Kritiky.cz > Festivaly > 10. festival LA PELÍCULA spouští předprodej; představí ceněné novinky, filmy z Latinské Ameriky i perličky s Banderasem

10. festival LA PELÍCULA spouští předprodej; představí ceněné novinky, filmy z Latinské Ameriky i perličky s Banderasem

FestvalSpFilmu
FestvalSpFilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Praze 5. úno­ra 2015 – Provokativní a aktu­ál­ní téma­ta, natu­ra­lis­tic­ké pohle­dy na sou­čas­nou spo­leč­nost i odha­lo­vá­ní his­to­rie, bláz­ni­vé kome­die, dra­ma­ta, autor­ské sním­ky, ale i hudeb­ní film či doku­men­tár­ní road movie. Festival La Película již pode­sá­té uká­že roz­ma­ni­tost špa­něl­sky mlu­ve­né kine­ma­to­gra­fie v celé její šíři. „Pro letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu jsme vybra­li ty nej­za­jí­ma­věj­ší sním­ky růz­né­ho žánro­vé­ho zamě­ře­ní, kte­ré ve Španělsku vznik­ly za posled­ní dva roky. Mnohé z nich si odnes­ly oce­ně­ní nejen od domá­cí kri­ti­ky, ale také ze svě­to­vých fil­mo­vých fes­ti­va­lů. Najdeme mezi nimi něko­lik výraz­ných autor­ských fil­mů i ori­gi­nál­ní fil­mař­ské pří­stu­py,“ říká dra­ma­turg fes­ti­va­lu David Čeněk.

 Program nabí­zí ved­le aktu­ál­ních špa­něl­ských fil­mů sek­ci zamě­ře­nou na Latinskou Ameriku, kte­rá před­sta­ví výraz­né sním­ky chil­ské, kubán­ské, argen­tin­ské či vene­zu­el­ské pro­ve­ni­en­ce. Dále láká na cyk­lus věno­va­ný letoš­ní­mu drži­te­li čest­né­ho oce­ně­ní Goya Antoniu Banderasovi. Diváci se mohou těšit na fil­mo­vé per­lič­ky, kte­ré před­sta­ví zná­mé­ho špa­něl­ské­ho uměl­ce v době jeho herec­kých začát­ků, či sní­mek, kde se sám posa­dil na reži­sér­ské křes­lo.

 Pražské kino Světozor ote­vře své sály fil­mo­vým nad­šen­cům od  17. do 22. úno­ra, od 19. do 22. úno­ra pro­běh­ne pře­hlíd­ka v brněn­ském kině Scala. Od 23. do 25. úno­ra si vybra­né fil­my budou moci vychut­nat divá­ci ost­rav­ské­ho Minikina a na závěr, od 26. do 28. úno­ra, bude špa­něl­šti­na znít v Bio Central v Hradci Králové. Vstupenky je mož­né rezer­vo­vat v před­pro­de­ji na inter­ne­to­vých strán­kách nebo v poklad­nách jed­not­li­vých kin za cenu od 80 do 110 Kč. Kompletní pro­gram je k dis­po­zi­ci na www.lapelicula.cz a na FB pro­fi­lu https://www.facebook.com/LaPeliculaCZ. Festival pořá­da­jí Velvyslanectví Španělska v Praze, Institut Cervantes a kino Světozor.

Slavnostní zahá­je­ní desá­té­ho roč­ní­ku bude v úte­rý 17. úno­ra pat­řit ceně­né­mu fil­mu Arktida reži­sé­ra Gabriela Velázqueze. Tento pozo­ru­hod­ný sní­mek před­klá­dá por­trét mla­dých lidí ztra­ce­ných ve svě­tě zasa­že­ném eko­no­mic­kou rece­sí. Arktida zís­ka­la zvlášt­ní oce­ně­ní na fes­ti­va­lu v Berlíně v sek­ci Generation a záro­veň je pří­kla­dem sou­do­bé­ho špa­něl­ské­ho autor­ské­ho fil­mu. Tím je i psy­cho­lo­gic­ký sní­mek Stockholm reži­sé­ra Rodriga Sorogoyena. Příběh ze zdán­li­vě kaž­do­den­ní­ho živo­ta svým zpra­co­vá­ním i téma­tem pro­vo­ku­je a nutí divá­ka pře­mýš­let spo­lu s posta­va­mi o nich samot­ných, o jejich moti­va­cích, způ­so­bu uva­žo­vá­ní a zámě­rech.

La Película pra­vi­del­ně nabí­zí divác­ky úspěš­né i odbor­nou kri­ti­kou ceně­né fil­my. Celkem deset nomi­na­cí na výroč­ní špa­něl­ské fil­mo­vé ceny Goya si odne­sl film 10.000 km. Taková je vzdá­le­nost dvou hlav­ních hrdi­nů, kte­ří se za pomo­ci moder­ních tech­no­lo­gií sna­ží udr­žet vztah. Jednu z hlav­ních rolí ztvár­ni­la Natalia Tena, čes­ké­mu pub­li­ku dob­ře zná­má ze sérií Hra o trů­ny či Harry Potter. Vzdálenosti geo­gra­fic­ké i kul­tur­ní musí pře­ko­ná­vat také hrdi­no­vé dra­ma­tu Černé dia­man­ty, jež divá­kům uká­že odvrá­ce­nou stra­nu svě­ta fot­ba­lu. Snímek vyprá­ví pří­běh dvou mla­dých fot­ba­lis­tů z Mali, kte­ří se na zákla­dě sli­bů evrop­ské­ho agen­ta necha­jí vylá­kat do Madridu, kde na ně čeká kru­tý střet s evrop­skou rea­li­tou.

Zákulisí poli­tic­kých vyjed­ná­vá­ní s tero­ris­ty pood­ha­lí film Vyjednávač. Děj vychá­zí ze sku­teč­ných udá­los­tí, k nimž došlo v letech 2005-06, kdy před­se­da baskic­ké soci­a­lis­tic­ké stra­ny PSE při­stou­pil na dia­log s orga­ni­za­cí ETA. Reálný základ má také váleč­né dra­ma Budapešťský anděl o jed­né z výji­meč­ných postav nedáv­né špa­něl­ské his­to­rie. Španělský vel­vy­sla­nec v Budapešti Ángel Sanz Briz během 2. svě­to­vé vál­ky zachrá­nil více než 5 000 Židů před odsu­nem do vyhla­zo­va­cích tábo­rů.

Na spa­ni­lou jízdu na trak­to­ru napříč Španělskem pozve doku­men­tár­ní road movie s názvem Blesk. Jejím hlav­ním pro­ta­go­nis­tou je reál­ná posta­va maroc­ké­ho emi­gran­ta, kte­rý do Španělska při­jel bez niče­ho a domů se vra­cí pou­ze s trak­to­rem. Na téma emi­gra­ce, ten­to­krát ovšem z pohle­du Španělů odchá­ze­jí­cích za pra­cí do zahra­ni­čí, se ve svém doku­men­tu V podiv­né zemi zamě­ři­la také význam­ná reži­sér­ka Icíar Bollaínová.

Divadelní před­sta­ve­ní ve sty­lu někte­rých pra­cí Larse von Triera pak při­po­mí­ná sní­mek Hlupáci a pitom­ci Roberta Castóna. „Jsem pře­svěd­če­ný, že hra­ni­ce mezi fil­mem a diva­dlem jsou vel­mi nezře­tel­né, pro­to­že prv­ní fil­my neby­ly nic jiné­ho než nato­če­ná diva­del­ní pro­duk­ce. Existuje řada spo­leč­ných zna­ků pro film a diva­dlo a mno­ho fil­mů se věnu­je zob­ra­ze­ní diva­del­ní­ho svě­ta,“ vysvět­lil reži­sér Castón.

José Antonio Domínguez Bandera nebo­li Antonio Banderas pat­ří k nej­zná­měj­ším špa­něl­ským her­cům a v letoš­ním roce jej špa­něl­ská fil­mo­vá aka­de­mie odmě­ni­la čest­nou cenou Goya. Nyní bude hlav­ním hrdi­nou jed­né z fes­ti­va­lo­vých sek­cí. Dramaturgie při její pří­pra­vě zabrousi­la do minu­los­ti, aby tuzem­ské­mu pub­li­ku slav­né­ho her­ce před­sta­vi­la v době jeho začát­ků. Těšit se může­me napří­klad na muzi­ká­lo­vou kome­dii z doby fran­kis­mu Faraonův dvůr, u nás téměř nezná­mý sní­mek Kdyby ti řek­li, že jsem padl či Slast ze zabí­je­ní, kde se Banderas před­sta­ví v  nety­pic­ké roli kru­té­ho zabi­já­ka vraž­dí­cí­ho pro radost. Chybět nebu­de ani jeden z jeho nověj­ších fil­mů Kůže, kte­rou nosím, u kte­ré­ho se po letech sešel se svým oblí­be­ným reži­sé­rem, jenž stál i u zro­du jeho kari­é­ry - Pedrem Almodóvarem. Cyklus uza­ví­rá bláz­ni­vá kome­die Letní déšť, kte­rou Banderas sám reží­ro­val.

Festival letos láká i do zemí Latinské Ameriky. Diváky i odbor­nou kri­ti­ku po celém svě­tě si pod­ma­nil argen­tin­ský sní­mek Divoké his­tor­ky, kopro­du­ko­va­ný bra­t­ry Almodóvarovými. Chytrá čer­ná kome­die se zařa­di­la na seznam nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů v Argentině, zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší zahra­nič­ní film a nádav­kem si odnes­la deset argen­tin­ských fil­mo­vých výroč­ních cen Condor. Dalším díl­kem mozai­ky je pří­běh ze sou­čas­né Kuby Kde je Esther?. Ten při­ná­ší pří­běh o stár­nou­cím vdov­ci, jenž po smr­ti své man­žel­ky zjis­tí, že jeho žena zřej­mě ved­la dvo­jí život – během dne byla oby­čej­nou ženou v domác­nos­ti a v noci se měni­la v impo­zant­ní zpě­vač­ku bole­ra.

Psí maso pat­ří k úspěš­ným a oce­ňo­va­ným fil­mům chil­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá na sebe pou­tá pozor­nost již řadu let. Příběh fil­mu je meta­fo­rou o osu­du člo­vě­ka, kte­rý byl v minu­los­ti (zde kon­krét­ně během chil­ské dik­ta­tu­ry) zata­žen do struk­tur, kde se podí­lel na repre­sích. Venezuelskou kine­ma­to­gra­fii bude repre­zen­to­vat film Příšerný vla­sy, jenž na sebe upou­tal mimo jiné na fes­ti­va­lu v San Sebastiánu.

 Pořadatelé fes­ti­va­lu: Velvyslanectví Španělska v Praze, Institut Cervantes, Kino Světozor

Za pod­po­ry: Europa Cinemas, Ministerstva kul­tu­ry ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrátu měs­ta Brna, Jihomoravského kra­je

Partneři: OHL Central Europe, a. s., KATAFORESIS CZ, s. r. o., Severomoravské vodo­vo­dy a kana­li­za­ce Ostrava a. s., Spanish Tourism Board.

Zvláštní podě­ko­vá­ní: Ministerstvo zahra­nič­ních věcí a spo­lu­prá­ce Španělského krá­lov­ství, Ministerstvo škol­ství, kul­tu­ry a spor­tu Španělského krá­lov­ství, Španělská aka­de­mie fil­mo­vých věd a umě­ní

Mediální part­ne­ři: České novi­ny, Rádio 1, Rádio Color, Cinema, Radio Wave, Protisedi.cz, ČSFD, Hedvábná stez­ka


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76126 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72042 KB. | 21.04.2024 - 20:21:56