Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé

PiratiTruhla 1
PiratiTruhla 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Pane Turnere a sleč­no Swanová, zatý­kám vás za napo­má­há­ní nebez­peč­né­mu zlo­čin­ci. Určitě vám bude něco říkat jmé­no Jack Sparrow.“zeptá se aro­gant­ně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack Sparrow“ odpo­ví uni­so­no Keira Knightley a Orlando Bloom, aby nám se začát­kem nové­ho pirát­ské­ho dob­ro­druž­ství osvě­ži­li paměť, s kým máme po letech opět tu čest. Černá per­la vyplou­vá totiž zno­vu se svým prá­vo­plat­ným kapi­tá­nem za dob­ro­druž­stvím a Jack Sparrow má pro­blém : Lhůta jeho „kapi­tá­no­vá­ní“ už vypr­cha­la a jeho loď má být poto­pe­na báj­nou oce­án­skou pří­še­rou – Krakenem. Toho ovlá­dá lsti­vý nemrt­vý pirát Davy Johnes, muž, kte­ré­mu na krku sedí malá cho­bot­nič­ka a jehož srd­ce je zamče­né v truhle na přís­ně uta­jo­va­ném mís­tě. Jack Sparrow nemá tedy na výběr, Buď si obmo­tá kolem prs­tu padou­cha Johnese nebo půjde ke dnu. A prá­vě kapi­tá­no­va truh­la se zdá, že by mu moh­la zachrá­nit kůži. Zápletka jas­ná jako facka...s okol­nost­mi už je to těž­ší. Slavný reži­sér Gore Verbinski zajis­té věděl co dělá, když se roz­ho­dl pus­tit do pokra­čo­vá­ní pirá­tů. V někte­rých čás­tech fil­mu se ptá­te sami sebe, jest­li jeho tou­ha udě­lat výprav­něj­ší, akč­něj­ší a dob­ro­druž­něj­ší pokra­čo­vá­ní není až pří­liš vel­ká. Oproti Černé per­le je Truhla mrt­vé­ho muže výraz­ně pes­t­řej­ší, až to hra­ni­čí s kýčo­vi­tos­tí. Nemrtvá posád­ka Davyho Johnse je sice veli­ce impo­zant­ní za chví­li se vám však z ní začnou klí­žit oči. Celým film je napum­po­va­ný akč­ní­mi scé­na­mi a neu­vě­ři­tel­ný­mi video efek­ty. Pokud si ale mys­lí­te, že je zde akce na úkor děje, pak neměj­te péči. Děj ply­ne veli­ce rych­le a dochá­zí v něm a dochá­zí v něm neu­stá­le k vyso­ce impul­ziv­ním až cha­o­tic­kým změ­nám. Pokud se ve fil­mu bude­te ztrá­cet a dou­fat, že na kon­ci najde­te roz­hře­še­ní, pak věz­te, že konec vám ješ­tě více zamo­tá hla­vu.

Dvojku pirá­tů bych při­rov­nal tak tro­chu k pokra­čo­vá­ní Matrixu, a to nejen díky tomu, že se oba díly toči­ly naráz jako u tri­lo­gie bra­trů Wachovských. Je to také např. díky tomu, že ve dru­hém díle kon­čí­te v tom nej­lep­ším. A Matrix je na tom stej­ně. Oba fil­my si jsou také podob­ni svou spá­do­vos­tí a n“neučesaností“. Je to jako bys­te se v Disneylandu pro­jíž­dě­li po hor­ské drá­ze a v celém to spě­chu bys­te z oko­lí zachy­ti­li jenom pár útrž­ků. Když už jsme u toho Disneylandu a Walta Disneye samot­né­ho, musím říci, že u někte­rých scé­nek mi při­jde, že se kou­kám na hra­nou ver­zi ztřeš­tě­ných Kačeřích pří­bě­hů. Salta, kte­rá Jacka Sparrow před­vá­dí a jeho násled­né pády by totiž nikdo jiný než kres­le­ná posta­vič­ka neroz­dý­cha­la. Zkrátka a dob­ře je to Walt Disney a pro­to z toho­to úhlu pohle­du musí­me brát film se znač­nou rezer­vou.

Pokud si ale mys­lí­te, že se z Jacka Sparrowa stal dru­hý Neo, pak vás musím uklid­nit. Reřisér Gore Verbinsky Jacka ve dvoj­ce uka­zu­je ve starém zná­mém svět­le, a co víc, kapi­tá­no­vých ztřeš­tě­ných gro­te­sek je ve dvoj­ce dvoj­ná­sob co v jed­nič­ce a Johny Depp i zde potvr­zu­je, že je neko­ru­no­va­ným krá­lem komi­ků dru­hé­ho tisíciletí.A co se týká zby­lých hlav­ních hrdi­nů ? Z chla­pec­ké­ho Willa Orlanda Turnera Blooma vyros­tl pořád­ný kus chla­pa, kte­rý je stej­ně odhod­la­ný chrá­nit svo­jí lás­ku jako v jed­nič­ce. Elizabeth však nezů­stá­vá roz­hod­ně poza­du. Keira vymě­ni­la těs­né kor­ze­to­vé šaty za pev­nou pirát­skou tuni­ku a uka­zu­je, že i ona se umí otá­čet s mečem v ruce. Z dal­ších postav zde opět uvi­dí­te komo­do­ra Norringtona, námoř­ní­ka Gibse a Ditlihoi opi­čá­ka pirá­ta Barabrosy, kte­rý jako jedi­ný zůstal z jed­nič­ky nesmr­tel­ný. Kromě nové posta­vy Davyho Johnse se na scé­ně obje­ví i otec Willa. A jeho role nebu­de malá. Černá per­la pocho­pi­tel­ně zaví­tá také na nová mís­ta. Kromě širé­ho oce­á­nu ji uvi­dí­me na ost­ro­vě kani­ba­lů, na Tortuze, u bez­zubé čaro­dej­ni­ce či na palubě lodi Bludný Holanďan.

A co říci k Pirátům závě­rem ? Pokud se chce­te v létě dob­ře poba­vit a aspoň přes plát­no se podí­vat do Karibiku, pak nevá­hej­te. Doprovázet vás bude opět fan­tas­tic­ká hud­ba od Hanse Zimmera, kte­rá vám bude v uších znít ješ­tě něko­lik dní a to i kdy­bys­te z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů kapi­tá­na Jacka Sparrowa pří­mo nesná­še­li.


Photo © Walt Disney Pictures


Podívejte se na hodnocení Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15818 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72599 KB. | 22.07.2024 - 15:12:41