Kritiky.cz > Recenze knih > Když na bylinky, tak jedině se „Štědrým bylinářovým rokem II“

Když na bylinky, tak jedině se „Štědrým bylinářovým rokem II“

324144922 699361155192105 3334018204967293177 n
324144922 699361155192105 3334018204967293177 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Právě nyní je nej­vyš­ší čas naplá­no­vat si novou bylin­kář­skou sezó­nu, ať už se týče vlast­ní bylin­ko­vé zahrád­ky ane­bo tím, jaké bylin­ky letos obo­ha­tí naší domá­cí zele­nou lékár­nič­ku. A na pomoc si k ruce může­te vzít nově vyda­nou kni­hu „Štědrý byli­ná­řův rok II“ od Zuzany Švédové, jež vyda­la Grada Publishing, a.s.

Tato vel­mi roz­sáh­lá a pes­t­ro­ba­rev­ná kni­ha potě­ší pře­váž­ně všech­ny milov­ní­ky byli­nek, neboť se dozví­te nejen něco o bylin­kách a jed­not­li­vých recep­tech, ale také o tra­di­ci a zvy­cích našich dáv­ných před­ků.

Štědrý byli­ná­řův rok, jak už samot­ný název napo­ví­dá, pro­ve­de své čte­ná­ře celým jed­ním rokem, hez­ky od jara až do zimy, či od zimy do jara. Kniha je vel­mi pře­hled­ně roz­dě­le­na do čtyř roč­ních obdo­bí; začí­na­jí­cí jarem, létem, dále pod­zi­mem a kon­čí­cí zimou.

V jed­not­li­vých kapi­to­lách (tj. dané­ho roč­ní­ho obdo­bí) se v úvo­du nej­pr­ve sezná­mí­te se svát­ky a tra­di­ce­mi, jež  naši dáv­ní před­ko­vé drže­li, jak je sla­vi­li a v nepo­sled­ní řadě i uctí­va­li samot­nou pří­ro­du.

Nechte se pro­to mile pře­kva­pit svát­ky jako např. svát­kem sv. Jiří, kou­zel­nou fili­po­ja­kub­skou nocí, svát­kem Jana Křtitele, let­ni­ce­mi, posví­ce­ním, Dušičkami, Hromnicemi, Novým rokem a samo­zřej­mě i Štědrým dnem a jeho „zázrač­ný­mi“ kouz­ly.

A jeli­kož se bylin­ky pře­váž­ně sbí­ra­jí a zpra­co­vá­va­jí během jara až pod­zi­mu, je vel­ká část kni­hy věno­va­ná prá­vě něko­li­ka z nich, tj. typic­kým pro dané roč­ní obdo­bí. Dopodrobna se blí­že sezná­mí­te s cel­kem 22 bylin­ka­mi, kte­ré vám svo­jí vůní a chu­tí mile zpří­jem­ní kaž­do­den­ní běž­ný život.

Autorka se zamě­ři­la na podrob­ný popis byli­nek, kde se dozví­te nejen jak vypa­dá, kde ji může­te nalézt, ale hlav­ně co, kdy, jak sbí­rá­me a ucho­vá­vá­me. Samozřejmě nechy­bí ani sezná­me­ní se s léči­vý­mi vlast­nost­mi a tím, při jakých pro­blé­mech může daná bylin­ka pomo­ci.

Ze vše­ho nej­ví­ce jsem však na kni­ze oce­ni­la hlav­ně  jed­not­li­vé recep­ty, ať už se jed­na­lo o čajo­vé smě­si, tink­tu­ry, medy, siru­py nebo mas­tě. Všechny jsou vel­mi struč­ně a sro­zu­mi­tel­ně napsá­ny, nechy­bí výpis jed­not­li­vých suro­vin a podrob­ný postup pří­pra­vy, pod­le kte­ré­ho zvlád­nou uva­řit „lek­tva­ry“ prak­tic­ky všich­ni, kdo se do toho pus­tí.

Kniha je navíc dopl­ně­na nejen auten­tic­ký­mi foto­gra­fie­mi z archi­vu samot­né autor­ky, ale i nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi šikov­né Petry Škopac, jež ve vás navo­dí tu správ­nou atmo­sfé­ru dáv­ných časů našich babi­ček a pra­ba­bi­ček.

Chcete-li pood­ha­lit rouš­ku tajem­ství ze svě­ta byli­nek a navíc nasát inspi­ra­ci z časů našich babi­ček a pra­ba­bi­ček, a samo­zřej­mě i toto neza­po­me­nu­tel­né kouz­lo pře­nést do svých domo­vů, tak urči­tě nesmí ve vaší kni­hov­nič­ce chy­bět „Štědrý byli­ná­řův rok II“.

Štědrý byli­ná­řův rok II

Mgr. Zuzana Švédová, DiS.

Ilustrace: Petra Škopac

Fotografie: archiv autor­ky

Vydala Grada Publishing, a.s.

Vydání 1., 2023

Počet stran: 424

ISBN: 978-80-271-3645-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11900 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72355 KB. | 24.05.2024 - 11:39:21