Kritiky.cz > Články > Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick

Keanu Reeves: Nikdy nebyl drsnější než jako John Wick

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu John Wick si Keanu Reeves zahrál vyslou­ži­lé­ho nájem­né­ho zabi­já­ka, kte­rý stří­lí své pro­tiv­ní­ky s tako­vou ver­vou, že je živou­cí legen­dou newy­or­ské­ho pod­svě­tí. Takového chla­pí­ka je lep­ší nedráž­dit a nechat v kli­du na odpo­čin­ku.

Začíná to vlast­ně jed­ním roz­to­mi­lým ště­ně­tem. Po smr­ti milo­va­né ženy od ní John Wick dosta­ne posled­ní dárek – ště­ně bíg­la jmé­nem Daisy, aby „neza­po­mněl milo­vat.“ Jenže Daisy se při­ple­te pod nohy mafi­á­nům, kte­ří Johnu Wickovi při­šli ukrást auto a zde­mo­lo­vat dům. Když po vpá­du mafi­á­na Tarasova a jeho nohsle­dů zůsta­ne Daisy ležet mrt­vá, Johnovi už nezů­sta­ne nic, jen tou­ha po pomstě. Jestli neza­po­mněl milo­vat, je otáz­ka. Ale roz­hod­ně neza­po­mněl stří­let.

Nezastaví ho dokon­ce ani to, že Iosef Tarasov ( Alfie Allen ze seri­á­lu Hra o trů­ny ) je syn kri­mi­nál­ní bos­se a jeho někdej­ší­ho spo­jen­ce Vigga (Michael Nyqvist). John pro­ni­ká do nej­tem­něj­ších míst New Yorku jako bez­o­hled­ný stroj na zabí­je­ní a na oplát­ku - po něm jdou pro změ­nu ti nej­hor­ší vra­houni, kte­ré míst­ní mafie zro­di­la.

„John Wick je pří­běh muže, kte­rý ztra­tí svou ženu, vyple­ní mu dům, ukrad­nou mu auto a zabi­jí mu psa. Je to vel­mi lid­ské téma pro akč­ní film, situ­a­ce, kte­rá se může při­ho­dit kaž­dé­mu. Pro mě je sva­tým grá­lem akč­ní­ho žán­ru tako­vá­to vel­mi jed­no­du­chá a pří­stup­ná záplet­ka nato­če­ná hyperre­ál­ným sty­lem. A přes­ně to jsme udě­la­li,“ říká pro­du­cent Basil Iwanyk.

Autors scé­ná­ře Derek Kolstad našel inspi­ra­ce ve svém oblí­be­ném žán­ru film noir: „Jako kluk jsem milo­val fil­my s moti­vem pomsty a milo­val jsem anti­hr­di­ny. Zajímalo mě, co se sta­ne, když se ten nej­hor­ší zabi­ják roz­hod­ne napra­vit. A co se sta­ne pak, když ho někdo při­pra­ví o bytost, kte­rá jeho nápra­vu způ­so­bi­la? Otevřou se brá­ny pod­svě­tí?“

John Wick jako­by vznik­nul na objed­náv­ku fanouš­ků akč­ní­ho žán­ru. Bez zby­teč­ných kli­ček stří­dá jed­nu nápa­di­tou akci za dru­hou, oplý­vá sty­lem a ener­gií. A na kon­ci fil­mu zůsta­ne za Keanu Reevesem téměř stov­ka mrt­vol. „Ve fil­mu je zabi­to 95 lidí,“ kon­sta­tu­je Basil Iwanyk. „Snažili jsme se sta­no­vit si čís­lo, kolik lidí může­te z opráv­ně­né­ho roz­hoř­če­ní zabít za to, že vám zabi­li psa a vyple­ni­li dům. A došli jsme k počtu deva­de­sát pět.“

Muž s bar­vi­tou kari­é­rou

John Wick je jedi­ným mužem, kte­rý ode­šel ze svě­ta elit­ních zabi­já­ků po svých a začal nový život „na dru­hé stra­ně“. Jenže osud ho tam vehnal zpát­ky. „John je v pod­svě­tí tako­vá legen­da, ale byl mimo svět zlo­či­nu už tak dlou­ho, že jeho mla­dí nástup­ci sice zna­jí jeho jmé­no, ale všem his­tor­kám o něm ani nevě­ří,“ při­bli­žu­je Iwanyk.

Více na Kritiky.cz
T2 Trainspotting Navazovat na kultovní film, kterým první Trainspotting bezpochyby je, není nikdy jednoduché. P...
Zklamání, remake Demon’s Souls nebude mít českou... Zklamání, remake Demon's Souls nebude mít českou lokalizaci, důvod specifikován nebyl....
Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti Máte rádi knihy Ivy Geckové? Chcete pro své děti poučnou a zajímavou knihu? Novinka Co vědě...
Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z he...
Agent bez minulosti - jak začínal režisér filmu Na hraně zítřka Jedné bouřlivé noci vyloví italská rybářská loď z moře muže (Matt Damon), spíš mrtvého...

Proto tvůr­ci původ­ně uva­žo­va­li o star­ším před­sta­vi­te­li hlav­ní role. „Nakonec jsme se ale roz­hod­li pro něko­ho, kdo není pří­liš sta­rý, ale má za sebou bar­vi­tou fil­mo­vou kari­é­ru,“ říká pro­du­cent Iwanyk. „A s Keanum Reevesem jsem si vždyc­ky přál pra­co­vat.“

Barvitou kari­é­ru za sebou Keanu Reeves roz­hod­ně má: nastar­to­va­ly ji dva díly Nebezpečné rych­los­ti, pokra­čo­va­la pře­lo­mo­vou sérií Matrix a oko­ře­nil ji akčně-komiksově-démonický Constantine. „Diváci ho zna­jí z mno­ha strá­nek. My jsme se roz­hod­li při­dat ješ­tě novou. Myslím, že divá­ci snad­no uvě­ří, že jeho hrdi­na byl pět let v zabi­jác­kém ‚důcho­du,“ pro­to­že Keanu se na něja­kou dobu stá­hl i jako akč­ní hrdi­na,“ dodá­vá Iwanyk.

Režisér s akč­ním rodokme­nem

Keanu Reeves spo­lu­pra­co­val nejen na scé­ná­ři, ale aby fil­mu dodal ino­va­tiv­ní akč­ní náboj, kon­tak­to­val Chada Stahelskiho a Davida Leitche, zakla­da­te­le 87Eleven, jed­né z elit­ních holly­wo­od­ských kaska­dér­ských jed­no­tek. Se Stahelskim se Keanu popor­vé setkal při natá­če­ní Matrixu a ten se postup­ně stal jeho dvor­ním dublé­rem. Chad Stahelski ovšem pro­du­cen­ty pře­kva­pil, když se jim nabí­dl také jako reži­sér s Davidem Leitchem coby pro­du­cen­tem.

„Okamžitě jsem věděl, že tenhle scé­nář je pro mě ten pra­vý. Byly tam pře­střel­ky, prá­ci s noži, honič­ky v autech a spous­ta sou­bo­jů tvá­ří v tvář,“ říká Stahelski. „David a já jsme v tom vidě­li mož­nost vytvo­řit úžas­ný komik­sem ovliv­ně­ný akč­ní film, zasa­ze­ný téměř v mýtic­kém svě­tě. Nabídli jsme Keanovi a pro­du­cen­tům pohled na Johna Wicka jako měst­skou legen­du s rea­lis­tic­kým nábo­jem.“

Keanu Reeves si byl už před­tím jis­tý, že Stahelski a Leitch bri­lant­ně zvlád­nou akč­ní scé­ny. „A když jsem usly­šel Chada mlu­vit o tom, jak by ten­to mate­ri­ál vizu­ál­ně při­ve­dl k živo­tu, bylo to jako zje­ve­ní,“ dodá­vá. „Věděl jsem, že po jejich vede­ním bude kaž­dá posta­va neza­po­me­nu­tel­ná. V tom­to žán­ru jsou napros­tí exper­ti a měli jedi­neč­nou vizi. Chad má neu­vě­ři­tel­né nadá­ní vyprá­vět pří­běh skr­ze akci.“

Přehlídka zabi­já­ků

John Wick je cha­risma­tic­ký, ale taky bez­o­hled­ný zabi­ják, ovlá­da­jí­cí desít­ky způ­sobů vraž­dě­ní, zce­la oproš­tě­ný od výči­tek svě­do­mí. Jak by mohl být tako­vý člo­věk pub­li­kum sym­pa­tic­ký?

Více na Kritiky.cz
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 10 ...
Film roku 2017 Od 27.11.2017 bude pro fanoušky filmů připravena nová anketa filmu 2017. Bude na výběr mezi 16...
Koupili jsme ZOO | We Bought a ZOO [65%] Koupili jsme ZOO http://www.csfd.cz/film/286858-koupili-jsme-zoo/ http://www.imdb.com/title/tt...
Rozhovor s Georgem R. R. Martinem | Oficiální podcast Hry o trůny: (HBO) ...
Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří... Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří mají zkušenosti z Respawn, Crystal ...

„Chtěli jsme divá­kům uká­zat, že je to nejen maši­na na zabí­je­ní, ale také muž, kte­rý utr­pěl vel­kou život­ní ztrá­tu. Keanu doká­že kaž­dé své roli dodat emo­ci­o­nál­ní strán­ku. Jako John vás pro­ve­de celou šká­lou emo­cí od depre­se, vzte­ku, lítos­ti a nadě­je – v kaž­dé chví­li je sku­teč­ně lid­ský,“ říká reži­sér Chad Stahelski. K vizu­ál­ní strán­ce hlav­ní­ho hrdi­ny dodá­vá: „Vymysleli jsme pro Keanua del­ší vla­sy, vou­sy a oblek. Není to Keanu z Matrixu, je to Keanu z Johna Wicka.“

Když Johna vidí­me popr­vé, truch­lí po své zesnu­lé ženě. Ale když se pak vra­cí ke své­mu staré­mu zabi­jác­ké­mu já, v pra­cov­ně, kde dří­ve restau­ro­val sta­ré kni­hy, vyn­dá­vá z truh­ly své oprav­do­vé pokla­dy: zbra­ně, zla­té min­ce a iko­nic­ký oblek. „Myslel si, že k těmhle věcem se už nikdy nevrá­tí. Ale z něja­ké­ho důvo­du si je přes­to pone­chal, že?“ kon­sta­tu­je Keanu Reeves.

Pro roli Vigga, Johnova býva­lé­ho kole­gy a nyněj­ší­ho nepří­te­le, fil­ma­ři hle­da­li něko­ho, kdo by nena­pl­ňo­val ste­re­o­typ „rus­ké­ho mafi­á­na.“ Rozhodli se pro švéd­ské­ho her­ce Michaela Nyqvista, zná­mé­ho ze série Milénium. Od reži­sé­ra dostal jedi­ný pokyn: Viggo neví, že v tom­to fil­mu je padou­chem. „Chtěli jsme her­ce, kte­rý by byl uvě­ři­tel­ný jako ultra zápo­rák, ale při­tom byl vel­mi sym­pa­tic­ký,“ říká pro­du­cent Iwanyk. Ovšem ve sku­teč­nos­ti je Viggo bez­skru­pu­lóz­ní soci­o­pat, kte­rý vyvraž­ďu­je kon­ku­ren­ty, aby všech­ny zlo­či­nec­ké kla­ny sjed­no­til pod svou vlast­ní stře­chou. „Jeho man­trou je být civi­li­zo­va­ný. Snaží se své pod­ni­ká­ní zle­ga­li­zo­vat. Ale okol­nos­ti ho vrá­tí zpát­ky k jeho bru­tál­ním koře­nům,“ vysvět­lu­je Michael Nyqvist. A když se dosta­ne do nebez­pe­čí jeho syn, neza­sta­ví se před ničím.

Další zná­mou tvá­ří, kte­rá se ve fil­mu obje­ví, je Willem Dafoe. Hraje Johnova býva­lé­ho kole­gu a staré­ho pří­te­le Marcuse, kte­rý se obje­ví i na pohřbu jeho ženy. Ale poz­dě­ji je to prá­vě on, kdo jde z Viggova pově­ře­ní Johnovi po krku. „Marcus je zabi­ják na vyso­ké úrov­ni,“ říká Dafoe. „Je jas­né, že on a John Wick toho spo­lu hod­ně pro­ži­li a že je pro Johna něco jako men­tor. Jsou přá­te­lé, ale to přá­tel­ství vznik­lo ve vel­mi tem­ném svě­tě, kte­rý John opus­til. Je mož­né, že mu to Marcus dokon­ce svým způ­so­bem závi­dí.“

Více na Kritiky.cz
Jak zvládnout syndrom vyhoření. Najděte cestu k sobě. Občas se člověku stane, že ho nic nebaví, nic se mu nechce, je vyčerpaný a neví už, kudy ka...
Na Oscarech bývá v kategorii Nejlepší film v posledních... Na Oscarech bývá v kategorii Nejlepší film v posledních letech nominováno 5-10 filmů, od 94...
Mortdecai: Grandiózní případ Náhodou, podle mě je to skvělej film. V době sci-fi filmů, superhero filmů, hororů, a debiln...
Aylin se začíná vymlouvat | Survivor CZ&SK ...
Stopy zvířat do kapsy Procházka krajinou se může změnit v dobrodružnou výpravu za poznáním s knížkou Franka He...

Paletu zlo­či­nec­kých cha­rak­te­rů dopl­ňu­je Winston v podá­ní Iana McShanea. „Winston toho neří­ká moc, ale když něco řek­ne, pohne se země. Jestli John a Viggo jsou boho­vé New Yorku, pak on je titán. Nikdy neví­te, jest­li je dob­rý nebo zlý, a neví to ani on sám, což je fan­tas­tic­ké,“ vysvět­lu­je pro­du­cent Iwanyk.

Jiný Manhattan a nový akč­ní styl

John Wick se natá­čel v New Yorku a v neda­le­ké ven­kov­ské kra­ji­ně Rockland County. Dopřeje divá­kům podí­va­nou na ta neji­ko­nič­těj­ší mís­ta Manhattanu, fil­ma­ři však sli­bu­jí, že takhle je divá­ci na plát­ně ješ­tě nevi­dě­li.

Filmaři vytvo­ři­li pro Johna Wicka dva oddě­le­né a sil­ně kon­trast­ní svě­ty. Na jed­né stra­ně ven­kov, kde John žil s Helen, na dru­hé stra­ně tem­ný New York. Svět mafi­á­nů je v podá­ní reži­sé­ra Chada Stahelskiho a desig­né­ra Dana Leigha zaha­len spous­tou tajem­ství: „Platí se zla­tý­mi min­ce­mi, jsou tady exklu­ziv­ní mís­ta, kam se nedo­sta­ne nikdo jiný než zabi­já­ci a jejich dopro­vod, všich­ni cho­dí v oble­ku, všech­no tu má svá pra­vi­dla. Je to jako bru­tál­ní šacho­vá hra,“ říká Stahelski. Místem setká­ní zlo­čin­ců je Continental - luxus­ní hotel a bar, kte­rý nena­jde­te v turis­tic­kých prů­vod­cích. „V našem fil­mu je to něco jako Švýcarsko. Uzavírají se tady smlou­vy, nava­zu­jí se kon­tak­ty.“

Stejně peč­li­vě jako design fil­mu Stahelski a Leitch vytvo­ři­li i akč­ní styl, kte­rým mezi sebou hrdi­no­vé boju­jí. Je to směs bojo­vých umě­ní a střel­by. „Myslím, že něco tako­vé­ho divá­ci ješ­tě nevi­dě­li. Říkáme tomu ‚gun fu“,“ kon­sta­tu­je pro­du­cent Iwanyk.

Aby ho Keanu Reeves doko­na­le ovlá­dl, čekal ho vel­mi inten­ziv­ní tré­nink. „Bylo důle­ži­té, aby zvlá­dal mno­ho nej­růz­něj­ších tech­nik,“ říká Stahelski. „Čtyři měsí­ce se dostá­val do for­my, tré­no­val judo a jiu jitsu. Chtěli jsme pou­žít jako základ kla­sic­ká bojo­vá umě­ní a do toho při­dat střel­né zbra­ně.“ Kromě toho ho čekal i výcvik s noži a kaska­dér­ské říze­ní, zve­dal čin­ky a tré­no­val na tram­po­lí­ně.

„Jeho vytr­va­lost byla úcty­hod­ná,“ říká s obdi­vem Iwanyk. „Byl v tré­nin­ku bez­po­chy­by nej­po­cti­věš­jí ze všech her­ců, s nimiž jsem kdy pra­co­val. Trénoval pět dní v týd­nu osm hodin den­ně. Věnoval celé jed­no léto tomu, aby se stal Jonem Wickem.“

Více na Kritiky.cz
Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E04 - Rule #605: You Can Go Home Again Další titulky k 2. sérii seriálu GG2D jsou na světě! Přeložily je pro vás **Clear** a **zuz...
Titulky k Grantchester S06E04 - Episode #6.4 Geordie a Will řeší vraždu amerického vojáka, který, jak se zdá, zemřel přímo na policejn...
Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z... Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z DiRT 5. Záběry pochází z konzolí...
Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“ Je si možné v čase války zachovat lidskou tvář a zároveň zůstat na výsluní mezi společe...
Shingeki no Kyojin 1. díl Pro vás za 2000 let: Pád Shiganshiny (1. část) Ocitáme se v okrajové oblasti Shiganshina za z...

Keanu Reeves navíc nebez­peč­né scé­ny natá­čel sám, bez kaska­dé­rů: „Všechno to dělal sám,“ říká pro­du­cent Basil Iwanyk. „Všechny sko­ky, střel­by z nor­mál­ních i auto­ma­tic­kých zbra­ní, říze­ní, sko­ky z budov... všu­de uvi­dí­te jedi­ně jeho.“

Jeho nově naby­tou vizáž dopl­nil již zmí­ně­ný čer­ný oblek, kte­rý sym­bo­lic­ky pod­tr­hl jeho návrat do svě­ta zlo­či­nu. „Výtvarník kos­tý­mů Luca Mosca doká­že s pomo­cí oble­če­ní vyjá­d­řit coko­li. Ten oblek je pohřeb­ní a záro­veň téměř kněž­ský. Je také vel­mi chic, nepři­ta­hu­je pozor­nost sám k sobě. Když jsem si ho oblé­kl, roz­hod­ně mě to pro­mě­ni­lo,“ říká Keanu Reeves. Sám Luca Mosca k tomu dodá­vá: „Pro Johna Wicka jsem hle­dal jakousi uni­for­mu, kte­rou bude nosit sko­ro celý film. Musela být nad­ča­so­vá a doko­na­le poho­dl­ná.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01962 s | počet dotazů: 326 | paměť: 70295 KB. | 29.11.2023 - 23:50:02