Kritiky.cz > Recenze knih > Cupcakes - 60 ověřených receptů na ty nejkrásnější cupcakes

Cupcakes - 60 ověřených receptů na ty nejkrásnější cupcakes

125098 350 0 fit
125098 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pečete rádi? Chcete si vyzkou­šet nové recep­ty na cup­ca­kes nebo se držet těch tra­dič­ních? Tak prá­vě vám je urče­na kuchař­ka s názvem Cupcakes, kte­rou vyda­la Grada Publishing a.s., v Praze. 

Co v této nád­her­né kuchař­ce najde­te? Především 60 ově­ře­ných recep­tů na vyni­ka­jí­cí dor­tí­ky růz­ných barev, chu­tí a vůní. Hned na začát­ku kuchař­ky se dozví­te něco z his­to­rie těch­to úžas­ných dor­tí­ků, také co bude­te na jejich výro­bu potře­bo­vat, zása­dy peče­ní, zdo­be­ní a plně­ní. Dále také nápl­ně, kte­ré do cup­ca­ků může­te pou­žít. Tu hlav­ní část tvo­ří vlast­ní recep­ty na kla­sic­ké, z ara­ší­dů, plně­né tva­ro­hem, s mas­car­po­ne, se zaky­sa­nou sme­ta­nou, máslo­vým kré­mem, s koko­sem, s ovo­cem, pudin­kem, čoko­lá­dou, ale i oře­chy, dět­ské vari­a­ce na růz­né naro­ze­ni­no­vé cup­ca­kes s pole­va­mi, pro dospě­lé s alko­ho­lem - whis­key, ama­ret­to, rum, také s kávou či se sně­hem. Variací je oprav­du hod­ně. Nesmí chy­bět např. mar­ci­pán, red vel­vet pro­ve­de­ní, ale také sva­teb­ní či vánoč­ní.

Budete pře­kva­pe­ni s čím vším se dají tyto výbor­né dor­tí­ky udě­lat. Z něko­li­ka suro­vin s mini­mem pomů­cek, doká­že­te vykouz­lit ty nej­hez­čí dob­ro­ty. Na kon­ci kuchař­ky dala autor­ka pro­stor pro vaše poznám­ky. Pokud bude­te během peče­ní něco potře­ba zazna­me­nat, nevá­hej­te a tuto část roz­hod­ně vyu­žij­te.

Kuchařka mě oprav­du nadchla a při jejím lis­to­vá­ní se mně sbí­ha­ly sli­ny. Jelikož trá­vím mno­ho času ve své báječ­ně pro­stor­né kuchy­ni, cup­ca­kes pat­ří také k našim oblí­be­ným dob­ro­tám, pro­to bude tato kuchař­ka mým vel­kým pomoc­ní­kem a úžas­nou inspi­ra­cí. Sama mám mno­ho recep­tů, ale díky této kuchař­ce už nemu­sím žád­né jiné hle­dat. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s boha­tou foto­ga­le­rií již hoto­vých dor­tí­ků, s podrob­ným návo­dem i rada­mi navíc jako bonus. Tuto kuchař­ku oce­ní jak začí­na­jí­cí hos­po­dyň­ky, tak i zku­še­né, kte­ré hle­da­jí nové inspi­ra­ce a chtě­jí vyzkou­šet výbor­nou vari­a­ci. Z recep­tů, kte­ré si chci vyzkou­šet je popel­či­no přá­ní s oříš­ky, rumem a čoko­lá­dou a dadán­kův mls s vanil­ko­vým pudin­kem, rumem a mle­tou kávou. Pojďte se inspi­ro­vat, upéct a pochut­nat na těch nej­lep­ších cup­ca­kes, kte­ré jste kdy jed­li.

Co jsou vlast­ně cup­ca­kes? Jsou to zákus­ky s vyni­ka­jí­cím kré­mem, růz­ných pří­chu­tí, zdo­be­né voňa­vou sko­ři­cí, křu­pa­vý­mi oříš­ky, čoko­lá­dou dodá­va­jí­cí pocit štěs­tí, v papí­ro­vém sáč­ku, s růz­ný­mi dru­hy ovo­ce, jed­lý­mi bylin­ka­mi nebo jen posy­pa­né cuk­ro­vý­mi ozdůb­ka­mi. Malé dor­tíč­ky - krás­ky peče­né v papí­ro­vém sáč­ku.

Poprvé byly cup­ca­kes zmí­ně­ny v ame­ric­ké kuchař­ce z roku 1796. Původně se pek­ly v šál­cích a od toho je také odvo­zen název cup= šálek, cake=dort. Jsou to malé dor­tíč­ky, dnes peče­né v papí­ro­vých košíč­cích růz­ných veli­kos­tí, barev i tva­rů. Mají vel­kou výho­du v tom, že jsou napor­co­va­né, hygi­e­nic­ké k jídlu, vypa­da­jí láka­vě a dají se podá­vat ke všem pří­le­ži­tos­tem, od sva­teb až po malé rodin­né osla­vy.

Ukázka z kni­hy:

OSM DŮLEŽITÝCH BODŮ PRO PEČENÍ:

1) Všechny ingre­di­en­ce by měly mít poko­jo­vou tep­lo­tu

2) Tuk pou­ží­vá­me zásad­ně změ­k­lý nebo roz­to­pe­ný a vlaž­ný

3) Troubu pře­dehří­vá­me na 170 °C

4) Košíčky plní­me jen do 3/4, pro­to­že při peče­ní nabu­dou

5) Pečeme zhru­ba 20 minut, po pat­nác­ti minu­tách je dob­ré vyzkou­šet špej­lí, zda jsou již kor­pu­sy dosta­teč­ně pro­pe­če­né. Zůstane -li špej­le čis­tá, je kor­pus již hotov

6) Nepečeme je déle než je potře­ba, pro­to­že těs­to bude pří­liš suché

7) Upečené kor­pu­sy nechá­me vychlad­nout na mříž­ce. Je nut­né, aby byly dob­ře vychla­ze­né před zdo­be­ním

8) Těsto, kte­ré obsa­hu­je jed­lou sodu je tře­ba ihned po napl­ně­ní košíč­ků vlo­žit do trou­by, aby kyp­ří­cí úči­nek sody před­čas­ně nevy­pr­chal

 

Několik slov o autor­ce:

Anna Šmalcová (*12.8.1955 v Opavě) výtvar­ni­ce, kres­líř­ka, malíř­ka, šper­kař­ka, autor­ka kniž­ních ilu­stra­cí a oma­lo­vá­nek pro děti, též ruč­ní prá­ce.

Jak říká, do vín­ku dosta­la kap­ku výtvar­né­ho nadá­ní. Aplikace z ovčí­ho rou­na je její autor­ská tech­ni­ka. Miluje vše krás­né a ryzí co povzná­ší ducha. Samota, ticho, krá­sa Myslíkovských hůrek a děti, kte­ré se stá­le vra­ce­jí do rod­né­ho hníz­da, to dává její­mu živo­tu pocit štěs­tí a radosti.(zdroj živo­to­pi­su: http://annasmalcova.cz)

Autor: Anna Šmalcová

Fotografie v kni­ze: Jiří Šmalc

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN 978-80-271-2509-8

 

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50524 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72103 KB. | 18.04.2024 - 02:59:38