Kritiky.cz > Recenze knih > Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali

Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali

5let
5let
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh? Máte rádi sny, kte­ré se postu­pem času spl­ní? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Za pět let, jehož autor­kou je Rebecca Serleová. 

za pet let

Hlavní posta­va romá­nu Dannie je úspěš­ná práv­nič­ka. Se svým pří­te­lem Davidem žije veli­ce spo­ko­je­ný život. David jí požá­dá o ruku a vypa­dá to, že jí čeká slib­ná budouc­nost. Dannie má nej­lep­ší kama­rád­ku Bellu, kte­rá je její pra­vý opak. Bohém, kte­rá stří­dá muže. Dannie se jed­nu noc zdá veli­ce živý sen, ve kte­ré se vidí za pět let s jiným mužem, než s Davidem. Jak Dannie s tou­to infor­ma­cí nalo­ží? Jak se její život bude ubí­rat dál? O něko­lik dní poz­dě­ji jí Bella před­sta­ví svůj nový objev. Přesně toho muže z její­ho snu. Aaron, veli­ce úspěš­ný archi­tekt. Dannie své tajem­ství niko­mu nepro­zra­dí. Brzy se od Belly dozví­dá špat­nou zprá­vu, kte­rá všem změ­ní život k nepo­zná­ní. Kde bude Dannie za pět let? Tak to už se dozví­te, pokud se začte­te do toho­to báječ­né­ho romá­nu.

Tuto kni­hu  jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Doporučila mně jí paní Helena Frantová z vyda­va­tel­ství Euromedia Group, a.s. Moc jsem se na tuto kni­hu těši­la. Když jsem jí ote­vře­la, hned se do ní začet­la a nemoh­la jsem pře­stat. Přečetla jsem ji za 3 veče­ry. Během dne už jsem se na ni moc těši­la, jak to nako­nec všech­no dopad­ne. Četla se mně veli­ce dob­ře. Autorka má zají­ma­vý styl psa­ní a čet­la jsem od ní pou­ze tuto kni­hu. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, a co nám to při­ná­ší. Jelikož život má neza­po­me­nu­tel­nou cenu a ne vždy jde pod­le toho, jak si ho naplá­nu­je­me. Do ces­ty nám mohou při­jít pře­káž­ky, kte­ré nelze jen tak pře­ko­nat. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem čte­ná­řům, kte­ří mají rádi neza­po­me­nu­tel­né pří­běhy o sil­ných ženách.

Román Za pět let je sil­ný pří­běh plný lás­ky, neče­ka­ných zvra­tů. Je to pří­běh o přá­tel­ství, věr­nos­ti, ztrá­tě, i vel­ké síle, kte­rá vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Budete si před­sta­vo­vat, jak Dannie pro­ží­vá své poci­ty.

Román má čty­ři­cet jed­na kapi­tol, zakon­čen kapi­to­lou poté a podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze podí­le­li, pří­pad­ně jí pomá­ha­li. Celkem 232 stran romá­nu z Edice Světový best­seller je vel­mi sil­ným čte­ním pro sil­né ženy a nejen pro ně. Trochu mně bylo líto, že je tak krát­ký a že už román kon­čí. Na titul­ní strán­ce kni­hy je silu­e­ta obli­če­je ženy s pohle­dem na měs­to a moře. Vyvolává ve mně smí­še­né poci­ty nejis­to­ty, pohled do budouc­nos­ti, o kte­ré vlast­ně nic neví­me.

Několik slov autor­ce:

Rebecca Serleová je ame­ric­ká autor­ka, kte­rá kro­mě romá­nů píše i tele­viz­ní scé­ná­ře. Vystudovala kre­a­tiv­ní psa­ní na uni­ver­zi­tě v New Yorku, stih­la vydat šest úspěš­ných knih a podí­le­la se na tele­viz­ní adap­ta­ci své Young Adult série Famous in Love. Miluje fil­my Nacy Meyersové, župa­ny  posky­to­vá­ní nevy­žá­da­ných milost­ných rad. Žije stří­da­vě v New Yorku a v Los Angeles.

  • Autor: Rebecca Serleová
  • Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román, Edice Světový best­seller
  • Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group a.s. , Ikar, Praha
  • Počet stran: 232
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-4412-8

Náhledová fot­ka od Javier RodriguezPixabay
Fotka kni­hy: Euromedia Group a.s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91092 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71746 KB. | 14.07.2024 - 06:20:29