Kritiky.cz > Festivaly > Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe

Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe

Foto: Prague Fringe 2023
Foto: Prague Fringe 2023
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Festival Prague Fringe je sou­čás­tí celo­svě­to­vé sítě Fringe fes­ti­va­lů, kte­ré zača­ly v Edinburghu ve Skotsku a postup­ně se roz­ší­ři­ly do mno­ha dal­ších měst. V Praze je kon­ci­po­ván jako série komor­ních scén roz­pro­stře­ných po celém cen­t­ru měs­ta. Letošní roč­ník se koná od 22. do 27. květ­na.

Festival byl zalo­žen v roce 2002 a od té doby zís­kal stá­le vět­ší pres­tiž a pozor­nost. Je zná­mý jako plat­for­ma pro alter­na­tiv­ní a nezá­vis­lé diva­dlo v jeho nej­lep­ší podo­bě. Během jed­no­ho týd­ne se divá­ci mohou těšit na desít­ky před­sta­ve­ní z růz­ných žánrů, včet­ně diva­del­ní­ho umě­ní, kome­die, hud­by a tan­ce.

Většina diva­del­ních sou­bo­rů při­chá­zí na fes­ti­val ze Skotska, ale loni se na komor­ní scé­ny Malé Strany dosta­ly také pro­duk­ce ze Japonska a Skandinávie. Letos se může­me těšit i na srb­ské, ital­ské a aus­tral­ské před­sta­ve­ní. Všechny hry se však zpra­vi­dla uvá­dí v ang­lič­ti­ně.

Kromě diva­del­ních insce­na­cí růz­ných žánrů, od kome­die po dra­ma a od čino­hry po monod­ra­ma­ta, se fes­ti­val zamě­řu­je také na čis­tě kome­di­ál­ní vystou­pe­ní, jako jsou stand-upy, impro­vi­za­ce a podob­né for­my zába­vy.


Zdroj: Prague Fringe 2023


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Studuji žurnalistiku na Karlově univerzitě. Ve volném čase rád chodím do divadla, sleduji filmy a seriály, poslouchám hudbu, a píšu texty - od poezie až k publicistice.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70973 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71982 KB. | 18.04.2024 - 03:06:32