Kritiky.cz > Recenze knih > Hra čísel-román o velkém odhodlání, jít za svým cílem

Hra čísel-román o velkém odhodlání, jít za svým cílem

large (1)
large (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete sil­né pří­běhy? Máte rádi romá­ny Danielle Steel? Hra čísel je báječ­nou novin­kou, kte­rá se vám bude líbit. Vydal jej Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group. 

Eileen Jacksonová měla krás­ně našlápnu­tou kari­é­ru, ale rea­li­ta byla jiná a vel­mi brzy otě­hot­ně­la. Vzdala se svých snů, vza­la si za man­že­la Paula a vycho­vá­va­la s ním děti. Roky ply­nou a Eileen je čty­ři­cet let a zjis­tí man­že­lo­vu nevě­ru s mlad­ší ženou. Jak se s tako­vou situ­a­cí vyrov­nat? Přihlásí se na kurz do dale­ké Paříže, opus­tí rodi­nu, nechá man­že­lo­vi děti a jde si za svým snem. Chce si otevřít vlast­ní cate­rin­go­vou spo­leč­nost. Paul se musí nastě­ho­vat zpět do jejich domu a sta­rat se o děti. Teprve až nyní si uvě­do­mí, co vše Eileen děla­la pro něj a děti. Vztah s mla­dou pří­tel­ky­ní Olivií začí­ná mít trh­li­ny. Olivia žije ve stí­nu své mat­ky, úspěš­né hereč­ky i ve stí­nu babič­ky, tak­též vel­mi vitál­ní úspěš­né uměl­ky­ně. Olivia se doká­že osa­mo­stat­nit, zjis­tí, že vztah s žena­tým star­ším mužem při­ná­ší jen sta­ros­ti a odhod­lá se k odváž­né­mu kro­ku. Jak to nako­nec dopad­ne? Dokáže si Olivia najít tu správ­nou ces­tu? Bude nako­nec Eileen úspěš­ná a spl­ní si svůj sen osa­mo­stat­nit se a zaží­vat pocit zados­tiu­či­ně­ní? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní.

Knihu jsem si moc uži­la a pře­čet­la ji jed­ním dechem. Doporučím ji všem ženám, kte­ré mož­ná váha­jí, zda udě­lat něja­kou život­ní změ­nu, či mají strach. Tento román jim dodá odva­hy a tou­hu jít dál, pra­co­vat na sobě a nene­chat se ušla­pat. Je tře­ba jít si za svým cílem, poslech­nout srd­ce a plnit si sny. Nesmírně jsem fan­di­la Eileen, aby si své sny usku­teč­ni­la, aby se jí to poda­ři­lo, jeli­kož si to po těch letech odří­ká­ní urči­tě zaslou­ži­la. Děj kni­hy je vel­mi napí­na­vý, plný dějo­vých zvra­tů, kte­ré čte­nář na prv­ní pohled neo­če­ká­vá. Autorka má vel­mi oso­bi­tý styl psa­ní, kte­rý milu­ji již mno­ho let a nikdy nepře­sta­nu. V jejích romá­nech nechy­bí napě­tí, lás­ka, obrov­ská sple­ti­tost vzta­hů, ale pře­de­vším rodi­na, jako sta­tus na prv­ním mís­tě.

Kniha má 18 kapi­tol, cel­kem 256 stran. Pamatujte, že nikdy není poz­dě na to začít zno­vu..

Příběh plný lás­ky, ale také zkla­má­ní, i vel­kých dějo­vých zvra­tů, kte­rý vás nadchne od prv­ní stra­ny.

Ukázka z kni­hy:

Když poho­vor skon­čil, měla z něj dob­rý pocit, a nako­nec se roz­hod­la dát mu šan­ci.

„Až bude vše při­pra­ve­no, jakým způ­so­bem chce­te pod­nik pro­pa­go­vat?“ zeptal se jí nako­nec.

„Tak nějak jsem dou­fa­la, že se to postup­ně mezi lid­mi roz­křik­ne. Když se nám poda­ří zís­kat pár zaká­zek, může­me se od toho odpích­nout.“

„Ano, výteč­ně. Ale všem, koho zná­te, napiš­te e-mail. Něco vtip­né­ho, inte­li­gent­ní­ho, co zaujme. Lidé o vás musí mlu­vit, novi­ny vás musí obje­vit, novi­ná­ři vás musí milo­vat. Lidé budou pro­sit, abys­te jim uspo­řá­da­la hos­ti­nu, svat­bu, coko­liv“ Uvědomila si, že má prav­du. Trochu šťá­vy by to pře­ce jen chtě­lo. Opravdu, jeho pomoc bude potře­bo­vat.

„Maxi, ráda bych vám to mís­to nabíd­la.“

„Ó, děku­ji. S natě­še­ním se do toho vrh­nu!“ Popletl si tro­chu slo­víč­ka, ale s úsmě­vem se opra­vil: „S nad­še­ním, chtěl jsem říct.“

„Neomlouvejte se, vidím, že jste oprav­du natě­še­ný.“

„Někdy se roz­čí­lím, když všech­no není per­fekt­ní.

Ale jen pár minu­tek. Hned se posta­rám, aby to per­fekt­ní bylo, a jsem zase spo­ko­je­ný.“

„Já se neroz­či­lu­ju, ale per­fek­ci­o­nis­ta jsem také.“

„Budeme dob­ře spo­lu­pra­co­vat. Na to dám krk.“ Oba vsta­li, potřás­li si ruka­ma a Max se usmí­val od ucha k uchu.

Několik slov autor­ce:

Danielle Fernande Dominique Schuelein – Steel, zná­má pod pseu­do­ny­mem Danielle Steel, byla jed­nou z nepo­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek USA i na celém svě­tě. Je autor­kou více než osmi desí­tek romá­nů, kte­ré jsou před­klá­dá­ny ve čty­ři­ce­ti třech jazy­cích. Materiál ke svých pří­bě­hům sbí­ra­la dlou­há léta a mno­hé jsou inspi­ro­vá­ny vlast­ní­mi život­ní­mi zku­še­nost­mi. Několik jejích knih bylo pře­ve­de­no do fil­mo­vé a seri­á­lo­vé podo­by. Svými pří­běhy napí­na­la a dojí­ma­la řady čte­ná­řek již přes dva­cet pět let také u nás.  Mezi její mezi­ná­rod­ní best­selle­ry pat­ří např. Morální kom­pas, Špionka, Dětská hra, Temná stra­na, Ztráty a nále­zy, Štěstí v neštěs­tí, Tichá noc a dal­ší vyso­ce hod­no­ce­ná díla. Nevyhýbá se ani tvor­bě pro děti, jak uká­za­la v kni­hách Pretty Minnie in ParisPretty Minnie in Hollywood.

Autor: Danielle Steel

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 256

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5271-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27700 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72091 KB. | 13.04.2024 - 15:20:38