Kritiky.cz > Recenze > Záměna (The Switch)

Záměna (The Switch)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

  Dnes bych vám chtě­la před­sta­vit sní­mek Záměna ( The Switch), kte­rý měl ve svě­tě pre­mi­é­ru na počát­ku září letoš­ní­ho roku. Do našich kin dora­zí, ale až na kon­ci lis­to­pa­du. A pro­to­že momen­tál­ně pobý­vám v Anglii, měla jsem mož­nost vidět ten­to sní­mek dřív. Dokonce ješ­tě před jeho ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­rou prv­ní­ho září. Rádio Heart (http://www.heart.co.uk ) pořá­da­lo před­pre­mi­é­ru toho­to sním­ku a tak jsem film shléd­la už 31. srp­na.
Záměna je nová roman­tic­ká kome­die, kde září půvab­ná Jennifer Aniston a Jason Bateman. Toho jsme moh­li vidět napří­klad v Kopačkách, Rozchodu nebo napří­klad v loň­ském sním­ku Lítám v tom, kome­dii nomi­no­va­né na šest Oscarů. A Jennifer Aniston asi před­sta­vo­vat nemu­sím. Většina si jí ihned spo­jí s Rachel ze seri­á­lu Přátelé. O režii se posta­ra­la dvo­ji­ce Josh Gordon a Will Speck, pro kte­ré je to už čtvr­tá spo­lu­prá­ce. Film vychá­zí z povíd­ky The Baster od Jeffreyho Eugenidese.

Jennifer Aniston a Jason Bateman jako Kassie a Wally
A na co nás v Záměně čeká? Kassie Singleton je neza­da­ná čty­ři­cít­ka, kte­rá má smůlu na vzta­hy a poma­lu jí začí­na­jí tikat bio­lo­gic­ké hodi­ny. Jako svou jedi­nou mož­nost vidí umě­lé oplod­ně­ní ano­nym­ním dár­cem. A tak si na inter­ne­tu najde Ronalda (Patrick Wilson) žena­té­ho asi­s­ten­ta na kali­forn­ské uni­ver­zi­tě. V jejím plá­nu ji plně pod­po­ru­je její střeš­tě­ná pří­tel­ky­ně Debbie (Juliette Lewis), kte­rá tvr­dí, že tahle to v sou­čas­né době děla­jí všich­ni. Naopak strikt­ně pro­ti je Kassiin dlou­ho­le­tý pří­tel Wally (Jason Bateman), kte­rý je do ní už něko­lik let pla­to­nic­ky zami­lo­va­ný. Nikdy ale nena­šel pořád­nou odva­hu se Kassii se vším svě­řit.

Po něko­li­ka měsí­cích najde Wally ve schrán­ce pozván­ku na “Oplodňovací pár­ty“ pořá­da­nou Kassii. Tam se také popr­vé setká s Ronaldem a jeho ženou. Ronald je přes­ně pod­le jeho oče­ká­vá­ní pěk­ně nepří­jem­ný a jeho man­žel­ka je ušlápnu­tá puť­ka. Wally po něko­li­ka paná­cích najde náho­dou v kou­pel­ně nádob­ku s Ronaldovým sper­ma­tem a náho­dou se mu ho poda­ří vylít. Aby neho­du zamas­ko­val, nahra­dí ho svým vlast­ním. Druhý den má šíle­né okno a nic si nepa­ma­tu­je. Po oplod­ně­ní odjíž­dí Kassie zpět do rod­né Minessoty a do New Yorku se vra­cí po šes­ti letech už se synem Sebastianem (Thomas Robinson). Ten jako by Wallymu z oka vypa­dl, dokon­ce mají i někte­rá spo­leč­ná ges­ta. Wallymu něja­kou chví­li trvá, než se roz­po­me­ne na osud­nou noc a co teh­dy udě­lal. A neví, jest­li se má Kassie při­znat nebo ne. Jak se Wally roz­hod­ne, tak na to si musí­te počkat do kina.
Záměna je poho­do­vá roman­tic­ká kome­die, kte­rá vás urči­tě skvě­le poba­ví a nudit se u ní nebu­de­te. Hlavně když se na scé­ně obje­ví malý Sebastian, kte­rý je oprav­du kou­zel­ný malý hypo­chon­dr. A i přes­to, že je jeho děj hod­ně před­ví­da­tel­ný se u sle­do­vá­ní bude­te bavit. Někdy ale scé­náris­tům uje­la roka pořád­ně a na plát­ně se obje­ví pořád­ná hloupost. Například si Kassie nikdy nepři­pus­tí nemož­nost Ronaldova otcov­ství, i když jsou oba dva mod­ro­o­cí a blond a nao­pak Wally je tma­vý typ stej­ně jako Seb a je tu i něko­lik dal­ších drob­nos­tí.

Film roz­hod­ně není z těch, o kte­rých bys­te pře­mýš­le­li del­ší dobu, spíš rych­le vyšumí do prázd­na, pro­to­že podob­ných roman­cí už tady bylo něko­lik desí­tek. Pokud ale hle­dá­te něco na pod­zim­ní večer, tak u Záměny jste správ­ně. Jennifer Aniston ani pro ten­to­krát nezkla­ma­la. A Jason Bateman si může udě­lat dal­ší čár­ku za úspěš­ný film.

Pohodová roman­tic­ká kome­die o jedi­né noci, kte­rá změ­ní všech­no. Dobře se poba­ví­te, ale nic pře­vrat­né­ho od fil­mu neče­kej­te.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Záměna

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
11. September 2010 - 18:06 — Petra Šauflerová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12001 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71885 KB. | 25.02.2024 - 22:56:57