Kritiky.cz > Recenze knih > Kuchařka pro děti – bezva recepty krok za krokem

Kuchařka pro děti – bezva recepty krok za krokem

125432 350 0 fit
125432 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jídlo pat­ří k naše­mu kaž­do­den­ní­mu ste­re­o­ty­pu. Záleží na nás, jak a co si při­pra­ví­me, zda to bude nud­né nebo si udě­lá­me z kaž­dé­ho jíd­la báječ­nou udá­lost. Kuchařka pro děti vám bude vel­kou inspi­ra­cí pro pří­pra­vu růz­ných pokr­mů, vysvět­lí­te dětem řadu tech­nik, jak vařit a vykouz­lí­te tu nej­lep­ší hos­ti­nu. 

Hned na začát­ku kuchař­ky nalez­ne­te základ­ní infor­ma­ce, tipy a rady, jak bez­peč­ně vařit, jaké kuchyň­ské náči­ní, nalez­ne­te v kuchy­ni, jak jíst zdra­vě a jak vlast­ně vypa­dá ovo­ce a zele­ni­na a její přes­né názvy. Další kapi­to­ly jsou už přes­ně roz­dě­le­ny od jed­no­du­chých po slo­ži­těj­ší recep­ty. V kuchař­ce autor­ka zača­la jed­no­du­chý­mi recep­ty na pří­pra­vu růz­ných vari­a­cí vajec, topin­ky, sendvi­če, pala­čin­ky, bage­ty či lívan­ce. Dále salá­ty, jed­no­du­ché polév­ky, jak na chle­bo­vé těs­to nebo koktej­ly.

V kapi­to­le o hlav­ních jíd­lech už máte k dis­po­zi­ci slo­ži­těj­ší recep­ty na řízeč­ky, peče­né kuře, maso­vé kulič­ky, rybí dob­ro­ty, piz­zu či domá­cí těs­to­vi­ny a omáč­ky. Sladká teč­ka nako­nec v podo­bě těch nej­chut­něj­ších dor­tů, bábo­vek, muf­fi­nek, brow­nies, suše­nek, per­níč­ků, koláč­ků a tyči­nek.

Součástí kuchař­ky jsou růz­né tech­ni­ky zpra­co­vá­ní a pří­pra­vy suro­vin jako je krá­je­ní, dochu­co­vá­ní či růz­né způ­so­by vaře­ní. V kni­ze nechy­bí abe­ced­ní rejstřík suro­vin, také i tech­nik vaře­ní pro lep­ší ori­en­ta­ci v tex­tu.

Kniha je urče­na pro děti od 9 let. Vaření je hrač­ka, je to vlast­ně zába­va, pros­tě nic slo­ži­té­ho.

Kuchařka je napros­to skvě­lá. Doporučím ji pře­de­vším dětem od 9 let, jak chlap­cům, tak i děv­ča­tům, ale také dospě­lým, kte­ří chtě­jí nau­čit své děti vařit a mož­ná neví, jak na to. Kuchařku oce­ní i uči­tel­ky, kte­ré mají s dět­mi růz­né pra­cov­ní čin­nos­ti a tak­též s nimi vaří a pečou. Najdou zde mno­ho inspi­ra­cí. Velké plus dávám této kuchař­ce za názvy kuchyň­ské­ho náči­ní, kte­ré jsem tak­to pře­hled­ně nevi­dě­la. Kniha je plná zají­ma­vých recep­tů, od nej­jed­no­duš­ších po slo­ži­těj­ší, nád­her­ných foto­gra­fií, díky nimž až zrak pře­chá­zí a budou se vám sbí­hat sli­ny. Je pře­hled­ná, plná nád­her­ných foto­gra­fií. Myslím si, že se oprav­du poved­la. Autorka si s ní dala zále­žet. Bude pro mě vel­kou inspi­ra­cí, jeli­kož moji klu­ci se moc rádi pohy­bu­jí v kuchy­ni a baví je se mnou krá­jet i míchat. Nejvíce mě zau­ja­la kapi­to­la o chle­bo­vém těs­tu, pro­to­že moc rádu peču chle­ba i růz­né peči­vo a tak uce­le­né infor­ma­ce jsem ješ­tě v žád­né kuchař­ce nevi­dě­la.

Pojďte se inspi­ro­vat, pro­hlí­žet, či uva­řit něco výteč­né­ho.

Ukázka z kni­hy:

Jídlo je jed­ním z nej­vět­ších potě­še­ní v živo­tě, a budete-li umět vařit, vždy doká­že­te vařit něco dob­ré­ho, i když bude­te mít po ruce jen pár suro­vin.

Klíčem ke zdra­vé­mu stra­vo­vá­ní je jíst roz­ma­ni­té dru­hy potra­vin. K nim pat­ří čer­stvé ovo­ce a zele­ni­na a také potra­vi­ny boha­té na bíl­ko­vi­ny, díky nimž ros­te­me. Jíst koláč­ky a sušen­ky je při­tom v pořád­ku – jen je nejez­te pořád ani mís­to jiných jídel.

Jídlo je pali­vem pro tělo, dodá­vá mu potřeb­né živi­ny (vita­mí­ny a mine­rá­ly). Vyvážená stra­va slo­že­ná z růz­ných dru­hů potra­vin pat­ří ke zdra­vé­mu živo­tu.

Potravinám, kte­ré obsa­hu­jí hod­ně cuk­ru či tuku, se říká také „junk food.“ Občas si je dát může­te, ale nepře­há­něj­te to. V této kni­ze najde­te něko­lik zdra­věj­ších ver­zí těch­to jídel, kte­rá si může­te

Několik slov o autor­ce:

Annabel Karmelová je autor­kou best­selle­rů o vaře­ní pro děti a její kni­hy vychá­ze­jí po celém svě­tě. Je odbor­ni­cí na chut­ná a výživ­ná jíd­la pro děti, kvů­li kte­rým není tře­ba v kuchy­ni trá­vit hodi­ny. Annabel píše i pro řadu novin a časo­pi­sů a čas­to vystu­pu­je v rádiu a tele­vi­zi jako jed­na z brit­ských odbor­nic v otáz­kách výži­vy dětí. Má svo­ji vlast­ní řadu zdra­vých potra­vin pro děti, kte­ré se pro řadu dět­ských potra­vin ve spo­leč­nos­ti Disney. Vyrábí také řadu kuchyň­ské­ho vyba­ve­ní pro děti. V roce 2006 Královna udě­li­la Annabel Řád brit­ské­ho impé­ria (MBE) za vyni­ka­jí­cí prá­ci v oblas­ti dět­ské výži­vy.

Navštivte webo­vé strán­ky Annabel www.annabelkarmel.com

Autorka: Annabel Karmelová

Přeložil: Antonín Hluštík

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s., pod znač­kou BMBOOK, Praha, prv­ní vydá­ní 2019, dotisk 2022

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-2543-2

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70454 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72107 KB. | 18.04.2024 - 18:49:18