Kritiky.cz > Festivaly > KVIFF 2021 – Nabitý program ve Varech

KVIFF 2021 – Nabitý program ve Varech

IMG 20210820 213402
IMG 20210820 213402
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos je fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech tro­chu jiný. Oproti před­cho­zím roč­ní­kům pro­bí­há výji­meč­ně namís­to pře­lo­mu červ­na a čer­ven­ce ve dru­hé polo­vi­ně srp­na (já tu jsem od 20. do 27.) a kdo chce do kina nebo na čer­ve­ný kobe­rec, musí se pro­ká­zat náram­kem, jenž slou­ží jako potvr­ze­ní o bez­in­fekč­nos­ti (plus pla­tí povin­nost nosit do kina respi­rá­tor). Zrovna tenhle sys­tém fun­gu­je veli­ce hez­ky, poří­ze­ní náram­ku je rych­lé a sta­no­višť, kte­rá jsou k tomu urče­ná, je až pře­kva­pu­jí­cí množ­ství.

V press centru
Pracovní záti­ší z tis­ko­vé­ho cen­t­ra...

Co nao­pak nefun­gu­je sko­ro vůbec, je mobil­ní apli­ka­ce od Vodafone, na jejíž nespo­leh­li­vost a nesta­bi­li­tu se v minu­lých letech hod­ně nadá­va­lo, leč ale­spoň nepřed­sta­vo­va­la jedi­nou vari­an­tu, jak si rezer­vo­vat po ránu líst­ky na dal­ší den. Letos však jiné vari­an­ty nejsou – zmí­ně­ná apli­ka­ce je jedi­ným ofi­ci­ál­ním dostup­ným řeše­ním – při­čemž její znač­né nedo­stat­ky pře­tr­vá­va­jí. Jestli se nám nějak zít­ra ráno poda­ří si zajis­tit vstu­pen­ky na plá­no­va­né pro­jek­ce, tedy závi­sí na tom, jest­li do té doby posky­to­va­tel apli­ka­ce při­jde se sli­bo­va­nou zásad­ní aktu­a­li­za­cí. Docela skan­dál a záro­veň čer­stvá voda na mlýn pro odpůr­ce moder­ních tech­no­lo­gií.

Hlavní hvězdy fes­ti­va­lu letos tvo­ří pře­de­vším tři zahra­nič­ní her­ci. Britský herec Michael Caine obdr­žel během slav­nost­ní­ho zahá­je­ní fes­ti­va­lu Křišťálový Globus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii a ve Varech uve­de svůj nový film Bestsellery, v němž si zahrál posta­vu roz­mr­ze­lé­ho spi­so­va­te­le. Významným hos­tem fes­ti­va­lu bude i ame­ric­ký herec Ethan Hawke, jenž osob­ně uve­de pro­jek­ci sním­ku Zoufalství a nadě­je, ve kte­rém ztvár­nil hlav­ní roli váha­jí­cí­ho kně­ze. Nejočekávanější osob­nos­tí je však herec Johnny Depp, kte­ré­ho budou moci divá­ci vidět kro­mě čer­ve­né­ho kober­ce mimo jiné i před pro­mí­tá­ním fil­mu Minamata, kte­rý osob­ně uve­de, a v němž se ujal role inves­ti­ga­tiv­ní­ho foto­gra­fa. Cenu pre­zi­den­ta MFF Karlovy Vary letos obdr­ží reži­sér Jan Svěrák, jenž u této pří­le­ži­tos­ti uve­de svůj léty pro­vě­ře­ný film Jízda. Zahajovacím fil­mem fes­ti­va­lu se sta­lo dra­ma reži­sé­ra Davida Ondříčka Zátopek, kte­ré je ve Varech dopro­vá­ze­no počet­nou tvůr­čí dele­ga­cí, a zakon­čo­va­cím fil­mem bude sní­mek Klícka, v jehož hlav­ních rolích vystu­pu­jí Jude Law a Carrie Coon.

Kompletní pro­gram čítá něco přes 120 fil­mů, já jich mám v plá­nu vidět něco přes 30 (uvi­dí­me, jak to půjde). Na vidě­né fil­my si ode mě kaž­do­pád­ně bude­te moci pře­číst prv­ní dojmy, kte­ré budu prů­běž­ně vydá­vat, a zřej­mě dojde také na něko­lik plno­hod­not­ných recen­zí, jež budu pub­li­ko­vat jak během fes­ti­va­lu, tak po jeho skon­če­ní. Kromě zmí­ně­né­ho Zátopkamám v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie spa­de­no i na sním­ky Atlas ptá­ků, Zpráva o záchra­ně mrt­vé­ho, Marťanské lodě, Zrcadla ve tmě a na něko­lik dal­ších. Jsem zvě­dav na nové fil­my Gaspara Noého (Vortex), Joachima Triera (Nejhorší člo­věk na svě­tě) a Céline Sciammy (Maminka) i na řadu dal­ších fil­mů, jež si vyslou­ži­ly vel­ký ohlas na fes­ti­va­lech v Cannes či v Berlíně. Uvidím též avi­zo­va­né Bestsellery nebo oče­ká­va­né his­to­ric­ké fan­ta­sy dra­ma Zelený rytíř. Zkrátka bude toho hod­ně, tak­že jakmi­le něco nakou­kám, budu o tom zde infor­mo­vat. Snad se mi poda­ří v něja­ký den vyšet­řit ale­spoň dvě hodin­ky na to, abych si zašel na svou oblí­be­nou roz­hled­nu Dianu…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poslední rodina15. května 2017 Poslední rodina Netradičně pojatý životopisný snímek pojednávající o polském malíři Zdislavu Beksińském a jeho rodině je režisérským debutem Jana P. Matuszyńského. A jedná se nejpíš o aspiranta na […] Posted in Kritický Klub
  • "ROCKY BALBOA"30. listopadu 2009 "ROCKY BALBOA" Žánr: Akční, drama Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, […] Posted in Články
  • Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)26. října 2003 Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.) Nechci nijak fušovat filmařům do práce, ale pokud mě paměť neklame, domnívám se, že jednou ze zásad, které se jakékoli sequely (tj. pokračování) snaží dodržovat, je stálé herecké obsazení. […] Posted in Filmové recenze
  • Černé zrcadlo - Beyond the Sea25. června 2023 Černé zrcadlo - Beyond the Sea Beyond the sea nám ukázal podobný koncept jako Avatar ale tady v podání Aarona Paula to byl jinej level. Zvyšující se pasivní rivalita protagonistů zapříčiněná radikálními hipízáky […] Posted in Krátké recenze
  • info15. května 2004 Filmy pro Vás na Vašem PC Čtečka Atom a RSS zdrojů dat pro prostředí Win32. Nainstalujte si!!Seznam vlastností je společný jak pro verzi Lite, tak pro verzi Professional, s vyjímkou položek v seznamu, které jsou […] Posted in Články
  • #61 - Halloween (1978)4. května 2020 #61 - Halloween (1978) Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou. Halloween Halloween USA, 1978, 91 […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 % Třetí kniha s titulem "Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě" je zase pořádný špalek a dostala se na 452 stránek. To je opravdu pořádná dávka mangy, ale při čtení takového špalku jsem se […] Posted in Recenze knih
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […] Posted in Spoilery
  • Leech Woman (Puppet Master)15. listopadu 2011 Leech Woman (Puppet Master) Skrývá ve svém nitru slizké překvapení. Jde o jednu z méně využívaných vraždících loutek, které se objevily v hororové sérii Puppet Master. Jeden primát však má, a to, že se jedná o […] Posted in Horory
  • Dálniční hlídka28. října 2023 Dálniční hlídka Tento film je dlouhý a rozlehlý jako celý Texas s jeho nekonečně rovnými silnicemi. Než někam dojedete, tak to hrozně dlouho trvá a tak je to i s tímto filmem. Po svižném začátku se […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38083 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72036 KB. | 23.04.2024 - 14:10:09