Kritiky.cz > Horory > Class of 1999 II: The Substitute (1994)

Class of 1999 II: The Substitute (1994)

rp Class of 1999 II cover.jpg
rp Class of 1999 II cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nadešel čas potrestat všech­ny špat­né žáky!

Uběhlo již něko­lik let od krva­vé­ho masa­k­ru stu­den­tů na Kennedy High School, ale hroz­ba vraž­dí­cích robo-učitelů stá­le visí ve vzdu­chu. Šílený dok­tor Forrest sice zemřel a jeho vraž­dí­cí stro­je byly zni­če­ny. Jenže jak se zdá, jeden z nich musel „pře­žít“ a nyní objíž­dí ame­ric­ké ško­ly, na kte­rých likvi­du­je nejen pro­blé­mo­vé žáky, ale i uči­tel­ský per­so­nál. V patách mu je detek­tiv Ash, kte­rý jej však roz­hod­ně nehod­lá zasta­vit, nýbrž vyu­žít ke svým vlast­ním úče­lům. 

Český název: Exterminátor 2
Režie: Spiro Razatos
Rok výro­by: 1994
Délka: 87 min
Země: USA
Hrají:
Sasha Mitchell…(John Bolen)
Caitlin Dulany…(Jenna McKensie)
Nick Cassavetes…(Emmett Grazer)
Gregory West…(Sanders)
Rick Hill…(G.D. Ash)
…a dal­ší

Uběhli sotva čty­ři roky od Lesterova škol­ní­ho masa­k­ru a už zača­li něko­ho svr­bět prs­ty a muse­lo se nato­čit pokra­čo­vá­ní. Jenže reži­sér Razatos musel zkrát­ka při­jít s něčím novým, pro­to­že jen oby­čej­né oko­pí­ro­vá­ní původ­ní­ho fil­mu by mu úspěch nepři­nes­lo. Bohužel i přes veš­ke­rou sna­hu se mu poda­ři­lo vypo­tit jen hod­ně prů­měr­ný (mož­ná i pod­prů­měr­ný) film se sla­bým scé­ná­řem a krko­lom­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Přitom to nemu­se­lo vůbec dopad­nout zle. To by však nesměl reži­sér tolik tla­čit na pilu a mís­to pře­hna­ných akč­ních scén se více sou­stře­dit na budo­vá­ní potřeb­né atmo­sfé­ry.
Sasha Mitchell a jeho pro­va­ře­ný ksicht si ten­to­krát neve­dl zas až tak špat­ně, za což ho musím ale­spoň tro­chu pochvá­lit, pro­to­že od dob seri­á­lu Step by Step to s ním šlo dost z kop­ce. Tedy hlav­ně co se atrak­tiv­nos­ti jeho rolí týče. Bohužel to samé už nemůžu říci o ostat­ních her­cích, nebo posta­vách, kte­ré se tu obje­vi­ly. Snad jen pohled­ná Caitlin Dulany si zaslou­ží vět­ší divác­kou pozor­nost, ale to hlav­ně díky svým žen­ským před­nos­tem, kte­ré se nebá­la uká­zat. A to ješ­tě do kla­dů a zápo­rů toho­to fil­mu nepo­čí­tám otřes­ný čes­ký dabing. Za kte­rý ovšem tvůr­ci fil­mu nemů­žou.
Je vel­ká ško­da, že čím více se blí­žil závěr fil­mu, tím začal být scé­nář kýčo­vi­těj­ší. Zatímco prv­ní polo­vi­na nám ješ­tě nabíd­ne ale­spoň něko­lik sluš­ných mor­dů, tak konec fil­mu začí­nal smr­dět odpad­ní žum­pou. Paintballová vlož­ka a postup­né vraž­dě­ní hrá­čů neby­lo ani humor­né, ani dob­ře nato­če­né. Spíše to nemě­lo dale­ko k ochot­nic­ké­mu diva­dlu a bylo jas­ně vidět, že scé­náris­ta pořád­ně nevě­děl jak to celé ukon­čit a sám do té žum­py zapa­dl až po uši. Je mi ovšem hod­ně líto Sashy a tak tomu­to céč­ku dám se zavře­ný­ma oči­ma prů­měr­né hod­no­ce­ní, ale jen za tu prv­ní polo­vi­nu.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50769 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71463 KB. | 24.06.2024 - 03:00:10