budu sázet,

až vysá­zím, budu píct,

až upe­ču, budu jíst.“

 

„Nic nepro­vo­ní domov, tak jako s lás­kou upe­če­né peči­vo.“

„Chutnější chléb ve svo­bo­dě, než koláč ve služ­bě.“

„Všude chle­ba o dvou kůr­kách.“

Několik slov u autor­kách:

Iva Trhoňová

Neřadí se ke spi­so­va­te­lů, ale s úsmě­vem o sobě říká, že je pečí­cí man­žel­ka, mat­ka a babič­ka. Vyzkoušené i vlast­ní recep­ty, postře­hy a postu­py vklá­dá na své strán­ky Pekárnománie, pod­le kte­rých byla pojme­no­va­ná její prv­ní kni­ha z roku 2011. V nakla­da­tel­ství CPress vyda­la kni­hu Ruce v mou­ce, ve kte­ré obsáh­la peče­ní s drož­dím, ale i žit­ným kvás­kem, a kte­rá se sta­la best­selle­rem. Svoje tex­ty a recep­ty sepi­su­je s upřím­ným přá­ním, aby se lidem peče­ní líbi­lo, bavi­lo je a poved­lo se jim - začá­teč­ní­kům i těm pokro­či­lým.

Ludmila Gottwaldová

Sama o sobě říká, „jsem všech­no, jen ne doko­na­lá“. Dnes na plný úva­zek man­žel­ka, mat­ka a babič­ka, ale taky zapá­le­ná pekař­ka, kuchař­ka, vel­ká čte­nář­ka, zahrad­ni­ce, pečo­va­tel­ka a cho­va­tel­ka růz­né drob­né zví­ře­ny. Původně zdra­vot­ní sest­ra s 15letou pra­xí v ordi­na­ci, ale v živo­tě pra­co­va­la ledaskde. Nesnáší pokryt­ce, lhá­ře, rybí tuk, zuba­ře, stát na jed­né noze a tvá­řit se, že jí to neva­dí. Spoluautorka kni­hy Upečeno s lás­kou.

Autor: Iva Trhoňová, Ludmila Gottwaldová

Žánr: moder­ní kuchař­ka

Vydáno: 2019, CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha, dotisk 1. vydá­ní

Počet stran: 264

Fotografie: Iva Trhoňová, Ludmila Gottwaldová, Kateřina Ondrová, Jiří Sláma

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-2397-3


foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62522 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71795 KB. | 28.02.2024 - 07:34:00