Kritiky.cz > Články > Užitečné bakterie pro zdravou pokožku – jak omládnout přírodně

Užitečné bakterie pro zdravou pokožku – jak omládnout přírodně

20221112 101342 1
20221112 101342 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidský mik­ro­bi­om je sou­bor všech mik­robů, jež najde­me v lid­ském těle i na něm. Poprvé byl ter­mín pou­žit gene­ti­kem Joshua Lederbergem.

Paula Simpson půso­bí léta jako odbor­ni­ce na péči o pokož­ku s holis­tic­kým pří­stu­pem. Věnuje se výži­vo­vým doplň­kům i vzdě­lá­vá­ní lékař­ské este­ti­ky.

To, jak rea­gu­je­me na stre­so­vé situ­a­ce, co jíme a jak žije­me, má význam­ný dopad na stav mik­ro­bi­o­mu trá­vi­cí sou­sta­vy a kůže. Stres může změ­nit mik­roflóru tím, že ovliv­ní její růz­no­ro­dost i rov­no­váhu. Zhoršuje mno­ho potí­ží, jako je bolest hla­vy, zaží­vá­ní, při­bí­rá­ní na váze, imu­ni­ta i krev­ní tlak.

Jaké potra­vi­ny máme ome­zit a kte­ré nao­pak při­jí­mat? Na jakou kos­me­ti­ku se zamě­řit? Jaké chy­by v péči nej­čas­tě­ji dělá­me?

Publikace nabí­zí mno­ho prak­tic­kých návo­dů, jak zvý­šit obra­ny­schop­nost pří­rod­ní ces­tou, abychom se cíti­li lépe a moh­li žít plno­hod­not­něj­ší život.

Autorka se zabý­vá struk­tu­rou kůže, popi­su­je, čím se vyzna­ču­je zdra­vá kož­ní mik­ro­bi­o­ta a navr­hu­je způ­so­by, jak se vyhnout nerov­no­vá­ze. Věnuje se ato­pic­ké­mu ekzé­mu, pso­ri­á­ze, akné, lupům i cit­li­vé pokož­ce, jež zne­pří­jem­ňu­je život ští­pá­ním, pnu­tím i zčer­ve­ná­ním. Tato vněj­ší vrst­va je vysta­ve­na řadě stre­so­rů, jako je slun­ce, smog, kouř, nespráv­ná výži­va, nedo­sta­tek spán­ku i nevhod­ná kos­me­ti­ka.

Probiotika i pre­bi­o­ti­ka sta­bi­li­zu­jí zdra­ví střev a pod­po­ru­jí krá­su naše­ho těla. Jak fun­gu­jí a co hle­dat na eti­ke­tě? Jak správ­ná výži­va pod­po­ru­je dobrou funk­ci kůže? Je vhod­né jíst fer­men­to­va­né potra­vi­ny?

Na to vše zde nalez­ne­me odpo­věď. Kniha obsa­hu­je mno­ho tabu­lek, recep­tů pro pod­po­ru zdra­vé­ho bio­mu i plán pro pěs­to­vá­ní vhod­né­ho kož­ní­ho mik­ro­bi­o­mu. Jedná se o uni­kát­ní pohled na lid­ské zdra­ví i na jeho zlep­še­ní. Paula Simpson vše popi­su­je čti­vě i  sro­zu­mi­tel­ně a kla­de důraz na prak­tic­ké vyu­ži­tí zde obsa­že­ných infor­ma­cí, z nichž mno­hé jsou pro mě nové.

Autor: Paula Simpson

Název: Užitečné bak­te­rie pro zdra­vou pokož­ku

Datum vydá­ní: 17. 8. 2022

ISBN: 978-80-271-1304-0

Formát: 144×210 mm

Počet stran: 192

Hodnocení: 90 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65958 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71519 KB. | 25.06.2024 - 18:32:36