Kritiky.cz > Speciály > Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)

Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)

Angelika4
Angelika4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pořa­dí čtvr­tý pří­běh o krás­né Angelice se ode­hrá­vá sedm let po údaj­né smr­ti hra­bě­te Peyraca. Poté, co se Angelika od krá­le dozvě­dě­la, že Joffrey nebyl upá­len na hra­ni­ci, roz­hod­la se ho spo­leč­ně s lékár­ní­kem Savarym najít a odje­la na Sardinii. Než Angelika po dlou­hých dob­ro­druž­stvích spo­či­ne v Peyracově náru­čí, bude zná­sil­ně­na na pirát­ské lodi a pro­dá­na jako otro­ky­ně na Krétě.

Angelice se poda­ři­lo uprch­nout z paříž­ské­ho zaje­tí žár­li­vé­ho krá­le, s těž­kým srd­cem opus­ti­la své syny a vyda­la se za svou lás­kou, hra­bě­tem Peyracem. Setkáváme se s ní na lodi upro­střed Středozemního moře. Míří k ost­ro­vu Langoustiers, kam měl věr­ný Savary podá­vat její­mu muži zprá­vy. Joffrey však na ost­ro­vě není. Angelika se setká­vá pou­ze s malo­moc­ným mužem, kte­rý odmí­tá coko­liv pro­zra­dit. Tehdy Angelika vstou­pí na palu­bu krá­lov­ské galé­ry La Reale, na kte­ré se pla­ví admi­rál vévo­da de Vivonne, jehož sest­ra, Madame de Montespan, kdy­si při­ká­za­la paní Monvoisin, aby Angeliku otrá­vi­la. Angelika je doja­ta těž­kým osu­dem galej­ní­ků, kte­rým hro­zí usta­vič­ná smrt. Svými žen­ský­mi půva­by při­mě­je admi­rá­la, aby pro­ti svým plá­nům zamí­řil k Sardinii, pro­to­že pod­le Savaryho názo­ru by mohl být ten­to ost­rov úkry­tem její­ho man­že­la.

Tu noc pod­leh­ne vévo­da své váš­ni a poku­sí se Angeliku zná­sil­nit. Když neu­spě­je, sli­bu­je jí pomstu. Krátce na to se obje­ví váleč­ná loď, pat­ří­cí flo­ti­le nej­o­bá­va­něj­ší­ho ze stře­do­moř­ských pirá­tů, Rescatorovi. La Reale je poto­pe­na a Angelika hle­dá spá­su ve vlnách. Netuší, že pán vítěz­né lodi, onen pověst­ný Rescator, je její zmi­ze­lý man­žel, kte­rý vede tím­to způ­so­bem vál­ku pro­ti fran­couz­ské­mu krá­li, pro­ti muče­ní a otroc­tví, pro­ti neo­me­ze­né osob­ní moci panov­ní­ko­vě. Po poto­pe­ní krá­lov­ské galé­ry se Rescator vra­cí na svůj ost­rov, kde má v pod­moř­ské jes­ky­ni ukryt obrov­ský poklad. Vykoupí od bar­ba­rů zachrá­ně­né galej­ní­ky z La Reale. Je mezi nimi i jeho dob­rý pří­tel Savary, od kte­ré­ho se dozví, že na galé­ře byla i jeho milo­va­ná žena. Okamžitě po ní zahá­jí usi­lov­né pát­rá­ní.

Angelika neza­hy­nu­la ve vlnách. Vzal ji na palu­bu své lodi mar­kýz d’Escrainville, pirát a nepří­tel žen. Když se Angelika zasta­ne dív­ky, kte­rá jí pod­str­či­la na obra­nu před zvrh­lí­kem nůž, je zavle­če­na do pod­pa­lu­bí, kde je dána na pospas uvěz­ně­ným lod­ní­kům. V posled­ní chví­li ji však zachrá­ní d’Escrainvillův spo­leč­ník Coriano, kte­rý ji zamýš­lí výhod­ně pro­dat na krét­ském trhu jako otro­ky­ni. Rescator loď zasta­ví, slí­bí vel­kou odmě­nu tomu, kdo by našel Angeliku a smrt tomu, kdo by ji zná­sil­nil. Poté Rescator opus­tí loď. Angelika je dopra­ve­na na Krétu, kde je nási­lím donu­ce­na uká­zat se na trhu s otro­ky. Její krá­sa vzbu­dí vel­ké vzru­še­ní a cena, za kte­rou má být slič­ná běloš­ka pro­dá­na, rych­le narůs­tá. Nakonec ji kou­pí nezná­mý muž za pohád­ko­vou část­ku 250.000 duká­tů a odve­ze ji do páno­va palá­ce. Zděšení Angeliky se změ­ní v nesku­teč­né štěs­tí, když v muži, pro kte­ré­ho byla zakou­pe­na, pozná vlast­ní­ho man­že­la, po kte­rém tak dlou­ho mar­ně pát­ra­la.

Její bla­ho však netr­vá dlou­ho. Joffrey je pře­svěd­čen, že Angelika v minu­los­ti pod­leh­la krá­li. Angelika se mar­ně zapří­sa­há svou nevin­nou a ctnos­tí. Joffrey pova­žu­je její tvr­ze­ní za lež, kte­rá je oddě­lu­je více než všich­ni nepřá­te­lé. Escrainvillovi se poda­ří vypá­t­rat Peyracův úkryt. Dá zapá­lit jeho loď, nástroj Rescatorovy pomsty. Zatímco se Peyrac pokou­ší uha­sit požár a zachrá­nit loď, une­se mar­kýz Angeliku. Manželé jsou zno­vu odlou­če­ni a nezkrot­nou Angeliku čeka­jí dal­ší dob­ro­druž­ství v posled­ním sním­ku Angelika a sul­tán.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Joffrey de Peyrac: Robert Hossein. Markýz d’Escrainville: Roger Pigaut. Vévoda de Vivonne: Christian Rode. Jason: Ettore Manni. Coriano: Bruno Dietrich. Savary: Pasquale Martino. Millerand:Sieghardt Rupp. Mezzo Morte: Arturo Dominici. Žena na lodi: Gaby Mesée. Maltézský rytíř: Paul Muller. Další mal­téz­ský rytíř: Gianni Solaro. Vedoucí auk­ce: Mino Doro. Nemocný s leprou: Paolo Giusti. Peyracův vysla­nec na auk­ci: Poldo Bendandi a dal­ší.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Hassen Daldoul, Jean-Claude Giuliani a Paul Nuytens. Scénář: Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: Robert Giordani. Kostýmy:Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, Antoine Petitjean. Masky: Jacqueline Juillard, Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Pascal Jardin. Produkce: Films Borderie S.A. (C.I.C.C.) (Paris); Cinéphonic S.A. (Paris); Francos Films S.A. (Paris); KG Divina-Film GmbH & Co. (München); Fono Roma S.p.A. (Rom). Producent: Francis Cosne. Délka fil­mu: 85 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 27. říj­na 1967.

Režie čes­ké ver­ze: Irena Skružná. České dia­lo­gy: Jaroslav Piskáček. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 30. říj­na 1968. Premiéra: 21. říj­na 1969. Heslo pro pla­kát: Krásná mar­ký­za andě­lů mezi pirá­ty. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, tex­to­vý pla­ká­tek, série foto­sek, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Indomptable Angélique. Německo: Unbezähmbare Angélique. Itálie: L’indomabile Angelica. Polsko:Angelika wsród pira­tów. Finsko: Angelika ja meri­rosvo. Anglie: Untamable Angelique. Švédsko: Angelique och pira­ten. Řecko: Angeliki, i axi­o­la­tref­ti.


 

Použitá lite­ra­tu­ra:

 • Filmový pře­hled č. 38 (10.10. 1969)
 • Indomptable Angélique (onli­ne). (Cit. 22.11. 2009). Dostupné z: www.imdb.com/title/tt0061819/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
 • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
 • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
 • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
 • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
 • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
 • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
 • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18791 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72011 KB. | 14.06.2024 - 21:15:26