Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zastav a nepřežiješ

Zastav a nepřežiješ

Zastav
Zastav
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráno se pro­bu­dí­te a v hla­vě vám zazvo­ní všech­ny zvon­ky. Snažíte se vzpo­me­nout si, co se vče­ra sta­lo, ale zatím bez úspě­chu. Potácíte se v míst­nos­ti, kde na DVD najde­te nahra­ný vzkaz jed­né tvá­ře. S úsmě­vem říká, že do hodi­ny zemře­te na jed­nu, kte­rou vám na nahráv­ce apli­ku­je na tělo. Tento den neza­čí­ná vůbec dob­ře.

Doufám, že nikdo z vás neza­ži­je podob­nou situ­a­ci. Zároveň však nepřed­po­klá­dám, že vede­te stej­ný život jako Chev Chelios (Jason Statham-eg Kurýr, Kurýr 2, Přízraky z Marsu). Je to nájem­ný vrah. Zdá se, že pat­ří k nej­lep­ším v obo­ru. Důkazem toho je sku­teč­nost, že je stá­le na svě­tě, což zna­me­ná, že o ostat­ních se to říct nedá.

Nedávno však dostal nabíd­ku, aby spro­vo­dil ze svě­ta vel­ké­ho šéfa z Hongkongu. Dostal se přes strá­že, tiše vklou­zl do míst­nos­ti, namí­řil na hla­vu nasa­ze­né obě­ti pis­to­le, čer­ve­ný laser zamě­řo­va­če pro­ra­zil tem­no­tu míst­nos­ti a... (napadlo mě, jest­li má jedi­nou zbraň jako Agent 47, tak­že se vyja­dřuj­me v jed­not­kách SI) dou­fal, že by to tře­ba moh­la být vol­ná inspi­ra­ce pro úspěš­nou her­ní sérii. Následující zábě­ry mě však pře­svěd­či­ly o tom, že chlad­ným Hitmanem nebu­de.

Ale proč o tom vlast­ně píšu? Tato prá­ce se sta­la Jasonu Stathamovi osud­nou (a vlast­ně i osu­do­vou), pro­to­že díky ní mu v krvi kolu­je lát­ka, kte­rá má jedi­ný cíl, zabít ho. Je na Jasonovi, aby se poku­sil včas najít pro­ti­lát­ku, a pokud mož­no se pomstil těm, kte­ří mu tím­to způ­so­bem usi­lo­va­li o život. A bude to mít náš hrdi­na snad­né (i když nevím, jest­li se vrah dá nazvat hrdi­nou, ale když je hlav­ní hrdi­na tako­vý sym­paťák, že se mu ani nedá fan­dit)? Nebude.

Každý pro­da­vač pika­do­rů na náměs­tí je vyzbro­jen pat­řič­ným arze­ná­lem a nasmě­ro­ván ke správ­ným dve­řím před správ­nou hla­veň, může stisk­nout spoušť, a pokud má dob­rý den, pronést drs­ně iro­nic­kou poznám­ku. Něco jako: „Smaž se v pekle, ty hajzle!“. Přesně to všich­ni od podob­ných fil­mů oče­ká­vá­me. A neboj­te se, uvi­dí­te! Ale v tom­to fil­mu je hez­ké, co všech­no musí hlav­ní hrdi­na pře­ko­nat, než zjis­tí, kte­ré dve­ře jsou správ­né a kdo je sku­teč­ný padouch.

Pozornější z vás se urči­tě pta­jí, jak se tohle všech­no dá stih­nout za hodi­nu a jak se o tom dá nato­čit film o něco málo přes 80 minut? Možná nic nevy­hra­je­te, ale máte u nás vel­ké bez­vý­znam­né plus! Jde o to, že jed fun­gu­je tak, že jeho úči­nek lze osla­bit (zpo­ma­lit nástup účin­ku) neu­stá­lým pří­su­nem adre­na­li­nu. Proto hlav­ní hrdi­na během fil­mu cíle­ně vyhle­dá­vá situ­a­ce, kte­ré mu zajis­tí stá­lý pří­sun toho­to kate­cho­la­mi­nu. Účastní se rva­ček, auto­mo­bi­lo­vých honi­ček, poslou­chá drs­nou hud­bu, zkrát­ka se sna­ží vše­ho jak­ko­li zba­vit, aby před­čas­ně nena­tá­hl brka a zís­kal čas na uspo­ko­je­ní tety Pomsty.

Více na Kritiky.cz
Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr [caption id="attachment_123526" align="aligncenter" width="300"] JEAN-MARC BARR[/caption] Slavnos...
Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson. Nesmělý starý mládenec Barry Egan (Adam Sandler), který je majitelem prodejny čistících zvon...
Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let Sarah Douglas (narozena 12. prosince 1952) je anglická herečka. Je pravděpodobně nejznámější...
Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se vče...
Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním tábo...

Dalším pozi­ti­vem je, že si film na nic nehra­je. Dostanete plno­krev­nou akci v rych­lém tem­pu, kte­ré od začát­ku (kdy hrdi­na vyběh­ne z bytu a nastar­tu­je auto) až do vlast­ní­ho kon­ce (kdy se poku­sí o tzv. vol­ný pád) téměř nepo­le­vu­je (s něko­li­ka dal­ší­mi pasá­že­mi, kte­ré oprav­du nelze zrych­lit). Navíc se mi jeho film líbil nato­lik neob­vykle, tak pěk­ně tuc­to­vě kon­čí, že bych ho už jen kvů­li tomu mohl dopo­ru­čit. Ale abych byl úpl­ně objek­tiv­ní, s tím netuc­to­vým kon­cem to není tak jed­no­znač­né, však uvi­dí­me sami.

Pokud jste si pře­čet­li celý text zde a ztrá­cí­te čas, tak to oprav­du není film pro vás. Ale když si pře­čte­te tyto řád­ky a už jed­nou rukou poku­ku­je­te po pro­gra­mu kina v šuplí­ku, zku­sí­me zjis­tit i-netovou adre­su oblí­be­né video­půj­čov­ny, zdá se, že si rozu­mí­me. Film sto­jí za zhléd­nu­tí pro způ­sob udr­že­ní tem­pa, sym­pa­tic­ké (anti)hrdiny, akč­ní pasá­že a tro­chu netra­dič­ní závěr. Doporučuji, pokud se chce­te vyma­nit ze ste­re­o­ty­pu.


Photo © Lions Gate Films


Podívejte se na hodnocení Zastav a nepřežiješ na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,79482 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69779 KB. | 03.12.2023 - 08:11:26