Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Věc - John Carpenter zrodil legendu, s kterou mu notně pomohl Kurt Russell. Výtečný film, který nadchne atmosférou a paranoiou, která se šíří rychlostí blesku.

Věc - John Carpenter zrodil legendu, s kterou mu notně pomohl Kurt Russell. Výtečný film, který nadchne atmosférou a paranoiou, která se šíří rychlostí blesku.

Vec
Vec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Carpenter je mužem, kte­rý se do his­to­rie zapsal význam­ným pís­mem, a jeho fil­my jako Halloween, Mlha či „Útěk z New Yorku“ jsou již fil­my kul­tov­ní, ať už na ně navá­za­lo sebehlou­pěj­ší pokra­čo­vá­ní ane­bo něja­ký ten rema­ke, či niko­li. Jeho fil­my se budou stá­le hrát, a to i přes­to, že svo­je nej­lep­ší léta už má nej­spíš dáv­no za sebou. The Ward to jas­ně doká­zal a bylo až s podi­vem, jak moc reži­sér v rám­ci žán­ru kle­sl. Ale vrať­me se k jeho nej­lep­ším rokům, kon­krét­ně pak k roku 1982, kdy se i on ujal rema­ku, a to rema­ku původ­ní­ho fil­mu The Thing from Another World a nato­čil tak jeden z nej­lep­ších sci-fi horo­rů všech dob, s nímž mohl s kli­dem kon­ku­ro­vat tako­vé­mu sním­ku, jakým je „Vetřelec“. „Věc“ je pak mno­hý­mi ozna­čo­vá­na za Carpenterův nej­lep­ší film.

Kurt Russell v jedné ze svých nejslavnějších rolí.

Jen si před­stav­te to pro­stře­dí. Antarktida, mís­to, kte­ré je vel­mi málo pro­bá­da­né, mís­to, kde se může skrý­vat snad coko­li. Tahle před­sta­va upo­mí­ná na H. P. Lovecrafta a jeho opus „V horách šílen­ství“. „Věc“ se nesna­ží o nic men­ší­ho, než vyslat na Antarktidu sku­pi­nu mužů (ženu v tomhle fil­mu sku­teč­ně nepo­tká­te), kte­ří zde pra­cu­jí na vědec­ké sta­ni­ci. Co se může stát, vždyť tu nic není, řek­nou si mož­ná. Polární med­vě­di jsou u dru­hé­ho pólu, nebez­pe­čí tedy moc nehro­zí. Jenže pak se dosta­nou k mís­tu, kte­ré skrý­vá tajem­ství. Objeví podiv­ný orga­nis­mus, kte­rý se posta­ral o to, aby jiná expe­di­ce zmi­ze­la. S tím, že při­ne­sou do své základ­ny podiv­ně pokrou­ce­né tělo, mož­ná lid­ské mož­ná ne, na sebe sešlou něco hod­ně špat­né­ho.

Jeden krasavec větší než druhý.

Film se může zdát poměr­ně jed­no­du­chý – sku­pi­na lidí je vysta­ve­na nebez­pe­čí a sna­ží se pře­žít. Známá hra na koč­ku a na myš, jen s hod­ně zvlášt­ní koč­kou a ve vel­mi nehos­tin­ném pro­stře­dí. Právě Antarktida je jed­ním ze základ­ních prv­ků úspě­chu, tím dru­hým je para­no­ia, kte­rá fil­mem pro­stu­pu­je. Titulní věc se může skrý­vat v jakém­ko­li orga­nis­mu. Kdo bude dal­ší? Kde se hroz­ba pro­je­ví? Koho orga­nis­mus roz­tr­há zevnitř? Asi je nám jas­né, že Kurt Russell to nebu­de, ale­spoň ne hned. Ale prá­vě para­no­ia způ­so­bu­je, že muži začí­na­jí šílet, neví, komu mohou věřit a nebez­pe­čí na ně číhá napros­to všu­de.

Jako že nemám arachnofobii, tak z tohohle bych se zbláznil.

John Carpenter napros­to skvě­le vysta­věl atmo­sfé­ru, a i když nám „Věc“ před­sta­vu­je vel­mi brzy, roz­hod­ně nevy­lo­ží všech­na esa, kte­rá měl, najed­nou, ale doví­dá­me se až postup­ně, co věc všech­no umí a čím může pře­ži­vší pře­kva­pit. Kromě toho, že je zde výteč­ná atmo­sfé­ra, je potře­ba ješ­tě dopl­nit, že napros­to úžas­né je gore. Příšery se sku­teč­ně poved­ly, až je to sko­ro neu­vě­ři­tel­né, a vám se zastesk­ne po kla­sic­kých mon­strech, kte­rá nemě­la ani pixel digi­tál­ní­ho mode­lo­vá­ní. „Věc“ je v tomhle napros­to skvě­lá a v ničem nás nešet­ří. Je až pře­kva­pi­vé, jak moc je tu gore vymaka­né.

Co to mám s rukama???

John Carpenter nato­čil sku­teč­ně výteč­ný film, kte­rý si zaslou­žil mís­to mezi kla­si­kou žán­ru. „Věc“ vás nadchne a uži­je­te si jí, i když je na ní zub času patr­ný, avšak mno­hem méně než u jiných fil­mů. A mimo­cho­dem, kdy­bys­te si mys­le­li, že hud­bu si opět slo­žil John Carpenter sám, bude­te na omy­lu. V tom­to pří­pa­dě se par­tu ujal mis­tr mezi mis­try Ennio Morricone a skvě­le tak dokres­lil atmo­sfé­ru, kte­rá z pří­bě­hu sálá.

Hodnocení: 85%


Fotky: Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Věc na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Věc

  • Věc: Počátek [60%]
  • Věc - John Carpenter zrodil legendu, s kterou mu notně pomohl Kurt Russell. Výtečný film, který nadchne atmosférou a paranoiou, která se šíří rychlostí blesku.

Odebírat
Upozornit na
guest
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Zuza

Ne, ve fil­mu Věc oprav­du nepři­nes­li do své základ­ny podiv­ně pokrou­ce­né tělo, u kte­ré­ho neby­lo jas­né, jest­li pat­ří člo­vě­ku nebo niko­mu jiné­mu. To si patr­ně autor člán­ku ple­te s fil­mem Věc: Počátek, ovšem tam nehrál Kurt Russel a nena­to­čil ho John Carpenter. Ve fil­mu Věc zachrá­ni­li psa před zabi­tím čle­nem jiné polár­ní výpra­vy.

Lukáš

Výborně, Zuzo.

PKD

A navic, Carpenter slo­zil 5 kuler­vou­cich moti­vu, vcet­ne main tit­les. Takze ne jen Morricone.

Zveda

To musim nesouhlasit.Věc se sice dosta­ne na základ­nu se psem.Ale,divně pokrou­ce­né tělo najdou na zni­če­né zaklad­ně a dopra­vi ho vrtu­l­ní­kem na svou základ­nu.

Věc

Tak, tak...

Mark

Přesně!! A jak ho pitva­jí a potom ty dia­lo­gy a scé­ny jsou pros­tě bom­ba!

Svamburger

Asimilace kom­plet­ní... Autor člán­ku ale na dru­hou stra­nu prav­du má. Zaprvé – za všech­no může zaběh­nu­tý pes (hus­ky), kte­rý s tou hrů­zou začal. Zadruhé -Jenže Kurt Russel se zale­těl podí­vat na nor­skou polár­ní sta­ni­ci, kde ven­ku před budo­vou našel oho­ře­lou mrt­vo­lu jaké­ho­si „dvojk­sich­tu“. Tuhle mrtvolu/věc (pokud se neple­tu) si nalo­ži­li do vrtu­l­ní­ku a vza­li s sebou na svo­ji základ­nu k pro­zkou­ma­ní.
A jak pro­hlá­sil dok­tor ve svých poznám­kách: „Tělo stá­le vyza­řu­je buněč­nou akti­vi­tu... ješ­tě to není mrt­vé!“
Já tenhle horor pros­tě zbož­ňu­ju. Těším mě, jak tenhle sní­mek zra­je a nachá­zí si nové fanouš­ky. A rema­ke za mě zase tako­vý prů­ser nebyl. Scenáristi se vcel­ku sna­ži­li a moh­lo to dopad­nout mno­hem, ale mno­hem hůř.

Franta

Film jsem viděl ješ­tě před revo­lu­cí na domá­cím videu s tím „jed­no­muž­ným“ dabin­gem a šumem auto­ma­ti­ky, kte­rá horro­rům dodá­va­la tu správ­ně stra­ši­del­nou atmo­sfé­ru. 🙂
Ale říkal jsem si, že fil­ma­ři už neví, co by ješ­tě nato­či­li a vymýš­lí si šíle­nos­ti, a na to mě pak dost udi­vi­lo, když jsem četl povíd­ku, pod­le kte­ré byl ten film nato­čen, že ta povíd­ka byla mys­lím z roku 1929. Už si nepa­ma­tu­ju ten rok přes­ně, ale vím, že to bylo urči­tě před­vá­leč­né.

Vec

Máte sko­ro pravdu,pane Franto,dal jsem si prá­ci o tom najít něco,povídku napsal v r 1938 John Wood Campbell a pod­le ni nato­čil J.Carpenter film Věc. ale prv­ní film Věc byl nato­čen v r.1951.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

9
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81073 s | počet dotazů: 286 | paměť: 71951 KB. | 19.06.2024 - 23:05:59