Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!

Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!

158400790 32408a
158400790 32408a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslech­ně­te si pří­běh o krá­lov­ně Zlobě. Příběh téhle tajem­né sudič­ky, kte­rá malé prin­cezně Růžence pro­ro­ku­je jen 16 let a pak navždy spá­nek, umož­ňu­je uká­zat pohád­ko­vou kra­ji­nu plnou víl a podiv­ných skřít­ků. Sousedící země lidí není nijak zají­ma­vá. Jsou tu jen krá­lo­vé, vojá­ci a mla­dík Stephan. Ten má to štěs­tí, že se setká­vá s vílou Zlobilkou. Vypadá to na pěk­ně zami­lo­va­ný páre­ček. I pusin­ka pad­ne a Zlobilka je plná rados­ti. Ale nic netr­vá věč­ně. Radost se změ­ní v nená­vist, když se ze Stephana vyklu­be pěk­ně pod­lá pova­ha a Zlobilce ublí­ží. Z té se sta­ne zlá krá­lov­na Zloba (Angelina Jolie) a sna­ži­vý Stephan (Sharlto Copley) dosta­ne krá­lov­ský trůn v zemi lidí. A pak se na scé­ně obje­vu­je Růženka (Elle Fanning). Takové malé pacho­lát­ko to je, co se na svět těší a na kaž­dé­ho usmí­vá. Tahle hol­ka se ve svě­tě neztra­tí a žád­ná klet­ba ji nedo­sta­ne do kolen. Jestliže tři hod­né víly (Imelda Staunton, Lesley Manville, Juno Temple) jí při­su­zu­jí dob­rý osud, pak Zloba pro­ná­ší nad koléb­kou svou zná­mou klet­bu. Ale jako kaž­dá pohád­ka i tahle kon­čí dob­ře. Láska zví­tě­zí nad zlem a pod­lým cho­vá­ním.

158081567_b9bb09Film Zloba - Královna čer­né magie pro­du­ku­je Joe Roth a reží­ru­je Robert Stromberg. Výkonnými pro­du­cen­ty jsou při­tom sama Angelina Jolie, Don Hahn, Matt Smith, Palak Patel a Sarah Bradshaw, autor­kou scé­ná­ře pak Linda Woolverton. Scénář se od kla­sic­ké pohád­ky brat­ří Grimmů znač­ně liší a nava­zu­je tro­chu na ame­ric­ký ani­mo­va­ný film Sleeping Beautydíl­ny Walta Disneye, kte­rý byl nato­čen v roce 1959. V této ver­zi dosta­nou vět­ší pro­stor tři hod­né sudič­ky, kte­ré Růženku vycho­vá­va­jí v lese. Tahle pove­de­ná tro­ji­ce potrh­lých posta­vi­ček vná­ší do pří­bě­hu tro­šič­ku humo­ru a to vyu­ži­li i auto­ři sou­čas­né ver­ze. Naopak princ a osvo­bo­di­tel Růženky dostal v pří­bě­hu mís­to jen z tra­di­ce. Ostatně o poli­bek z lás­ky prin­ci také nejde.

Film dostal správ­ně jmé­no Zloba, pro­to­že o tom to je. Jestliže se mezi pro­du­cen­ty zařa­di­la Angelina Jolie, pak si peč­li­vě pohlí­da­la čas, kdy bude její posta­va vidět a jak se její posta­va mění. Kouzla čer­né magie pak umož­ňu­jí změ­ny postav v jiné posta­vy i levi­tu­jí­cí Růženku nebo prin­ce Filipa. Je to efekt­ní a fil­mo­vé zábě­ry vypa­da­jí pohád­ko­vě. Při vytvá­ře­ní pohád­ko­vé kra­ji­ny se kom­bi­nu­jí růz­né ani­mo­va­né tri­ky a pro­mě­ny. Přesto jsem měla pocit, že se kame­ra158336395_7230b9 sou­stře­di­la pře­de­vším na zachy­ce­ní Angeliny Jolie. Opravdu jsem si jí uži­la. Stojící, sedí­cí, cho­dí­cí, letí­cí, po očku se díva­jí­cí i zle se tvá­ří­cí. Vyzáblá tvář téhle hereč­ky se sna­ži­la pro­nik­nout až do mor­ku kos­ti. Nechybí ani per­fekt­ní kos­tým a mas­ka. Je foto­ge­nic­ká a dob­ře vypa­dá. Nelze upřít téhle ano­rek­tič­ce sna­hu o zpro­střed­ko­vá­ní vel­ké­ho divác­ké­ho zážit­ku. To se jí poda­ři­lo a na Růženku může­me klid­ně zapo­me­nout. Mladá hereč­kaElle Fanning se sice sna­ží, co může, a kro­mě dětin­ské­ho úsměvy doká­že vylou­dit na tvá­ři i roz­hoř­če­ní, ale na zku­še­nou Angelinu Jolie pros­tě nemá. A to pla­tí i na ostat­ní her­ce, kte­ří jsou odsou­ze­ni do rolí sna­ži­vých při­hrá­va­čů replik.

Celkově si film drží val­čí­ko­vé tem­po, kte­ré je občas pře­ru­še­né bojo­vý­mi scé­na­mi. Napětí však nepře­sa­hu­je míru, kte­rou sne­se dítě před­škol­ní­ho věku. Pro rodi­ny s dět­mi nabí­zí film zába­vu, kte­rá neu­ra­zí a může se stát pod­ně­tem k vyprá­vě­ní pohád­ky O Šípkové Růžence v původ­ní ver­zi.

Více na Kritiky.cz
Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Není nic jednoduššího, než kouzlit s pomocí voskovek. Levný,...
Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Preview (HBO) ...
Titulky k Domina S01E02 - Rise Titulky k druhé epizodě seriálu Domina jsou hotové. Tentokrát začneme na Sicílii, kde Livia n...
Zahrada plná života Zahrada plná ptačího zpěvu, bzučení hmyzu, šustění motýlích křídel, dupot ježka ve spa...
Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mlad...

Hodnocení: 50 %


Podívejte se na hodnocení Zloba – Královna černé magie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,84100 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69620 KB. | 04.12.2023 - 21:33:01