Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

expendables 2 the last supper wide
expendables 2 the last supper wide
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých řad - nejmlad­ší­ho čle­na z týmu lebek.

Jsou tomu už dva roky, kdy do svě­to­vých kin dora­zi­li prv­ní The Expendables/Postradatelní. Tehdy po husar­ských kous­cích jako Rocky Balboa či John Rambo: Do pek­la a zpět se poda­ři­lo dnes již šesta­še­de­sá­ti­le­té­mu vete­rá­nu Sylvesteru Stallonovi sjed­no­tit celou řadu akč­ních hvězd a nato­čit sní­mek, kte­rý vzdá­vá hold akč­ním fil­mům 80. let a počát­ku 90. let. Po pre­mi­é­ře sice kri­ti­ci nad nato­če­ným sním­kem mek­ta­li a ohr­no­va­li své nosy, ale skal­ní fanouš­ci žán­ru se nesmír­ně bavi­li. Pravda, pří­mo­ča­rý a nevý­raz­ný scé­nář tro­chu srá­žel sní­mek na kole­na, ale co jiné­ho se dalo čekat od fil­mu, kde mís­to  moz­ku se pou­ží­va­jí jen sva­ly. Navíc srd­ce kaž­dé­ho fanšmej­k­ra muse­lo zaples­kat bla­hem, když se v jed­né scé­ně v kos­te­le sešla ta nesva­těj­ší tro­ji­ce akč­ních hvězd koneč­ně pohro­ma­dě. Byl to sice jen krát­ký štěk, ale stál za to. Tehdy však odchá­ze­jí­cí muž s dout­ní­kem (Arnold Schwarzenegger, dnes již býva­lý guver­nér Kalifornie) měl jiné plá­ny, jak tref­ně pozna­me­nal Barney Ross (Sylvester Stallone) ke Kostelníkovi (Bruce Willis) - He Want’s To Be President ! Jenže ta doba je pryč a Arnold se vrá­til zpět k herec­tví. Fanoušci byli jako na trní a hlta­li kaž­dou fot­ku z natá­če­ní The Expendables 2/Postradatelní 2, kde údaj­ně měla sva­tá tro­ji­ce dostat více pro­sto­ru. Trailery navíc láka­ly dal­ší­mi zná­mý­mi jmé­ny jako Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Terry Crews, Randy Couture či Chuckem Norissem. To už málo koho nechá­va­lo chlad­ným a kaž­dý se těšil na pořád­nej akč­ní nářez! Sylvester Stallone však ten­to­krát pře­ne­chal reži­sér­ské žezlo Simonu Westovi, kte­rý má za sebou cel­kem úspěš­né fil­mo­vé flá­ky jako Con Air, Generálovu dce­ru či Laru Croft - Tomb Raider. Jak se nové role zhos­til - čím potě­šil nebo nao­pak zkla­mal - si může­te pře­číst níže v moji recen­zi (pře­dem upo­zor­ňu­ji, že text obsa­hu­je řadu spo­i­le­rů).

Už hned úvod­ní scé­na The Expendables 2/Postradatelní 2 ode­hrá­va­jí­cí se kde­si v Nepálském kra­ji sli­bu­je vel­kou akč­ní, adre­na­li­no­vou a efek­tiv­ní podí­va­nou po celý zby­tek fil­mu. Je to totál­ní nářez, když se v dis­kri­mi­no­va­ném měs­tě zdej­ší­mi vojá­ky obje­ví sku­pin­ka žol­dá­ků v obr­ně­ných vozech a začnou likvi­do­vat vše, co nosí uni­for­mu, na padrť. Stallone s nově narost­lým knír­kem a v brej­lič­kách řídí, Statham s kulo­me­tem kosí, Ludgren hláš­ku­je a Terry Crews likvi­du­je bazu­kou vše, co se mu posta­ví do ces­ty. Vojáků neu­stá­le při­bý­vá, ustře­le­né hla­vy a krev jen stří­ká. Nechybí ani nápa­di­té zlik­vi­do­vá­ní vrtu­l­ní­ku roz­je­tou a dob­ře míře­nou motor­kou. Žoldáci zachrá­ní rukojmí z měst­ské­ho žalá­ře a zase efek­tiv­ně zmi­zí sklu­zem po drá­tě do džun­gle. Kryti pod pal­bou mla­dé­ho ostře­lo­va­če Billa´The Kida´ Timmonse se dosta­nou přes džun­g­li k řece a po kon­flikt­ní honič­ce s míst­ní­mi kocáb­ka­mi odle­tí pryč v dob­ře zná­mém poma­lo­va­ném leta­dle.

Bohužel, co film sli­bu­je na začát­ku, nepl­ní v dal­ším prů­bě­hu. Není to však zase na ško­du. Děj se poté zpo­ma­lí a zamě­ří se spí­še na pošťu­cho­va­ní hlav­ních postav mezi sebou, od vtip­ných hlá­šek až po dodá­vá­ní si rad do živo­ta od star­ších. Hlavní vůd­ce bra­trstva Postradatelných Barney Ross si od prv­ní­ho fil­mu nechal narůst div­ný kní­rek, zmoudřel a není tak odvá­za­ný jako v jed­nič­ce. Rozumí mla­dé­mu odstře­lo­va­či Billu Timmonsovi (Liam Hemsworth), kte­rý v týmu odpad­lí­ků nena­šel uspo­ko­je­ní a radě­ji by se vrá­til ke své pří­tel­kyňi do Francie. To však netu­ší, že jí po dal­ší neú­spěš­né misi už nikdy neu­vi­dí. Yin Yang (Jet Li) a Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) jsou již kámo­ši a ani jeden bez dru­hé­ho nemů­že být. Neustále se škád­lí a vtip­ku­jí - dokon­ce i poté, co Yang odje­de na del­ší slu­žeb­ní ces­tu do Číny, si muse­jí psát mezi sebou snad  i dopi­sy. Co se týče Leeho Christmase (Jason Statham), ten nepro­šel od prv­ní­ho dílu nija­kou vel­kou změ­nou - s noži to neu­stá­le umí, milu­je svou nevěr­nou man­žel­ku a neza­po­mněl na sta­rou dobrou kla­si­ku. Hale Ceasar (Terry Crews) a Toll Road (Randy Couture) hra­jí spí­še tako­vé to křo­ví nabu­še­ných sva­lů před ostat­ní­mi, tak jako v jed­nič­ce. Nešťastná zprá­va bude jis­tě pros­tě fanouš­ky Mickey Rourka, kte­rý se ve dvoj­ce jako kov­boj­ský tatér a milov­ník sil­ných moto­rek vůbec neob­je­ví. A při­tom to měl být prá­vě on, kdo pod­le médií měl zařvat, a pak jeho přá­te­lé z týmu Postradatelných  jeho smrt pomstít. Nevadí, snad se ho ale­spoň ješ­tě dočká­me ve troj­ce!

Barney Ross se setká­vá s Kostelníkem - agen­tem CIA (Bruce Willis), kte­rý je vyto­čen ze zra­dy jeho týmu z před­chá­ze­jí­cí ope­ra­ce a žádá satis­fak­ci - pově­ří ho spl­ně­ním zdán­li­vě leh­ké­ho úko­lu upro­střed mlž­ných hor v Albánii. Smysl pro čest donu­tí Barneyho upo­slech­nout mís­to toho, aby pleša­té­ho Kostelníka poslal do prde­le! Proto sesku­pí svůj tým a spo­lu s dopo­ru­če­nou agent­kou asij­ské­ho půvo­du Maggie Changovou (Nan Yu) se vydá po sto­pách ztra­ce­né­ho sej­fu k troskám zří­ce­né­ho čín­ské­ho leta­dla.

Na vrchol­ku hory je však pře­kva­pí z mlhy vystouplí muži v čer­ných kože­ných kabá­tech a se samo­pa­ly v rukách. Vede je muž s čer­ný­mi brý­le­mi, teto­vá­ním koz­la na krku a bam­bu­lí na čele jmé­nem Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) a jeho pra­vá ruka Hector (Scott Adkins). Zadrží nejmlad­ší­ho z týmu lebek jako rukojmí, ostat­ní odzbro­jí a nako­nec dosta­ne do rukou i to, co hle­dal. Plánek z leta­dla, kte­rý uka­zu­je ces­tu ke skry­tým pěti tunám čis­té­ho plu­to­nia. Herec Jean-Claude Van Damme svým typic­kým kopem do dýky nako­nec mla­dé­ho odstře­lo­va­če zabi­je. Následuje hon­ba ostat­ních The Expendables, aby pomsti­li  smrt své­ho bra­t­ra.

Jean-Claude Van Damme je jako zápo­rák doce­la nevý­raz­ný - jeho kamen­ný ksicht je otrav­ný, oči má věč­ně pod brý­le­mi a moc hlá­šek ze sebe taky nevy­dá. Jakmile však dojde k boji jeden na jed­no­ho, je to přes­ně ten Van Damme, kte­ré­ho zná­me tře­ba z Karate Tigera nebo Krvavého spor­tu. Jeho postoj, roz­nož­ka či vyso­ké kopy nohou jsou pro něj cha­rak­te­ris­tic­ké a ve fil­mu si je napl­no při­po­me­ne­te a uži­je­te. Závěrečný sou­boj, kte­rý kon­čí jak jinak než smr­tí hlav­ní­ho padou­cha, je pro tako­vou osob­nost kara­te jako je Van Damme beze­spo­ru ode­hrán důstoj­ně a se ctí. Jeho pra­vé ruce Hectorovi ali­as Scottu Adkinsovi, bys­te nej­rad­ši hned po prv­ním vystou­pe­ní před Stathanem vra­zi­li tu dýku do prde­le!

Netrvá dlou­ho a po pohřbu své­ho par­ťá­ka se tým Postradatelných vydá­vá za odpla­tou do Číny s cílem vysto­po­vat, najít a zabít. Dostanou se s kami­ó­nem do opuš­tě­né sovět­ské základ­ny, kde ruso­vé nacvi­čo­va­li v 80.letech úto­ky na USA. Zjistí, že základ­na není opuš­tě­ná, tak jak se zdá, ale že ji obchá­zí „Osamocený vlk“ ali­as Booker (Chuck Norris). Ten jim na posled­ní chví­li zachrá­ní kej­hák před postu­pu­jí­cí četou Sangů a obr­ně­ným tan­kem. Booker v podá­ní Chucka Norrise je pra­vý chlap, kte­rý se vyno­ří vždy ve správ­nou chví­li. Je jen ško­da, že spo­lu s Arnoldem  Schwarzeneggerem a Brucem Willisem nastu­pu­jí do akce až v posled­ní tře­ti­ně fil­mu. Navíc toho zase moc nepřed­ve­de - nejdří­ve není vůbec vidět, jak kosí sprš­kou kulek Sangy v uli­cích a v závě­ru stří­lí jen z kulo­me­tu v povzdá­lí, aniž by před­ve­dl něco ze své­ho kara­te.

Postradatelní se dosta­nou do čín­ské­ho dolu, kde má být údaj­ně ukry­to plu­to­ni­um. Neváhají při­tom roz­bít ani svůj cha­rak­te­ris­tic­ký letoun s leb­kou, kte­rý pro ně nemá patr­ně žád­ný cito­vý význam. A to jim už něko­li­krát v akcích pomohl! Nakonec zjiš­tu­jí, že kro­mě uza­vře­ných děl­ní­ků je důl prázd­ný. Unikající zápo­rák Vilain (Jean-Claude Van Damme) na dál­ku za pomo­ci vysí­lač­ky odpá­lí výbuš­ni­ny a důl zasy­pe. Tým žol­dá­ků a děl­ní­ků je v pas­ti! Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) se je sna­ží uklid­nit a spa­sit za pomo­ci svých zna­los­tí o výbuš­ném fos­fo­ri­tu (má jako jedi­ný inže­nýr­ský titul z che­mie). Ne, však dosta­teč­né, aby se mu to poved­lo. A tak je nako­nec dosta­ne ven splá­ce­jí­cí dluh za pomo­ci bul­do­ze­ru muž jmé­nem Trench (Arnold Schwarzenegger) s hoří­cím dout­ní­kem v ústech, v kvě­ti­no­vé koši­li a s kla­sic­kou hláš­kou: I´m back!

Arnoldův návrat je vel­ko­le­pý a skvě­lý pro kaž­dé­ho fanouš­ka, kte­rý obdi­vu­je jeho těles­né pro­por­ce a neza­po­me­nu­tel­né hláš­ky. Svalstvo sice ochablo, ale s kulo­me­tem to Arnie pořád vel­mi dob­ře umí. Jakmile stisk­ne spoušť, kosí nepřá­te­le po desít­kách i v roz­je­tém Mini Cooperu. Jeho hláš­ky s Brucem Willisem při pře­střel­ce se Sangy v pro­skle­né hale vyvo­lá­vá úsměv na rtech: (AS) Jsem na suchu. Vrátím se. (BW) Ty už ses vrá­til dost krát. Teď je řada na mně. (AS) Ty šmejde! 🙂 A těch hlá­šek je ve fil­mu poně­kud více. Opět je však ško­da, jak sem se již zmí­nil u Chucka Norrise, že Arnoldovi Schwarzeneggerovi a Bruce Willisovi neby­lo dáno tolik pro­sto­ru, jak fanouš­ky akč­ní trai­le­ry navna­di­ly. Těžko říct, jest­li je to ško­da nebo ne. Divák se cítí tak tro­chu pod­ve­den, ale zase musí uznat, že by to bylo až moc pře­plá­ca­né.

Film The Expendables 2/Postradatelní 2 s řadou zná­mých akč­ních hvězd se nako­nec pře­ci jen nové­mu reži­sé­ru Simonu Westovi pove­dl a spl­nil divác­ká oče­ká­vá­ní. Oproti scé­ná­ři prv­ní­ho dílu je tu více dějo­vých odbo­ček , vtip­ných hlá­šek a zají­ma­vých scén. Jasně, je to pořád pří­mo­ča­rý a před­ví­da­tel­ný sní­mek s cílo­vou metou poza­bí­jet všech­ny par­chan­ty a na kon­ci toho hlav­ní­ho srá­če nako­pat co nej­ví­ce do roz­kro­ku, ale o to tady pře­ce vlast­ně jde ne? Kdo by čekal od těch namaka­ných žol­dá­ků něja­kou chytrou Nolanovku, tak ten je na špat­né adre­se! Tady jde jen o to dát dohro­ma­dy postar­ší akč­ní hvězdy do jed­no­ho celo­ve­če­rá­ku, vypnout mozek a uží­vat si stří­le­ní, pras­ká­ní kos­tí a boj muže pro­ti muži ve sty­lu sta­rých dob­rých akč­ňá­ků z kon­ce minu­lé­ho sto­le­tí. Stopáž fil­mu tj. hodi­na a půl čis­té­ho času je dosta­ču­jí­cí pro ten­to žán­ru. Film není naštěs­tí tak pře­plá­ca­ný, i když účast nových čle­nů z týmu lebek by moh­la být del­ší. Je to dob­rá prá­ce, kte­rá si zaslou­ží ode mne vyso­ké hod­no­ce­ní - 90 %. Nezbývá než se těšit na troj­ku, kte­rá by měla mít pre­mi­é­ru v roce 2014 snad i s obtloust­lým Stevenem Seagalem.

Welcome my older hero of acti­on movies!

Hodnocení: 90 %


Podívejte se na hodnocení Expendables: Postradatelní 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71966 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72204 KB. | 13.04.2024 - 14:07:30