Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty

Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty

139026 Kniha Bylinky kolem nas Vopickova Grada 350 0 fit
139026 Kniha Bylinky kolem nas Vopickova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi bylin­né čaje? Chcete se nau­čit, jak bylin­ky sbí­rat a dále je zpra­co­vá­vat? Chcete si vyro­bit svůj smr­ko­vý med či petrklí­čo­vé víno? Právě vám, milov­ní­kům byli­nek, mož­ná začá­teč­ní­kům nebo už pokro­či­lým bylin­ká­řům je urče­na tato pří­ruč­ka s názvem Bylinky kolem nás, kte­rou si zami­lu­je­te už od prv­ní stra­ny. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Věřte, že bude­te nad­še­ní. 

Co v pub­li­ka­ci vlast­ně najde­te? Především to, jak se bylin­ky sbí­ra­jí, kdy je vhod­ná doba pro jejich sběr, na co si dát pozor, na co se při­pra­vit, než vyra­zí­te na sběr. Dále se autor­ka zabý­vá i his­to­rií sbě­ru byli­nek, magií a léči­tel­stvím, sto­le­tí po sto­le­tí. Další část pří­ruč­ky je plná rad i tipů, jak jed­not­li­vé bylin­ky zpra­co­vá­vat, co lze z nich při­pra­vit,. Ať už jsou to odva­ry, nále­vy, výlu­hy, ole­je, tink­tu­ry či bylin­né octy. Publikace je roz­dě­le­na dle roč­ních obdo­bí, což je báječ­né, jeli­kož se začá­teč­ní­ci mohou lépe ori­en­to­vat, kdy jaká bylin­ka se vlast­ně sbí­rá a co se z ní sbí­rá. Každá byli­na je detail­ně roz­pra­co­va­ná, s mož­nost­mi, kdy ji sbí­rat, co na ni sbí­rat či jak ji zpra­co­vat s boha­tou foto­ga­le­rií kvě­tů, lis­tů i plo­dů. Autorka veli­ce peč­li­vě a sro­zu­mi­tel­ně popi­su­je, jak s danou byli­nou nalo­žit, i zají­ma­vé infor­ma­ce o jejich účin­ku, proč je vlast­ně sbí­rá­me a jaké nedu­hy nám pomů­že vylé­čit. Dozvíte se např. jak zpra­co­vat vrbu bílou, prvosen­ku jar­ní, hlu­chav­ku bílou, jitro­cel kopi­na­tý, pely­něk čer­no­býl, zla­to­býl kanad­ský, čekan­ku obec­nou, či smrk zte­pi­lý a mno­ho dal­ších.

Tato pub­li­ka­ce je napros­to báječ­ná. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, vel­mi inspi­ra­tiv­ní. Je vhod­ná pro úpl­né začá­teč­ní­ky, kte­ří ješ­tě se sbě­rem byli­nek nema­jí žád­né zku­še­nos­ti, ale i těm zku­še­ným, kte­ří stá­le hle­da­jí nové inspi­ra­ce. Je dob­ře čle­ni­tá, s podrob­ným návo­dem, jak na to. Výborná je i boha­tá foto­ga­le­rie, kte­rá vám pomů­že se ujis­tit, že se o danou bylin­ku v pří­ro­dě oprav­du jed­ná. A ješ­tě když to tajů sbě­ru byli­nek zasvě­tí­te děti, věř­te, že je to bude moc bavit. Jejich malé šikov­né ručič­ky a bys­tré oči vám budou vel­mi pří­nos­né.

Tuto kni­hu jsem si zami­lo­va­la od prv­ní stra­ny a moc jsem si její čte­ní a pro­hlí­že­ní uži­la. Jelikož jsem nad­še­ná pěs­ti­tel­ka vše­ho mož­né­ho, našla jsem zde mno­ho inspi­ra­cí. Už se moc těším, až pod­le této pří­ruč­ky něco výteč­né­ho vytvo­řím. Jelikož mám na zahra­dě spous­ty byli­nek a rost­li­nek, nebu­de to pro­blém. Také se těším, až vyra­zím na pro­cház­ku do pří­ro­dy, kte­rá nám nabí­zí mno­ho dob­rot, kte­ré může­me dále zpra­co­vá­vat.

Ukázka z kni­hy:

Bylinky jsou pokla­dem. Mají bla­ho­dár­ný vliv na zdra­ví, a to nejen svý­mi léči­vý­mi účin­ky. Bylinky léčí i tím, že nás nutí se aktiv­ně sta­rat o své zdra­ví a při­ná­ší pozi­tiv­ní svět­lo do našich živo­tů.

Kvalitní bylin­ky je mož­né kou­pit v lékár­ně, spe­ci­a­li­zo­va­ných obcho­dech nebo na inter­ne­tu. Existuje ale ješ­tě jed­na mož­nost, jak bylin­ky pro svou potře­bu zís­kat. Ano, vlast­no­ruč­ně sbí­ra­né jsou účin­né hned dva­krát. Jejich léči­vá moc bude půso­bit neje­nom na nedu­hy těla, ale aktiv­ní pří­stup ke sbě­ru pomů­že i mys­li. Bylinky může­te sbí­rat v pří­ro­dě nebo si je vypěs­to­vat na zahra­dě či v květ­ní­ku.

Asi nedů­le­ži­těj­ší při sbě­ru byli­nek jsou zna­los­ti. Než začne­te se sbě­rem jaký­ko­li byli­nek, musí­te si být napros­to jis­ti, že rost­li­nu bez­peč­ně pozná­te. V dneš­ní době může­te čer­pat neje­nom z knih, pří­pad­ně časo­pi­sů, ale i z inter­ne­tu, kde je potře­ba si ově­řit důvě­ry­hod­nost zdro­jů. Nicméně nej­lep­ší je, když najde­te zku­še­né­ho bylin­ká­ře a vyra­zí­te s prou­tě­ným košíč­kem do pří­ro­dy spo­leč­ně. Takové setká­ní může být nesmír­ně obo­ha­cu­jí­cí a tře­ba ovliv­ní celý váš život.

Dále je důle­ži­té nastu­do­vat si cha­rak­te­ris­ti­ku sbí­ra­né bylin­ky, na jaké nedu­hy se hodí, kde, kdy a co sbí­rat. Požadavky na sběr jed­not­li­vých rost­lin se znač­ně liší, stej­ně jako se liší čás­ti rost­li­ny i způ­sob sbě­ru.

Několik slov o autor­ce:

Markéta Růženka Vopičková - byli­nář­ka a prů­vod­ky­ně, pomá­há dru­hým zno­vu obje­vit dáv­no objevené-využití vše­ho dob­ré­ho a zdra­vé­ho, co pří­ro­da nabí­zí. Markéta pra­vi­del­ně pořá­dá pro­cház­ky za bylin­ka­mi, kur­zy výro­by kos­me­ti­ky z nich či vyu­ži­tí bylin v domá­cí lékár­ně. Najdete ji na webu odruzenky.cz.

Autorka: Markéta Růženka Vopičková

Fotografie: Markéta Růženka Vopičková

Ilustrace: Amélie Vopičková

Žánr: zahra­da, zví­řa­ta, pří­ro­da

Vydáno: 2023, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN 978-80-271-3902-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55506 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71958 KB. | 22.07.2024 - 16:47:11