Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Panther: Wakanda nechť žije

Black Panther: Wakanda nechť žije

Black Panther: Wakanda nechť žije
Black Panther: Wakanda nechť žije
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Black Panther: Wakanda nechť žije je film, na kte­rý jsem byla vel­mi zvě­da­vá už jen pro­to, jak si celý fil­mo­vý štáb doká­zal pora­dit s neče­ka­ným úmr­tím hlav­ní­ho hrdi­ny Chaewicka Bosemana, jež před něko­li­ka lety tra­gic­ky zemřel na rako­vi­nu tlus­té­ho stře­va.

Po shléd­nu­tí fil­mu však musím uznat, že reži­sér Ryan Coogler, i když před sebou měl dost nároč­ný úkol s vypl­ně­ním absen­ce hlav­ní­ho hrdi­ny, o kte­rém v pod­sta­tě celý film ve sku­teč­nos­ti měl původ­ně být, se této role zhos­til napros­to bra­vur­ně a dost neče­ka­ným ori­gi­nál­ním způ­so­bem.

Kdo čekal, že se ve fil­mu obje­ví Black Panther, jak ho dopo­sud zná­me, bude asi dost zkla­mán, ale ti co milu­jí pře­kva­pe­ní si při­jdou na své.

Skutečný pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy krá­lov­na Ramonda v OSN odha­lu­je celé­mu svě­tu, jak se vět­ši­na zemí sna­ží zís­kat vibra­ni­um, nej­moc­něj­ší suro­vi­nu na svě­tě. V oka­mži­ku, kdy Amerika obje­ví jiný zdroj pod mořem, pře­pad­nou její loď „pra­zvlášt­ní“ léta­jí­cí útoč­ní­ci a komu jiné­mu by se dala při­číst vina než prá­vě Wakandě.

To se ale ame­ric­ká CIA vel­mi mýlí, za úto­kem je nový pod­moř­ský národ v čele s Namorem, jehož cílem je najít a zabít mla­dič­kou věd­ky­ni, kte­rá sestro­ji­la detek­tro vibra­nia, čímž prak­tic­ky ohro­žu­je jeho vlast­ní lid. Podaří se mu to, ane­bo bude muset čelit pře­káž­kám, kte­ré na něj čeka­jí pro­střed­nic­tvím nezva­ných ochrán­ců této věd­ky­ně?

Schyluje se k vál­ce mezi dvě­ma nej­moc­něj­ší­mi říše­mi tj. říší Namora a Wakandou. Celou situ­a­ci by mohl zachrá­nit Black Panther, ale ten je již něko­lik měsí­ců mrtev a žád­ný nástup­ce, jež by pře­vzal jeho poslá­ní, tu však není.

Nabízí se otáz­ka, kdo by to mohl být, a zda by jeho roli moh­la důstoj­ně zastát jeho mlad­ší sest­ra, kte­rá i když cítí vůči své říši a své­mu bra­t­ro­vi povin­nost, a že mu něco dlu­ží, přec se této role nechce ujmout.

Shuri se sice na chví­li stá­vá Black Pantherem, aby ochrá­ni­la svůj lid a svět, ale pozor­né­mu divá­ko­vi jis­tě neu­nik­ne závě­reč­ný moment fil­mu, že u ní těž­ko může oče­ká­vat, že se tou­to hrdin­skou iko­nou sta­ne natr­va­lo. Z celé­ho fil­mu je totiž cítit, že se stá­vá hrdi­nou pro­ti své vlast­ní vůli, a jen jak se naskyt­ne něja­ká pří­le­ži­tost, toto pomy­sl­né žezlo s rados­tí pře­dá dál a bude se věno­vat tomu, co má nej­ra­dě­ji - vědě.

Ve fil­mu se pro vel­ké množ­ství akcí, jed­not­li­vých postav, míst a úžas­ných kos­tý­mů roz­hod­ně nudit nebu­de­te a navíc vás okouz­lí i nád­her­ná sce­né­rie pod­moř­ské­ho svě­ta a samot­né Wakandy. Vše doko­na­le pod­tr­hu­je skvě­lá hud­ba, jež umoc­ňu­je vaše emo­ce z nesku­teč­né podí­va­né.

Skoro tři hodi­ny fil­mu uběh­nou jako voda, a i když tu není vyře­še­na zásad­ní otáz­ka nástup­nic­tví, jsou tu uza­vře­na nová spo­je­nec­tví, jež by měla udr­žo­vat klid ve svě­tě a chrá­nit pod­moř­ský svět Namora a Wakandu.

Za mě se jed­ná roz­hod­ně o úžas­nou podí­va­nou, kde nechy­bí akce, skry­tá posel­ství, při­mě­ře­ná dáv­ka humo­ru a spous­ta pro­ti­klad­ných emo­cí.

 

 

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE

USA, 2022, dél­ka 161 minut

Režie: Ryan Coogler

Scénář: Ryan Coogler, Joe Robert Cole

Kamera: Autumn Durald

Hrají Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Winston Duke, Angela Bassett, Danai Guria, Martin Freeman, Tenoch Huerty, Lake Bell, Michael Coel a dal­ší

Zvuk: Peter J. Devlin

Masky: Joel Harlow, Camille Friend, Naveesa Nison

Kostýmy: Mobolaji Dawodu


Podívejte se na hodnocení Black Panther: Wakanda nechť žije na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,59490 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72005 KB. | 22.02.2024 - 02:23:27