Kritiky.cz > Recenze knih > Hry na dlani - do školy i mimo ni

Hry na dlani - do školy i mimo ni

hry na dlani
hry na dlani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní, jejich vnitř­ní pro­ží­vá­ní, nápa­di­tost, samo­stat­né myš­le­ní, před­sta­vi­vost, učí se spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně, naslou­chat ostat­ním a pre­zen­to­vat vlast­ní myš­len­ky, roz­ví­jí­me slov­ní záso­bu a záro­veň učí­me správ­né komu­ni­ka­ci. Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dítě­te. Prostřednictvím hry děti zkou­ma­jí pro­stře­dí, pozná­va­jí běž­né situ­a­ce ze živo­ta, baví je hrát si s něčím, či s někým. Poskytuje jim legra­ci, zába­vu, smys­lu­pl­né trá­ve­ní vol­né­ho času, či mož­nost zažít dob­ro­druž­ství. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te?

Tato kni­ha nabí­zí dětem i dospě­lým sou­bor her, kte­rý je určen dětem prv­ní­ho stup­ně. Hry lze vyu­žít při vol­no­ča­so­vých akti­vi­tách v dru­ži­ně, škol­ních klu­bech, hodi­nách čes­ké­ho jazy­ka, mate­ma­ti­ky, prvou­ky a nejen tam. Hry jsou tema­tic­ky roz­dě­le­ny na hry s pís­me­ny, tex­ty, jazy­ko­vé hry, kte­ré se nej­ví­ce budou hodit do hodin čes­ké­ho jazy­ka, pří­pad­ně logo­pe­die. Když potře­bu­je­te pro­cvi­čit slov­ní záso­bu, dále jsou zde hry s čís­ly, tva­ry, míra­mi a časem, kte­ré se skvě­le hodí do hodin mate­ma­ti­ky, také zde najde­te hry do prvou­ky, na hřiš­tě, do tělo­cvič­ny, růz­né sou­tě­že, kte­ré vyu­ži­je­te kde­ko­liv, také hry pod­po­ru­jí­cí vší­ma­vost a nako­nec hry na růz­né tříd­nic­ké či suplo­va­né hodi­ny. Každá hra je detail­ně popsa­ná, co bude­te potře­bo­vat, jak bude hra pro­bí­hat a co tou­to hrou děti pro­cvi­ču­jí. Jsou zde uve­de­ny růz­né pří­kla­dy, jak hru obo­ha­tit dle počtu dětí i růz­ných věko­vých sku­pin.

Cílem této kni­hy je poskyt­nout dětem dosta­tek pří­le­ži­tos­tí k uplat­ně­ní vlast­ní fan­ta­zie a tvo­ři­vos­ti. V rám­ci výu­ky lze u dětí vzbu­dit zájem pro­bí­ra­né­ho téma­tu, když jim ozvlášt­ní­te hodi­nu tou­to pří­ruč­kou a vybe­re­te něja­kou super hru. Jejich pozor­nost se během chví­le změ­ní a vy jako peda­go­go­vé z toho vytě­ží­te maxi­mum. Na kon­ci této pub­li­ka­ce nalez­ne­te lite­ra­tu­ru, kte­rá byla pou­ži­ta v kni­ze.

Publikace je plná námě­tů pro prá­ci s dět­mi, za což jí dávám vel­ké plus. Kniha se mě moc líbi­la a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím. Našla jsem v ní oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své pra­xi, i při pořá­dá­ní pří­měst­ských tábo­rů, když potře­bu­ji najít něja­kou zají­ma­vou a neo­kou­ka­nou hru a děti zaujmout. Autorka dopl­ni­la tuto pří­ruč­ku o úsměv­né ilu­stra­ce, kte­ré vás poba­ví.

Kniha je pri­már­ně urče­na peda­go­gům prv­ní­ho stup­ně, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, či škol­ních klu­bů, také vedou­cím zájmo­vých krouž­ků, ale i rodi­čům dětí, kte­ří se chtě­jí se svý­mi dět­mi poba­vit a zažít tak pří­jem­né chví­le.

Několik slov o autor­ce:

Naděžda Kalábová půso­bí v oblas­ti mimo­škol­ní výcho­vy a vede kur­zy pro peda­go­gy. V Portále vyda­la kni­hy Příroda plná her, hry plné pří­ro­dy (2012) a Hry plné nápa­dů a fan­ta­zie (2016).

Autor: Naděžda Kalábová

Ilustrace: Lubor Drobný

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2020, Portál, Praha

Počet stran: 151

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN 978-80-262-1571-4


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90931 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71985 KB. | 21.02.2024 - 16:52:08