Kritiky.cz > Recenze knih > Veganská kuchařka - 123 veganských alternativ - zkuste to doma sami

Veganská kuchařka - 123 veganských alternativ - zkuste to doma sami

zkuste to doma sami veganska kucharka 123 veganskych alternativ zdraveji a udrzitelneji bez prumyslove zpracovanych vyrobku
zkuste to doma sami veganska kucharka 123 veganskych alternativ zdraveji a udrzitelneji bez prumyslove zpracovanych vyrobku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdo pova­žu­je vegan­ství za život­ní styl, jiný zase za zby­teč­nost, dal­ší jako nut­no zlo, se kte­rým se musí vypo­řá­dat. Ať už to máte jak­ko­li, pře­ji vám, ať je vám tato kuchař­ka dob­rým rád­cem a pomoc­ní­kem. Abyste vše zvlád­li, pozna­li a nako­nec si vytvo­ři­li výteč­né dob­ro­ty, kte­ré budou k nero­ze­zná­ní od těch kla­sic­kých recep­tů a suro­vin. 

Lahodné rost­lin­né alter­na­ti­vy mléč­ných výrob­ků, uze­nin apod. si může­te při­pra­vit úpl­ně jed­no­du­še sami - bez pou­ži­tí prů­mys­lo­vě zpra­co­va­ných pro­duk­tů, bez vel­ké­ho hum­bu­ku a pře­de­vším bez toho, že bys­te muse­li rezig­no­vat na chuť.

Hned na začát­ku kuchař­ky se dozví­te, proč je vegan­ské jíd­lo dob­ré při­pra­vo­vat doma v kuchy­ni, seznam zkra­tek pou­ži­tých v kni­ze, čím nahra­dit růz­né suro­vi­ny vegan­skou stra­vou, čím lze nahra­dit vej­ce, jak zachá­zet s obi­lo­vi­na­mi, luš­tě­ni­na­mi, jaké jsou alter­na­ti­vy mléč­ných výrob­ků, jak při­pra­vit chut­né vegan­ské poma­zán­ky. Dále zde najde­te výbor­né tipy na jíd­la peče­ná v trou­bě, jako je lasag­ne, piz­za, dor­ty, chléb či sucha­ry.

Další jsou zají­ma­vé recep­ty na pala­čin­ky, růz­né alter­na­ti­vy klo­bá­sek, salá­mů, růz­né závit­ky či pla­cič­ky. Pro milov­ní­ky gri­lo­vá­ní jsou tu při­pra­ve­ny bur­ge­ry, stea­ky. Kdo by se obe­šel bez omá­ček, dipů i pes­ta? Na závěr kni­hy jsou recep­ty na slad­ká jíd­la a sla­né pokr­my jako jsou vafle, mléč­né řezy, čoko­lá­do­vá pěna, tira­mi­su nebo pan­na cot­ta.

V kni­ze nechy­bí také vychy­táv­ky pro naše dob­ro­ty, rejstřík, pod­le něhož se bude­te lépe ori­en­to­vat.

Tato kuchař­ka je napros­to báječ­ná a nesmír­ně si ji cením. Veganské jíd­lo není roz­hod­ně na prv­ní pohled neváb­né, či s nedobrou chu­tí. Sama jsem se o tom pře­svěd­či­la. Do nedáv­né doby jsem o vegan­ské stra­vě sko­ro nic nevě­dě­la, až do doby, kdy jsem muse­la plně vylou­čit mléč­né výrob­ky a nahra­dit je rost­lin­ný­mi. Opravdu to neby­lo nic jed­no­du­ché­ho a tato kuchař­ka mně ote­vře­la opět dal­ší obzo­ry. Vím, na co se zamě­řit, co dob­ré­ho si můžu při­pra­vit. Jak se v této oblas­ti ori­en­to­vat není nic jed­no­du­ché­ho a pro­to vám bude nápo­moc­na tato Veganská kuchař­ka. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná báječ­ných a inspi­ra­tiv­ních recep­tů na mno­ho hlav­ních jídel i dezer­tů, dále také plno zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí, kte­ré vám  pomo­hou se v této pro­ble­ma­ti­ce zori­en­to­vat. Kuchařku dopo­ru­čím těm, co si neví rady, jak se vegan­sky stra­vo­vat, jak začít, ale i těm, co si chtě­jí ve své stra­vě něco ozvlášt­nit.

Z recep­tů mě zau­ja­la pří­pra­va Panna cot­ty z man­dlo­vé­ho mlé­ka, pří­pra­va tor­tilly a roz­hod­ně i recept na pří­pra­vu Filo těs­ta, kte­ré urči­tě vyzkou­ším.

smarticular.net je por­tál s nápa­dy pro jed­no­du­chý a udr­ži­tel­ný život

Od roku 2014 zve­řej­ňu­je por­tál smarticular.net návo­dy a tipy na jed­no­du­chý a udr­ži­tel­ný život. Namísto pou­hé­ho pou­ka­zo­vá­ní na pro­blémy před­sta­vu­je den­ně nová řeše­ní, recep­ty a alter­na­ti­vy, díky nimž může být život o něco jed­no­duš­ší a eko­lo­gič­těj­ší. Návody a různá řeše­ní se neu­stá­le vyví­je­jí i díky nesčet­ným věr­ným pří­z­niv­cům, kte­ří sami expe­ri­men­tu­jí a při­ná­še­jí vlast­ní zku­še­nos­ti.

123 vegan­ských alter­na­tiv, zdra­vě­ji a udr­ži­tel­ně­ji bez prů­mys­lo­vě zpra­co­va­ných výrob­ků

Ukázka z kni­hy:

Veganské poma­zán­ky

Veganské poma­zán­ky jsou rych­le hoto­vé a posky­tu­jí dosta­tek pro­sto­ru pro vaši vlast­ní inven­ci a kre­a­tiv­ní nápa­dy, pro­to­že ingre­di­en­ce lze done­ko­neč­na obmě­ňo­vat. Hlavní prin­cip chut­ných poma­zá­nek je při­tom vždyc­ky stej­ný: potře­bu­je­te základ­ní hmo­tu na bázi sacha­ri­dů nebo bíl­ko­vin, k níž při­dá­te jed­not­li­vé dochu­co­va­cí slož­ky.

Základními suro­vi­na­mi pro výro­bu poma­zá­nek mohou být:

 • luš­tě­ni­ny jako hrách, fazo­le, seme­na lupi­ny nebo čočka
 • čer­stvé nebo uze­né tofu
 • ara­ší­dy, lís­ko­vé a vlaš­ské oře­chy, man­dle
 • seme­na jako slu­neč­ni­co­vá, dýňo­vá a konop­ná semín­ka
 • zele­ni­na jako raj­ča­ta, mrkev, celer
 • ovo­ce jako jabl­ka, švest­ky

O chuť, vzhled, a doda­teč­né zdra­ví pro­spěš­né lát­ky se posta­ra­jí násle­du­jí­cí pří­sa­dy:

 • čer­stvé nebo suše­né bylin­ky jako bazalka, pažit­ka, roz­ma­rýn, šťo­vík, či řeři­cha
 • koře­ní jako sůl, pepř, chil­li, kari, papri­ka aj.
 • nadrob­no pokrá­je­ná suše­ná raj­ča­ta či oli­vy
 • cibu­le, česnek, křen
 • kakao

Autor: smarticular.net

Přeložila: Lenka Pučalíková

Žánr: zdra­ví a život­ní styl

Počet stran: 190

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-7670-059-8

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: https://www.knihykazda.cz/o-nakladatelstvi/

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03422 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72101 KB. | 18.04.2024 - 03:47:10