Kritiky.cz > Recenze knih > Venkovské sídlo - Bouřlivé časy

Venkovské sídlo - Bouřlivé časy

venkovske sidlo bourlive casy 1
venkovske sidlo bourlive casy 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh z váleč­né doby? Zajímají vás rodin­né ságy? Druhý díl tri­lo­gie Venkovské síd­lo s názvem Bouřlivé časy vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. Tak se pusť­te do čte­ní, urči­tě nebu­de­te lito­vat. Čeká vás dal­ší pří­běh o úžas­né ženě Francisce a jejím muži Walterovi. 

Sedmdesátileté Francisce  koneč­ně zvo­ní sva­teb­ní zvo­ny. Odjíždí na sva­teb­ní ces­tu, kde spo­lu bilan­cu­jí celý život, oží­va­jí vzpo­mín­ky, od té doby se udá­lo mno­ho věcí a tím se řada situ­a­cí vysvět­lu­je. Nejvíce je ale trá­pí vzta­hy v rodi­ně, kte­ré se sna­ží spo­leč­ně urov­nat. Walter koneč­ně může Francisce říci, co vše za vál­ky zažil, jaké hrů­zy jej potka­ly. Jak to nako­nec vše dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Rodinné ságy pat­ří mezi mé oblí­be­né čte­ní. Mě tato sága veli­ce zau­ja­la a líbi­la se mi. Autorka má za sebou již úspěš­nou tri­lo­gii Panský dům, kte­rý jsem netr­pě­li­vě sle­do­va­la, až vyjde. Ne jinak tomu bude i u novin­ky Anne Jacobsové s tri­lo­gií Venkovské síd­lo. Autorka veli­ce dob­ře popi­su­je děj kni­hy. Jazyk je sro­zu­mi­tel­ný a veli­ce pří­jem­ný na čte­ní. Děj vyprá­ví něko­lik osob. Je to Sonja, Jenny, Mína, Walter, Ulli, Franziska. Neměla jsem pro­blém se hned začíst do této kni­hy, i když děj vyprá­vě­lo něko­lik osob. Bylo to oprav­du pří­jem­né čte­ní a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím všem, co mají rádi rodin­né ságy.

Na titul­ní strán­ce kni­hy je žena s kufrem při­chá­ze­jí­cí ke krás­né­mu pan­ské­mu domu.

Několik slov o autor­ce:

Anne Jacobsová – uchvá­ti­la čte­ná­ře už svou tří­díl­nou rodin­nou ságou Panský dům, v níž vyprá­ví pří­běh jed­né boha­té němec­ké rodi­ny před 1. svě­to­vou vál­kou, během ní a v pová­leč­ných letech 1923 - 25, kte­rá se sta­la abso­lut­ním best­se­le­rem nejen u nás, ale i v mno­ha dal­ších zemích. Ve své nové tri­lo­gii Venkovské síd­lo autor­ka líčí osud jed­no­ho sta­ro­by­lé­ho pan­ské­ho síd­la a při­lehlé­ho stat­ku v seve­ro­vý­chod­ním Německu a při­bli­žu­je nám život­ní pří­běhy jeho oby­va­tel v těž­kých dobách 2. svě­to­vé vál­ky a po ní, až do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí.

Autor: Anne Jacobsová

Žánr: román pro ženy, Edice svě­to­vý Bestseller

Vydáno: 2019, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 358

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3775-5


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56429 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71796 KB. | 29.02.2024 - 15:02:00