Kritiky.cz > Články > Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick

Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu John Wick si Keanu Reeves zahrál vyslou­ži­lé­ho nájem­né­ho zabi­já­ka, kte­rý stří­lí své pro­tiv­ní­ky s tako­vou ver­vou, že je živou­cí legen­dou newy­or­ské­ho pod­svě­tí. Takového chla­pí­ka je lep­ší nedráž­dit a nechat v kli­du na odpo­čin­ku.

Začíná to vlast­ně jed­ním roz­to­mi­lým ště­ně­tem. Po smr­ti milo­va­né ženy od ní John Wick dosta­ne posled­ní dárek – ště­ně bíg­la jmé­nem Daisy, aby „neza­po­mněl milo­vat.“ Jenže Daisy se při­ple­te pod nohy mafi­á­nům, kte­ří Johnu Wickovi při­šli ukrást auto a zde­mo­lo­vat dům. Když po vpá­du mafi­á­na Tarasova a jeho nohsle­dů zůsta­ne Daisy ležet mrt­vá, Johnovi už nezů­sta­ne nic, jen tou­ha po pomstě. Jestli neza­po­mněl milo­vat, je otáz­ka. Ale roz­hod­ně neza­po­mněl stří­let.

Nezastaví ho dokon­ce ani to, že Iosef Tarasov ( Alfie Allen ze seri­á­lu Hra o trů­ny ) je syn kri­mi­nál­ní bos­se a jeho někdej­ší­ho spo­jen­ce Vigga (Michael Nyqvist). John pro­ni­ká do nej­tem­něj­ších míst New Yorku jako bez­o­hled­ný stroj na zabí­je­ní a na oplát­ku - po něm jdou pro změ­nu ti nej­hor­ší vra­houni, kte­ré míst­ní mafie zro­di­la.

„John Wick je pří­běh muže, kte­rý ztra­tí svou ženu, vyple­ní mu dům, ukrad­nou mu auto a zabi­jí mu psa. Je to vel­mi lid­ské téma pro akč­ní film, situ­a­ce, kte­rá se může při­ho­dit kaž­dé­mu. Pro mě je sva­tým grá­lem akč­ní­ho žán­ru tako­vá­to vel­mi jed­no­du­chá a pří­stup­ná záplet­ka nato­če­ná hyperre­ál­ným sty­lem. A přes­ně to jsme udě­la­li,“ říká pro­du­cent Basil Iwanyk.

Autors scé­ná­ře Derek Kolstad našel inspi­ra­ce ve svém oblí­be­ném žán­ru film noir: „Jako kluk jsem milo­val fil­my s moti­vem pomsty a milo­val jsem anti­hr­di­ny. Zajímalo mě, co se sta­ne, když se ten nej­hor­ší zabi­ják roz­hod­ne napra­vit. A co se sta­ne pak, když ho někdo při­pra­ví o bytost, kte­rá jeho nápra­vu způ­so­bi­la? Otevřou se brá­ny pod­svě­tí?“

John Wick jako­by vznik­nul na objed­náv­ku fanouš­ků akč­ní­ho žán­ru. Bez zby­teč­ných kli­ček stří­dá jed­nu nápa­di­tou akci za dru­hou, oplý­vá sty­lem a ener­gií. A na kon­ci fil­mu zůsta­ne za Keanu Reevesem téměř stov­ka mrt­vol. „Ve fil­mu je zabi­to 95 lidí,“ kon­sta­tu­je Basil Iwanyk. „Snažili jsme se sta­no­vit si čís­lo, kolik lidí může­te z opráv­ně­né­ho roz­hoř­če­ní zabít za to, že vám zabi­li psa a vyple­ni­li dům. A došli jsme k počtu deva­de­sát pět.“

Muž s bar­vi­tou kari­é­rou

John Wick je jedi­ným mužem, kte­rý ode­šel ze svě­ta elit­ních zabi­já­ků po svých a začal nový život „na dru­hé stra­ně“. Jenže osud ho tam vehnal zpát­ky. „John je v pod­svě­tí tako­vá legen­da, ale byl mimo svět zlo­či­nu už tak dlou­ho, že jeho mla­dí nástup­ci sice zna­jí jeho jmé­no, ale všem his­tor­kám o něm ani nevě­ří,“ při­bli­žu­je Iwanyk.

Proto tvůr­ci původ­ně uva­žo­va­li o star­ším před­sta­vi­te­li hlav­ní role. „Nakonec jsme se ale roz­hod­li pro něko­ho, kdo není pří­liš sta­rý, ale má za sebou bar­vi­tou fil­mo­vou kari­é­ru,“ říká pro­du­cent Iwanyk. „A s Keanum Reevesem jsem si vždyc­ky přál pra­co­vat.“

Barvitou kari­é­ru za sebou Keanu Reeves roz­hod­ně má: nastar­to­va­ly ji dva díly Nebezpečné rych­los­ti, pokra­čo­va­la pře­lo­mo­vou sérií Matrix a oko­ře­nil ji akčně-komiksově-démonický Constantine. „Diváci ho zna­jí z mno­ha strá­nek. My jsme se roz­hod­li při­dat ješ­tě novou. Myslím, že divá­ci snad­no uvě­ří, že jeho hrdi­na byl pět let v zabi­jác­kém ‚důcho­du,“ pro­to­že Keanu se na něja­kou dobu stá­hl i jako akč­ní hrdi­na,“ dodá­vá Iwanyk.

Režisér s akč­ním rodokme­nem

Keanu Reeves spo­lu­pra­co­val nejen na scé­ná­ři, ale aby fil­mu dodal ino­va­tiv­ní akč­ní náboj, kon­tak­to­val Chada Stahelskiho a Davida Leitche, zakla­da­te­le 87Eleven, jed­né z elit­ních holly­wo­od­ských kaska­dér­ských jed­no­tek. Se Stahelskim se Keanu popor­vé setkal při natá­če­ní Matrixu a ten se postup­ně stal jeho dvor­ním dublé­rem. Chad Stahelski ovšem pro­du­cen­ty pře­kva­pil, když se jim nabí­dl také jako reži­sér s Davidem Leitchem coby pro­du­cen­tem.

„Okamžitě jsem věděl, že tenhle scé­nář je pro mě ten pra­vý. Byly tam pře­střel­ky, prá­ci s noži, honič­ky v autech a spous­ta sou­bo­jů tvá­ří v tvář,“ říká Stahelski. „David a já jsme v tom vidě­li mož­nost vytvo­řit úžas­ný komik­sem ovliv­ně­ný akč­ní film, zasa­ze­ný téměř v mýtic­kém svě­tě. Nabídli jsme Keanovi a pro­du­cen­tům pohled na Johna Wicka jako měst­skou legen­du s rea­lis­tic­kým nábo­jem.“

Keanu Reeves si byl už před­tím jis­tý, že Stahelski a Leitch bri­lant­ně zvlád­nou akč­ní scé­ny. „A když jsem usly­šel Chada mlu­vit o tom, jak by ten­to mate­ri­ál vizu­ál­ně při­ve­dl k živo­tu, bylo to jako zje­ve­ní,“ dodá­vá. „Věděl jsem, že po jejich vede­ním bude kaž­dá posta­va neza­po­me­nu­tel­ná. V tom­to žán­ru jsou napros­tí exper­ti a měli jedi­neč­nou vizi. Chad má neu­vě­ři­tel­né nadá­ní vyprá­vět pří­běh skr­ze akci.“

Přehlídka zabi­já­ků

John Wick je cha­risma­tic­ký, ale taky bez­o­hled­ný zabi­ják, ovlá­da­jí­cí desít­ky způ­sobů vraž­dě­ní, zce­la oproš­tě­ný od výči­tek svě­do­mí. Jak by mohl být tako­vý člo­věk pub­li­kum sym­pa­tic­ký?

„Chtěli jsme divá­kům uká­zat, že je to nejen maši­na na zabí­je­ní, ale také muž, kte­rý utr­pěl vel­kou život­ní ztrá­tu. Keanu doká­že kaž­dé své roli dodat emo­ci­o­nál­ní strán­ku. Jako John vás pro­ve­de celou šká­lou emo­cí od depre­se, vzte­ku, lítos­ti a nadě­je – v kaž­dé chví­li je sku­teč­ně lid­ský,“ říká reži­sér Chad Stahelski. K vizu­ál­ní strán­ce hlav­ní­ho hrdi­ny dodá­vá: „Vymysleli jsme pro Keanua del­ší vla­sy, vou­sy a oblek. Není to Keanu z Matrixu, je to Keanu z Johna Wicka.“

Když Johna vidí­me popr­vé, truch­lí po své zesnu­lé ženě. Ale když se pak vra­cí ke své­mu staré­mu zabi­jác­ké­mu já, v pra­cov­ně, kde dří­ve restau­ro­val sta­ré kni­hy, vyn­dá­vá z truh­ly své oprav­do­vé pokla­dy: zbra­ně, zla­té min­ce a iko­nic­ký oblek. „Myslel si, že k těmhle věcem se už nikdy nevrá­tí. Ale z něja­ké­ho důvo­du si je přes­to pone­chal, že?“ kon­sta­tu­je Keanu Reeves.

Pro roli Vigga, Johnova býva­lé­ho kole­gy a nyněj­ší­ho nepří­te­le, fil­ma­ři hle­da­li něko­ho, kdo by nena­pl­ňo­val ste­re­o­typ „rus­ké­ho mafi­á­na.“ Rozhodli se pro švéd­ské­ho her­ce Michaela Nyqvista, zná­mé­ho ze série Milénium. Od reži­sé­ra dostal jedi­ný pokyn: Viggo neví, že v tom­to fil­mu je padou­chem. „Chtěli jsme her­ce, kte­rý by byl uvě­ři­tel­ný jako ultra zápo­rák, ale při­tom byl vel­mi sym­pa­tic­ký,“ říká pro­du­cent Iwanyk. Ovšem ve sku­teč­nos­ti je Viggo bez­skru­pu­lóz­ní soci­o­pat, kte­rý vyvraž­ďu­je kon­ku­ren­ty, aby všech­ny zlo­či­nec­ké kla­ny sjed­no­til pod svou vlast­ní stře­chou. „Jeho man­trou je být civi­li­zo­va­ný. Snaží se své pod­ni­ká­ní zle­ga­li­zo­vat. Ale okol­nos­ti ho vrá­tí zpát­ky k jeho bru­tál­ním koře­nům,“ vysvět­lu­je Michael Nyqvist. A když se dosta­ne do nebez­pe­čí jeho syn, neza­sta­ví se před ničím.

Další zná­mou tvá­ří, kte­rá se ve fil­mu obje­ví, je Willem Dafoe. Hraje Johnova býva­lé­ho kole­gu a staré­ho pří­te­le Marcuse, kte­rý se obje­ví i na pohřbu jeho ženy. Ale poz­dě­ji je to prá­vě on, kdo jde z Viggova pově­ře­ní Johnovi po krku. „Marcus je zabi­ják na vyso­ké úrov­ni,“ říká Dafoe. „Je jas­né, že on a John Wick toho spo­lu hod­ně pro­ži­li a že je pro Johna něco jako men­tor. Jsou přá­te­lé, ale to přá­tel­ství vznik­lo ve vel­mi tem­ném svě­tě, kte­rý John opus­til. Je mož­né, že mu to Marcus dokon­ce svým způ­so­bem závi­dí.“

Paletu zlo­či­nec­kých cha­rak­te­rů dopl­ňu­je Winston v podá­ní Iana McShanea. „Winston toho neří­ká moc, ale když něco řek­ne, pohne se země. Jestli John a Viggo jsou boho­vé New Yorku, pak on je titán. Nikdy neví­te, jest­li je dob­rý nebo zlý, a neví to ani on sám, což je fan­tas­tic­ké,“ vysvět­lu­je pro­du­cent Iwanyk.

Jiný Manhattan a nový akč­ní styl

John Wick se natá­čel v New Yorku a v neda­le­ké ven­kov­ské kra­ji­ně Rockland County. Dopřeje divá­kům podí­va­nou na ta neji­ko­nič­těj­ší mís­ta Manhattanu, fil­ma­ři však sli­bu­jí, že takhle je divá­ci na plát­ně ješ­tě nevi­dě­li.

Filmaři vytvo­ři­li pro Johna Wicka dva oddě­le­né a sil­ně kon­trast­ní svě­ty. Na jed­né stra­ně ven­kov, kde John žil s Helen, na dru­hé stra­ně tem­ný New York. Svět mafi­á­nů je v podá­ní reži­sé­ra Chada Stahelskiho a desig­né­ra Dana Leigha zaha­len spous­tou tajem­ství: „Platí se zla­tý­mi min­ce­mi, jsou tady exklu­ziv­ní mís­ta, kam se nedo­sta­ne nikdo jiný než zabi­já­ci a jejich dopro­vod, všich­ni cho­dí v oble­ku, všech­no tu má svá pra­vi­dla. Je to jako bru­tál­ní šacho­vá hra,“ říká Stahelski. Místem setká­ní zlo­čin­ců je Continental - luxus­ní hotel a bar, kte­rý nena­jde­te v turis­tic­kých prů­vod­cích. „V našem fil­mu je to něco jako Švýcarsko. Uzavírají se tady smlou­vy, nava­zu­jí se kon­tak­ty.“

Stejně peč­li­vě jako design fil­mu Stahelski a Leitch vytvo­ři­li i akč­ní styl, kte­rým mezi sebou hrdi­no­vé boju­jí. Je to směs bojo­vých umě­ní a střel­by. „Myslím, že něco tako­vé­ho divá­ci ješ­tě nevi­dě­li. Říkáme tomu ‚gun fu“,“ kon­sta­tu­je pro­du­cent Iwanyk.

Aby ho Keanu Reeves doko­na­le ovlá­dl, čekal ho vel­mi inten­ziv­ní tré­nink. „Bylo důle­ži­té, aby zvlá­dal mno­ho nej­růz­něj­ších tech­nik,“ říká Stahelski. „Čtyři měsí­ce se dostá­val do for­my, tré­no­val judo a jiu jitsu. Chtěli jsme pou­žít jako základ kla­sic­ká bojo­vá umě­ní a do toho při­dat střel­né zbra­ně.“ Kromě toho ho čekal i výcvik s noži a kaska­dér­ské říze­ní, zve­dal čin­ky a tré­no­val na tram­po­lí­ně.

„Jeho vytr­va­lost byla úcty­hod­ná,“ říká s obdi­vem Iwanyk. „Byl v tré­nin­ku bez­po­chy­by nej­po­cti­věš­jí ze všech her­ců, s nimiž jsem kdy pra­co­val. Trénoval pět dní v týd­nu osm hodin den­ně. Věnoval celé jed­no léto tomu, aby se stal Jonem Wickem.“

Keanu Reeves navíc nebez­peč­né scé­ny natá­čel sám, bez kaska­dé­rů: „Všechno to dělal sám,“ říká pro­du­cent Basil Iwanyk. „Všechny sko­ky, střel­by z nor­mál­ních i auto­ma­tic­kých zbra­ní, říze­ní, sko­ky z budov... všu­de uvi­dí­te jedi­ně jeho.“

Jeho nově naby­tou vizáž dopl­nil již zmí­ně­ný čer­ný oblek, kte­rý sym­bo­lic­ky pod­tr­hl jeho návrat do svě­ta zlo­či­nu. „Výtvarník kos­tý­mů Luca Mosca doká­že s pomo­cí oble­če­ní vyjá­d­řit coko­li. Ten oblek je pohřeb­ní a záro­veň téměř kněž­ský. Je také vel­mi chic, nepři­ta­hu­je pozor­nost sám k sobě. Když jsem si ho oblé­kl, roz­hod­ně mě to pro­mě­ni­lo,“ říká Keanu Reeves. Sám Luca Mosca k tomu dodá­vá: „Pro Johna Wicka jsem hle­dal jakousi uni­for­mu, kte­rou bude nosit sko­ro celý film. Musela být nad­ča­so­vá a doko­na­le poho­dl­ná.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31492 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71726 KB. | 29.02.2024 - 05:18:35