Kritiky.cz > Recenze her > Watch Dogs 2 - 70 %

Watch Dogs 2 - 70 %

vlcsnap 2017 06 18 18h52m46s226
vlcsnap 2017 06 18 18h52m46s226
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro Xbox live prá­vě vyšel prv­ní díl série Watch Dogs zdar­ma, tedy pou­ze pro čle­ny, kte­ří si pla­tí účet Gold. Recenzuji ale pokra­čo­vá­ní, dru­hý díl, kte­rý má pokro­čit v hac­ker­ské simu­la­ci ve měs­tě San Francisco.

V prv­ním díle to byl běloch, za kte­ré­ho jste moh­li hrát. Druhý díl je mul­ti­kul­tur­ní, a tak hra­je­te za člo­vě­ka čer­né rasy. Mladý čer­noch Marcus Holloway je naver­bován do mla­dé­ho hac­ker­ské­ho týmu DedSec, kde kaž­dý člo­věk má svoji úchyl­ku a je svým způ­so­bem hod­ně zvlášt­ní.

Nebojujete pro­ti jed­not­li­vé­mu pro­tiv­ní­ko­vi, ale pro­ti růz­ným sek­tám, sku­pi­nám a gan­gům, samo­zřej­mě i pro­ti FBI. Ničíte počí­ta­če, kra­de­te data a při­ro­ze­ně si dává­te pozor, aby vás během akce neod­ha­li­li a násled­ně neza­bi­li.

Nejlepším pří­stu­pem je Stealth akce, pro­to­že vaše počí­ta­čo­vé alter ego nemá tuhý koří­nek, sta­čí jed­na kul­ka, potom dru­há a smrt čeká.

Vždy si může­te vybrat mezi růz­ný­mi cesta­mi, jak spl­nit úko­ly, kterou zakázku vyří­dit dří­ve a kterou poz­dě­ji. Během hra­ní sbí­rá­te body a těmi může­te svo­ji posta­vu vylep­šo­vat, hlav­ně v hac­ko­vá­ni, aby byl prů­chod hrou čím dál snaz­ší.

Dialogy mezi přá­te­li a hac­ker­ský­mi part­ne­ry jsou vel­mi jed­no­du­ché, a je u nich vidět, že si scé­náris­té neda­li až tak moc práce, aby vytvo­ři­li tro­chu smys­lu­pl­ný pří­běh. Hackeři si mezi sebou vysvět­lují zákla­dy hac­ko­vá­ní. Proč? Niči­te­lé soft­wa­ru počí­ta­čů pře­ci tyhle věci zna­jí.

Město San Francisko je vytvo­ře­né moc dob­ře, ale tvůr­ci si neda­li moc zále­žet na opti­ma­li­zaci, a tak si hrá­či nemů­žou pro­stře­dí měs­ta vychut­nat na opti­mál­ním PC, tak jako napří­klad v GTA. Každá čtvrť je ale jiná, a tak uži­je­te hod­ně změn v pro­stře­dí.

Každou kři­žo­vatku, elek­trickou roz­vodnu dokon­ce i kanál lze hac­ko­vat, a tak při útě­ku, nebo tře­ba při obra­ně může­te změ­nit vlast­nos­ti hacknu­té věci. Je více mož­nos­tí, jak zada­ný před­mět změ­nit, a tak lze nara­fi­čit pas­ti na pro­tiv­ní­ky růz­ný­mi způ­so­by.

Nejste na to ale sám. Pomo­cí dro­nu, vozít­ka na dál­ko­vé ovlá­dá­ní a samo­zřej­mě snad­no hacknu­tých kamer si může­te oko­lí dosta­teč­ně pro­hlédnout, abys­te měli jas­no, kde na vás co a kdo čeká, a moh­li naplá­no­vat postup, jak se vyhnout nebez­pe­čí, a když to jinak nejde, tak pros­tě něko­ho zabít ste­alth při­blí­že­ním.

Mimo úko­ly může­te ve měs­tě i žít, jez­dit s „Uberem“, objed­ná­vat si taxi a tře­ba si kupo­vat i potřeb­né apli­ka­ce.

Oproti kon­ku­ren­ci, jak Far Cry, tak GTA, je to hra, kte­rá je tepr­ve u dru­hého dílu. Nic nové­ho nepři­ná­ší, jde spí­še novým smě­rem, kte­rý je sice moder­ní a plný počí­ta­čů, ale dle mého názo­ru to bude postup­ně sle­pá ulič­ka, kte­rá nebu­de dělat vel­kou slá­vu v her­ním svě­tě.

Samozřejmě, že se tvůr­ci z Ubisoftu sna­ží, aby jejich nová hra a její pokra­čo­vá­ní měla stá­le co nabíd­nout, ale, opro­ti kon­ku­ren­ci, téma hac­ko­vá­ní tolik netáh­ne, jak by si tvůr­ci přá­li.

Asi pro­to, že porov­ná­vám hru s její kon­ku­rencí, hod­no­tím pou­ze 70 %. Možná, že jsem čekal tro­chu více, ale bohu­žel mě svět a mož­nos­ti, co dělat během vol­né chví­le, kdy nedě­lám úko­ly pří­bě­hu, tolik neza­u­jaly. A ani gra­fic­ké orgie to nejsou. Oproti kon­ku­ren­ci je pros­tě potře­ba nasta­vit men­ší detai­ly, aby šla hra obstoj­ně. Moji gra­fic­kou kar­tu hra dokon­ce ani nezná. Přes­to­že je lep­ší než mini­mál­ní spe­ci­fi­ka­ce, tak mi při kaž­dém star­tu hlá­sí, že moje NVidia je nepod­po­ro­va­ná a hor­ší než mini­mál­ní sesta­va.

Já si oprav­du rad­ši zahra­ji věci z pří­ro­dy (Far Cry), z více zábav­né­ho měs­ta (GTA V) a i z fan­tasy svě­ta (Zaklínač), než stá­le se opa­ku­jí­cí hac­ker­ské pro­stře­dí, i když s růz­ný­mi obmě­na­mi, a tak se člo­věk ale­spoň nedo­sta­ne do ruti­ny (jako v Maffi 3). Proto jsem do kon­ce hry nevy­dr­žel, tak jako u kon­ku­ren­ce.

Hru si může­te kou­pit na Key4You za 899 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Akce nový domov - 14.12.201615. prosince 2016 Akce nový domov - 14.12.2016 Klukům záhadně zemřela máma, děda přišel i o druhou dceru. https://youtu.be/RytRw9ujhGI Posted in Reality show
  • Jak účinně zhubnout v nohou?9. srpna 2012 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […] Posted in Domácí rady
  • Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)27. září 2016 Children of the Corn III: Urban Harvest (1995) "Ten, jenž chodí mezi řádky" a jeho přisluhovači se tentokrát budou činit v Chicagu… Po záhadném zmizení jejich otce v Gatlinu, jsou nevlastní bratři Joshua a Eli […] Posted in Horory
  • Arvéd - Čemu všemu lze zaprodat duši? Knižní předloha mysteriózního filmu.20. prosince 2022 Arvéd - Čemu všemu lze zaprodat duši? Knižní předloha mysteriózního filmu. Malostranský ďábel. Tak poválečný tisk častoval pražského rodáka Jiřího Arvéda Smíchovského. Jeho pohnutý životní příběh se stal inspirací pro Jana Poláčka, který své dílo nazval prostě a […] Posted in Recenze knih
  • Terror Within, The (1989)28. listopadu 2017 Terror Within, The (1989) V podzemním bunkru se rozpoutá zoufalý boj o holé přežití mezi hrstkou vědců a tvorem zrozeným biologickou válkou… Svět postihla biologická válka, která téměř vyhladila […] Posted in Horory
  • Full Game | Austria vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds21. května 2022 Full Game | Austria vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • TV Prima - program na červen5. května 2020 TV Prima - program na červen   datum čas film tvůrci a herci pátek 5. červen 2020 21:55 Nelítostný Parker Statham J., Lopezová J., Nolte N., HACKFORD T. sobota 6. červen 2020 15:05 Princ […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Dáme tortillu?30. listopadu 2010 Dáme tortillu? Když nevíte, co k rychlému obědu nebo večeři, mějte v zásobě tortilly. Na trhu jsou celozrnné, bezlepkové, nebo si můžete udělat domácí. Já většinou nestíhám, tak mám v zásobě kupované a […] Posted in Domácí rady
  • Theodore Robert Bundy16. listopadu 2011 Theodore Robert Bundy Dodnes se přesně neví, kolik ve skutečnosti zavraždil žen. On sám však řekl, že nejlepší ženská je ta, která je mrtvá! Ted Bundy se narodil 24. listopadu 1946 v Elizabeth Lund Home […] Posted in Horory
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - O filmu Město 44 není historický film nebo dokument o Varšavském povstání. I když je zasazen do válkou zničeného města, vypráví příběh o lidech, ne o vojenských oddílech nebo barikádách. Město 44 […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53077 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71821 KB. | 13.07.2024 - 15:22:13