Kritiky.cz > Festivaly > Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka

Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka

word image 1
word image 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Diváci kina Aero se podí­va­jí do hlu­bin vesmí­ru i své­ho nit­ra spo­lu s 16. roč­ní­kem Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Raketa plná pokles­lých fil­mů pole­tí oběž­nou drá­hou od 3. břez­na do 8. břez­na. Během šes­ti dní dra­ma­tur­go­vé naser­ví­ru­jí dáv­ku těch nej­lep­ších špat­ných, vyši­nu­tých a těž­ko popsa­tel­ných fil­mů, kte­ré jsou v naší gala­xii k mání na téma vesmír. Po praž­ském ter­mí­nu se fes­ti­val pře­su­ne do Brna, Hradce Králové a na závěr do Olomouce. Pražským i regi­o­nál­ním vrcho­lem budou již tra­dič­ně živé dabin­gy otr­lec­ké­ho ansám­blu.

Vesmír a vkus nezná hra­nic

„Letošní roč­ník, to je čis­té sci-fi z vněj­ší­ho vesmí­ru. Diváky čeká inter­ga­lak­tic­ká nuda, žen­ská věz­ni­ce ve vesmí­ru, muž­ská věz­ni­ce plná kung-fu bij­ců, ero­tic­ký hotý­lek v srd­ci Japonska, útok pod­zemš­ťa­nů, rybá­ři zabi­já­ci, uměl­ci na dro­gách, hně­dý kou­tek pro při­po­sra­né­ho divá­ka, por­no sla­sher, Santo, Filmový hov­no­vuc, Aero nasle­po z výcho­du a mož­ná při­jde i Igor LepreChaun,“ popi­su­je širo­ké tema­tic­ké spek­trum letoš­ní­ho roč­ní­ku dra­ma­tur­gy­ně Alžběta Šáchová. „V rám­ci vesmír­né tema­ti­ky nesmí chy­bět Temná hvězda. Jedná se o prv­ní film sce­náris­ty Dana O’Bannona, kte­rý poz­dě­ji napsal scé­nář Vetřelce. Vypraví v pod­sta­tě stej­ný pří­běh, jen je to zevlác­ká sati­ra, kde tu nej­vět­ší hroz­bu v kosmu před­sta­vu­je kaž­do­den­ní nuda. Podvratné vyzně­ní této sme­ťá­ko­vé ody­sey umoc­ňu­je neskrý­va­ná laci­nost pro­duk­ce, kde ska­fan­d­ry a inte­ri­é­ry vesmír­né lodi vznik­ly recyklo­vá­ním věcí všed­ní­ho uži­tí jako for­mi­ček na led či kra­bi­cí na donu­ty,“ láká na sní­mek Johna Carpentera dra­ma­turg Jiří Flígl.

Vesmír pro­hře­jí i při­sprost­lá lid­ská slo­va kos­mo­nau­tic­ké jed­not­ky tlu­moč­ní­ků. Jejich živý dabing pro­ve­de rov­nou čty­ři majstršty­ky otr­lé­ho žán­ru. Jedním z fil­mů bude Galaktický niči­tel vyprá­vě­jí­cí epic­ký pří­běh špi­ó­na, váleč­ni­ce, motor­ká­řů, mra­ven­co­id­ní­ho mutan­ta a vep­řo­vých mimo­zemš­ťa­nů. Naživo pře­tlu­mo­čí v sále Samantha Bifidus a Josef Vokurka. Na pro­gra­mu nechy­bí ani zlot­ři­lý skří­tek z irských legend, kte­rý zavraž­dí koho­ko­li, kdo se zmoc­ní jeho zla­ta. LeprikónHYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/leprechaun.html“ 4: Ve vesmí­ru divá­ci uvi­dí a usly­ší s troj­hlasým živým dabin­gem. TauřinaHYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/starslammer.html“ dob­ro­druž­ství: Hvězdný kri­mi­nál aneb Vesmírný chlá­dek pojed­ná­va­jí o titul­ní ama­zon­ce, kte­rá se ocit­ne jako trestan­ky­ně na kos­mic­ké lodi slou­ží­cí jako žen­ská věz­ni­ce. Vesmírný epos a záro­veň eman­ci­pač­ní pří­běh plný aktiv­ních hrdi­nek s odha­le­ný­mi ňad­ry dopro­vo­dí pětihlasý dabing v podá­ní Samanthy Bifidus, Jíry Fostré, Immanuela Lubrikanta, Josefa Vokurky a Kafilerie Zawadské.

Programové tipy z naší pla­ne­ty

Zahajovacím fil­mem letoš­ní­ho roč­ní­ku bude zábav­ně krva­vá sati­ra na pomě­ry v sou­do­bém Rusku Tak už koneč­ně chcíp­ni, táto. Ale ješ­tě před­tím, jako úpl­ně prv­ní film v pro­gra­mu, si divá­ci mohou na plát­ně vychut­nat legen­dár­ní patlal­ský gore-fest a ultra věr­nou adap­ta­ci násil­né­ho japon­ské­ho komik­su s hon­g­kon­gským bijá­kem Král síly: Příběh HYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/rikioh.html„RickyhoHYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/rikioh.html“. Festival pak 8. břez­na zakon­čí tema­tic­ká pro­jek­ce k Mezinárodnímu dni žen Zlatíčko, zbru­su nové vol­né pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho femi­nis­tic­ké­ho horo­ru Luckyho McKeeho Žena.

Festival otr­lé­ho divá­ka již tra­dič­ně nabí­zí divá­kům inten­ziv­ní vyži­tí nad rámec pou­hé­ho sle­do­vá­ní fil­mů. V tom­to ohle­du by si návštěv­ní­ci nemě­li nechat ujít letoš­ní hlav­ní inter­ak­tiv­ní pro­jek­ci, kla­si­ku S vra­žed­ný­mi sklo­ny od vel­mis­t­ra pro­pa­gač­ních gim­mic­ků Williama Castla. U toho­to ner­vy drá­sa­jí­cí­ho díla bude mimo jiné v sále nain­sta­lo­ván tře­ba kou­tek pro pose­rout­ky,“ říká dra­ma­turg Jiří Blažek. „Pokud jste dosta­teč­ně otr­lí, zajdě­te i na otr­lost hadr v ryzím slo­va smys­lu – kom­plet­ně bez smí­chu. Takovou zále­ži­tos­tí bude nechval­ně zná­mý depre­siv­ní film SmrtiHYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/todesking.html“ HYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/todesking.html„král od mis­tra němec­kých nechu­ťá­ren Jörga Buttgereita, tvůr­ce Nekromantika,“ dopo­ru­ču­je dra­ma­turg Petr Šaroch.

Dalším tipem, kte­rý divá­ky dosta­ne do úzkých, může být čtvr­tý titul s živým dabin­gem, ten­to­krát v podá­ní Immanuela Lubrikanta a Kafilerie Zawadské Krvavý háček – horor o tajem­ném zabi­já­ko­vi, kte­rý vraž­dí čle­ny rybář­ské komu­ni­ty pomo­cí náči­ní na chy­tá­ní ryb.

Žádný roč­ník se neo­be­jde bez mas­ko­ta fes­ti­va­lu El Santa. Film El HYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/santo20.html„SantoHYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/santo20.html“ boju­je pro­ti HYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/santo20.html„podzemšťanům nakouk­ne do vesmí­ru. Navíc to není vlast­ně ani Santo, ale jeho syn, kte­rý nava­zu­je na otco­vu tra­di­ci, a to i co do kva­lit pro­duk­ce. Snímek dopro­vo­dí již tra­dič­ní simul­tán­ní pře­klad do slu­chá­tek od pana Akuráta.

Překvapení nebo­li šok

Na pro­gra­mu se obje­ví letos podru­hé pásmo komen­to­va­ných fil­mo­vých uká­zek nazva­né Filmový hov­no­cuc: HYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/hovnocuc.html„VHYPERLINK „http://www.otrlydivak.cz/filmy/2020/hovnocuc.html„esmírná prda, jež bude rov­něž tes­tem sku­teč­né otr­los­ti. „Diváci zhléd­nou zasmrádlou sérii komen­to­va­ných uká­zek z fil­mů, o kte­rých nej­spíš nikdy nesly­še­li a mnoh­dy ani sly­šet nechtě­li,“ těší se dra­ma­turg Antonín Tesař, kte­rý vás ve svo­jí one-man show osob­ně pro­ve­de napros­tým dnem kine­ma­to­gra­fie. Návštěvníci se mohou těšit i na tra­dič­ní for­mát kina Aero nasle­po po otr­lé, jež uko­jí nej­zvrh­lej­ší bra­ko­vé chout­ky a v níž se hra­ni­ce nestoud­nos­ti roz­ply­nou v tvůr­čím vše­ho­mí­ru.

Otrlé atrak­ce i mimo pro­jek­ční sál

Ani letos nebu­dou chy­bět per­verz­ní kos­týmy, inter­ak­ti­vi­ta i typic­ká fes­ti­va­lo­vá výzdo­ba kino­ka­vár­ny z díl­ny Zuzany Blaštíkové. To vše i pro­to, že Festival otr­lé­ho divá­ka si kla­de za cíl navrá­tit kinu jeho původ­ní roli atrak­ce a neza­po­me­nu­tel­né­ho spo­leč­né­ho zážit­ku. Grafiku letoš­ní­ho roč­ní­ku při­pra­vil již tra­dič­ně umě­lec a graf­fi­ti mis­tr Michal Škapa. K dostá­ní bude s těmi­to vesmír­ný­mi moti­vy i oblí­be­ný limi­to­va­ný merch v podo­bě tri­ček, tašek a dal­ších otr­lých nezbyt­nos­tí.

O pokleslou zába­vu je zájem i v regi­o­nech. Tam se otr­lost pře­su­ne násle­du­jí­cím způ­so­bem: Brno – Univerzitní kino Scala 13. břez­na, Hradec Králové v kině Bio Central 28. břez­na a Olomouc v kině Metropol 2. dub­na. Ať vás pro­vá­zí kýla.

Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu i vstu­pen­ky nalez­ne­te zde.

YouTube kanál s trai­le­ry zde.

Fotografie a pod­kla­dy zde.

Jednotné vstup­né 150 Kč / pro­jek­ce

www.otrlydivak.cz

www.facebook.com/festivalotrlehodivaka

16. roč­ník Festivalu otr­lé­ho divá­ka

Praha – Kino Aero: 5. – 8. břez­na 2020

Ozvěny Festivalu otr­lé­ho divá­ka

Brno – Univerzitní kino Scala: 13.3.2020

Hradec Králové – Bio Central: 28.3.2020

Olomouc – Kino Metropol: 2.4.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33261 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71894 KB. | 20.07.2024 - 14:15:42