Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zastav a nepřežiješ

Zastav a nepřežiješ

Zastav
Zastav
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráno se pro­bu­dí­te a v hla­vě vám zazvo­ní všech­ny zvon­ky. Snažíte se vzpo­me­nout si, co se vče­ra sta­lo, ale zatím bez úspě­chu. Potácíte se v míst­nos­ti, kde na DVD najde­te nahra­ný vzkaz jed­né tvá­ře. S úsmě­vem říká, že do hodi­ny zemře­te na jed­nu, kte­rou vám na nahráv­ce apli­ku­je na tělo. Tento den neza­čí­ná vůbec dob­ře.

Doufám, že nikdo z vás neza­ži­je podob­nou situ­a­ci. Zároveň však nepřed­po­klá­dám, že vede­te stej­ný život jako Chev Chelios (Jason Statham-eg Kurýr, Kurýr 2, Přízraky z Marsu). Je to nájem­ný vrah. Zdá se, že pat­ří k nej­lep­ším v obo­ru. Důkazem toho je sku­teč­nost, že je stá­le na svě­tě, což zna­me­ná, že o ostat­ních se to říct nedá.

Nedávno však dostal nabíd­ku, aby spro­vo­dil ze svě­ta vel­ké­ho šéfa z Hongkongu. Dostal se přes strá­že, tiše vklou­zl do míst­nos­ti, namí­řil na hla­vu nasa­ze­né obě­ti pis­to­le, čer­ve­ný laser zamě­řo­va­če pro­ra­zil tem­no­tu míst­nos­ti a... (napadlo mě, jest­li má jedi­nou zbraň jako Agent 47, tak­že se vyja­dřuj­me v jed­not­kách SI) dou­fal, že by to tře­ba moh­la být vol­ná inspi­ra­ce pro úspěš­nou her­ní sérii. Následující zábě­ry mě však pře­svěd­či­ly o tom, že chlad­ným Hitmanem nebu­de.

Ale proč o tom vlast­ně píšu? Tato prá­ce se sta­la Jasonu Stathamovi osud­nou (a vlast­ně i osu­do­vou), pro­to­že díky ní mu v krvi kolu­je lát­ka, kte­rá má jedi­ný cíl, zabít ho. Je na Jasonovi, aby se poku­sil včas najít pro­ti­lát­ku, a pokud mož­no se pomstil těm, kte­ří mu tím­to způ­so­bem usi­lo­va­li o život. A bude to mít náš hrdi­na snad­né (i když nevím, jest­li se vrah dá nazvat hrdi­nou, ale když je hlav­ní hrdi­na tako­vý sym­paťák, že se mu ani nedá fan­dit)? Nebude.

Každý pro­da­vač pika­do­rů na náměs­tí je vyzbro­jen pat­řič­ným arze­ná­lem a nasmě­ro­ván ke správ­ným dve­řím před správ­nou hla­veň, může stisk­nout spoušť, a pokud má dob­rý den, pronést drs­ně iro­nic­kou poznám­ku. Něco jako: „Smaž se v pekle, ty hajzle!“. Přesně to všich­ni od podob­ných fil­mů oče­ká­vá­me. A neboj­te se, uvi­dí­te! Ale v tom­to fil­mu je hez­ké, co všech­no musí hlav­ní hrdi­na pře­ko­nat, než zjis­tí, kte­ré dve­ře jsou správ­né a kdo je sku­teč­ný padouch.

Pozornější z vás se urči­tě pta­jí, jak se tohle všech­no dá stih­nout za hodi­nu a jak se o tom dá nato­čit film o něco málo přes 80 minut? Možná nic nevy­hra­je­te, ale máte u nás vel­ké bez­vý­znam­né plus! Jde o to, že jed fun­gu­je tak, že jeho úči­nek lze osla­bit (zpo­ma­lit nástup účin­ku) neu­stá­lým pří­su­nem adre­na­li­nu. Proto hlav­ní hrdi­na během fil­mu cíle­ně vyhle­dá­vá situ­a­ce, kte­ré mu zajis­tí stá­lý pří­sun toho­to kate­cho­la­mi­nu. Účastní se rva­ček, auto­mo­bi­lo­vých honi­ček, poslou­chá drs­nou hud­bu, zkrát­ka se sna­ží vše­ho jak­ko­li zba­vit, aby před­čas­ně nena­tá­hl brka a zís­kal čas na uspo­ko­je­ní tety Pomsty.

Dalším pozi­ti­vem je, že si film na nic nehra­je. Dostanete plno­krev­nou akci v rych­lém tem­pu, kte­ré od začát­ku (kdy hrdi­na vyběh­ne z bytu a nastar­tu­je auto) až do vlast­ní­ho kon­ce (kdy se poku­sí o tzv. vol­ný pád) téměř nepo­le­vu­je (s něko­li­ka dal­ší­mi pasá­že­mi, kte­ré oprav­du nelze zrych­lit). Navíc se mi jeho film líbil nato­lik neob­vykle, tak pěk­ně tuc­to­vě kon­čí, že bych ho už jen kvů­li tomu mohl dopo­ru­čit. Ale abych byl úpl­ně objek­tiv­ní, s tím netuc­to­vým kon­cem to není tak jed­no­znač­né, však uvi­dí­me sami.

Pokud jste si pře­čet­li celý text zde a ztrá­cí­te čas, tak to oprav­du není film pro vás. Ale když si pře­čte­te tyto řád­ky a už jed­nou rukou poku­ku­je­te po pro­gra­mu kina v šuplí­ku, zku­sí­me zjis­tit i-netovou adre­su oblí­be­né video­půj­čov­ny, zdá se, že si rozu­mí­me. Film sto­jí za zhléd­nu­tí pro způ­sob udr­že­ní tem­pa, sym­pa­tic­ké (anti)hrdiny, akč­ní pasá­že a tro­chu netra­dič­ní závěr. Doporučuji, pokud se chce­te vyma­nit ze ste­re­o­ty­pu.


Photo © Lions Gate Films


Podívejte se na hodnocení Zastav a nepřežiješ na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40891 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71988 KB. | 21.02.2024 - 06:10:26