Kritiky.cz > Recenze knih > Venkovské sídlo - Časy se mění

Venkovské sídlo - Časy se mění

VS
VS
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete si pře­číst posled­ní díl této pove­de­né tri­lo­gie? Tak prá­vě vám je určen román Venkovské síd­lo - Časy se mění. Pojďte si spo­leč­ně se mnou užít báječ­né čte­ní. 

Na ven­kov­ském síd­le už koneč­ně vypa­dá, že bude klid. Franziska je šťast­ná se svou lás­kou Waltrem, její vnuč­ka Jenny žije se svým milým Ullim, kte­rý roz­jíž­dí své pod­ni­ká­ní v půj­čov­ně lodí. Ve skle­pě při sta­veb­ních pra­cích je nale­ze­na kost­ra člo­vě­ka a roz­jíž­dí se sled udá­los­tí, kte­ré ote­vřou sta­ré rány. Franziska si mys­lí, že to může mít sou­vis­lost s její zemře­lou sestrou. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Bude mít Franziska koneč­ně klid a bude zaží­vat poho­do­vé dny? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te do čte­ní posled­ní čás­ti.

Rodinné ságy pat­ří mezi oblí­be­né čte­ní. Mě tato sága veli­ce zau­ja­la. Autorka má za sebou již úspěš­nou tri­lo­gii Panský dům, kte­rý jsem netr­pě­li­vě sle­do­va­la, až vyjde. Ne jinak tomu bylo i u novin­ky Anne Jacobsové s tri­lo­gií Venkovské síd­lo.

Kniha se mně moc líbi­la a netr­pě­li­vě jsem čeka­la na její závě­reč­ný díl. Jako vždy mě nezkla­mal. Tento román ve mě zane­chal oprav­du hlu­bo­ký dojem a už se moc těším na dal­ší díla autor­ky Anne Jacobsové. Vždy jsou totiž pove­de­ná a sto­jí za pře­čte­ní. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je pozi­tiv­ní  a roz­hod­ně jej dopo­ru­čím všem milov­ní­kům rodin­ných ság.

Autorka veli­ce dob­ře popi­su­je děj kni­hy, kte­rý se ode­hrá­vá v roce 1995. Kniha má 352 stran a je roz­dě­le­na na kapi­to­ly. Jazyk je sro­zu­mi­tel­ný a veli­ce pří­jem­ný na čte­ní. Dějové linie se pro­lí­na­jí. Příběh stří­da­vě vyprá­ví něko­lik osob jako je Kacpar, Franziska, Sonja, Jenny, Cornelia, Ulli, Audacia a Mína.

Závěrečný díl nové rodin­né ságy od autor­ky best­selle­ru Panský dům vás bude bavit od začát­ku až od kon­ce.

Několik slov o autor­ce:

Anne Jacobsová – uchvá­ti­la čte­ná­ře už svou tří­díl­nou rodin­nou ságou Panský dům, v níž vyprá­ví pří­běh jed­né boha­té němec­ké rodi­ny před 1. svě­to­vou vál­kou, během ní a v pová­leč­ných letech 1923 - 25, kte­rá se sta­la abso­lut­ním best­se­le­rem nejen u nás, ale i v mno­ha dal­ších zemích. Ve své nové tri­lo­gii Venkovské síd­lo autor­ka líčí osud jed­no­ho sta­ro­by­lé­ho pan­ské­ho síd­la a při­lehlé­ho stat­ku v seve­ro­vý­chod­ním Německu a při­bli­žu­je nám život­ní pří­běhy jeho oby­va­tel v těž­kých dobách 2. svě­to­vé vál­ky a po ní, až do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí.

  • Autor: Anne Jacobsová
  • Žánr: román pro ženy, Edice svě­to­vý Bestseller
  • Vydáno: 2020, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller
  • Počet stran: 352
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-4204-9

Foto: Euromedia. Euromedia Group 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43704 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71771 KB. | 28.02.2024 - 17:54:22