Kritiky.cz > Festivaly > Tyto české filmy ocenila porota jako nejlepší

Tyto české filmy ocenila porota jako nejlepší

finale 36 logo
finale 36 logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Letošní 36. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu je u kon­ce, konal se v zápa­do­čes­ké met­ro­po­li od 22. do 27. září. Návštěvníci měli mož­nost zhléd­nout více než 100 pro­jek­cí a 38 čes­kých audi­o­vi­zu­ál­ních poči­nů sou­tě­ži­lo o Zlatého led­ňáč­ka v kate­go­ri­ích: Soutěž celo­ve­čer­ních hra­ných nebo ani­mo­va­ných fil­mů, Soutěž doku­men­tár­ních fil­mů, Soutěže TV a inter­ne­to­vých pro­jek­tů v kate­go­rii seri­á­lo­vá tvor­ba a v kate­go­rii film a mini­sé­rie a Soutěž stu­dent­ských krát­ko­me­tráž­ních fil­mů. Byly udě­le­ny také dvě zvlášt­ní oce­ně­ní: v sek­ci Televizních a inter­ne­to­vých pro­jek­tů v kate­go­rii film a mini­sé­rie a v kate­go­rii stu­dent­ský krát­ko­me­tráž­ní film. O vítě­zích roz­ho­do­va­ly mezi­ná­rod­ní a stu­dent­ské poro­ty.

Slavnostní zakon­če­ní fes­ti­va­lu pro­běh­lo 27. září v pro­sto­ru DEPO2015, tvůr­ci oce­ně­ných fil­mů, seri­á­lů a mini­sé­rií pře­vza­li Zlaté led­ňáč­ky. V prů­bě­hu veče­ra byl také pře­dán orga­ni­za­ci Burn Fighters šek s výtěž­kem z akce  #plzeň­skézlo­či­ny: Útok kyse­li­nou, kte­rá se usku­teč­ni­la v rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu, ve výši 30 950 Kč.

Na šest fes­ti­va­lo­vých dní se záři­jo­vá Plzeň pro­mě­ni­la v cen­t­rum čes­ké­ho fil­mu s množ­stvím hvězd­ných hos­tů z řad her­ců, here­ček a fil­ma­řů a fil­ma­řek. Festival navští­vi­li Robert Hloz, Matěj Chlupáček, Eliška Křenková, Andrea Mohylová, Marek Němec, Jana Plodková, Eva Podzimková, Marek Adamczyk, Jan Nedbal, Peter Bebjak, Vít Klusák, Judit Pecháček, Marek Epstein, Tereza Hofová a mno­ho dal­ších.

Zájem veřej­nos­ti o fes­ti­va­lo­vý pro­gram potvr­zu­jí  vypro­da­né a při­da­né pro­jek­ce - např. fil­mů Úsvit, Bod obno­vy, #annais­mis­sing, Přišla v noci, Služka a dal­ších. Letošní pro­gram zahr­no­val také sek­ce věno­va­né ukra­jin­ské a němec­ké fil­mo­vé tvor­bě. Finále Plzeň letos ote­vře­lo své kinosá­ly i pro nesly­ší­cí. Vybrané fil­my byly opat­ře­ny spe­ci­ál­ní­mi titul­ky pro nesly­ší­cí a úvod­ní slo­va i násled­né dis­ku­se byly tlu­mo­če­ny do čes­ké­ho zna­ko­vé­ho jazy­ka.

Letošní roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň navští­vi­lo cca 15 500 fil­mo­vých fanouš­ků.

VÍTĚZNÉ FILMY 36. FINÁLE PLZEŇ

Rozhodnutí mezi­ná­rod­ních porot:

Autory Ceny Zlatý led­ňá­ček jsou Adéla Přibáňová a Vít Zavadil. Cenu vyro­bi­la umě­lec­ká sklár­na Kolektiv Ateliers v Novém Boru.

Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film

BRUTÁLNÍ VEDRO

REŽIE / Albert Hospodářský

PRODUCENTI / Ondřej Lukeš, Lukáš Kokeš

KOPRODUCENTI / Ivan Ostrochovský, Katarina Tomková

HRAJÍ / Vincent Hospodářský, Zdeňka Petrová, Milan Mikulčík, Václav Kopelec, Ivana Uhlířová, Tereza Dočkalová, Marta Bačíková, Anežka Kalivodová, Marta Vítů, Petr Motl

Vyjádření poro­ty: Cenu zís­ká­vá vel­mi ori­gi­nál­ní a neotře­lý film, kte­rý se nesna­ží niko­ho a nic napo­do­bo­vat. Mladý reži­sér se odváž­ně vydal svou vlast­ní ces­tou, a na této ces­tě je obklo­pen kme­nem svých blíz­kých.

Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film

MORE MIKO

REŽIE / Robin Kvapil

PRODUCENTKA / Martina Štrunc

KOPRODUCENT / Michal Křeček

Vyjádření poro­ty: Jako poro­ta doku­men­tár­ní sek­ce jsme cíti­li, že máme vel­kou zod­po­věd­nost. Rozhodli jsme se oce­nit film s vel­kým posel­stvím a ješ­tě vět­ším srd­cem. V dobách roz­dě­le­né Evropy se vzkvé­ta­jí­cím popu­lis­mem a uza­ví­ra­ný­mi hra­ni­ce­mi nám ten­to film uka­zu­je, že MŮŽEME věci změ­nit k lep­ší­mu, když se do toho pus­tí­me! Rozhodli jsme se oce­nit film, kte­rý obno­vu­je naši víru v lid­stvo, film, kte­rý kon­fron­tu­je naše vlast­ní před­sud­ky, inspi­ru­je nás a sezna­mu­je nás s dob­rý­mi lid­mi, kte­ří sku­teč­ně něco mění. Touto cenou chce­me nejen vyzdvih­nout ten­to film – pro jeho důle­ži­té huma­nis­tic­ké posel­ství – ale také jeho pro­ta­go­nis­tu, jehož hlas musí být sly­šen. Buďme více jako MIKO!

 

Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „seri­á­lo­vá tvor­ba“

VOLHA, 3. DÍL

REŽIE / Jan Pachl

KREATIVNÍ PRODUCENT / Josef Viewegh,  Česká tele­vi­ze

HRAJÍ / Kryštof Hádek, Tomáš Jeřábek, Klára Melíšková, Anna Geislerová, Stanislav Majer, Jiří Lábus, Aneta Krejčíková, Lukáš Příkazský, Martin Pechlát, Jiří Dvořák, Přemysl Bureš, Vanda Hybnerová, Peter Kočiš, Eliška Křenková, Bohumil Klepl, Pavel Řezníček, Filip Menzel a dal­ší

Vyjádření poro­ty: V sou­tě­ži seri­á­lů jsme měli opět těž­ký výběr mezi kva­lit­ní­mi pro­jek­ty, ale jeden z nich vyční­val: a to ten, kte­rý kre­a­tiv­ně spo­jil humor a dra­ma, měl vel­kou pro­dukč­ní hod­no­tu a neotře­lým způ­so­bem vyprá­věl pří­běh tele­vi­ze a česko-slovenské spo­leč­nos­ti v 70. letech, točí­cí se kolem opor­tu­nis­tic­ké­ho řidi­če a smě­si­ce neza­po­me­nu­tel­ných postav.

Zvláštní uzná­ní v Soutěži tele­viz­ních a inter­ne­to­vých pro­jek­tů v kate­go­rii film a mini­sé­rie

BEZVA ZUBY NA ZÁSNUBY

REŽIE / Jiří Vejdělek

KREATIVNÍ PRODUCENT / Jaroslav Sedláček, Česká tele­vi­ze

HRAJÍ / Jiří Langmajer, Anna Fialová, Miroslav Hanuš, Simona Stašová, Mia Kavanová a dal­ší

Vyjádření poro­ty: Rádi bychom udě­li­li zvlášt­ní uzná­ní tele­viz­ní­mu fil­mu, kte­rý ele­gant­ním způ­so­bem mísí humor s dra­ma­tem a uka­zu­je, jak může jed­no­du­chý pří­běh o boles­ti zubů pře­růst ve slo­ži­tý pří­běh o lid­ských vzta­zích. Hodně jsme se při sle­do­vá­ní nasmá­li a mož­ná si i tro­chu popla­ka­li, a pro­to udě­lu­je­me cenu zvlášt­ní uzná­ní fil­mu Bezva zuby na zásnu­by.

Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „film a mini­sé­rie“

 KRÁL ŠUMAVY: FANTOM TEMNÉHO KRAJE, 1. DÍL

REŽIE / David Ondříček

KREATIVNÍ PRODUCENT / Michal Reitler, Voyo

HRAJÍ / Oskar Hes, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Heclová, Jan Jankovský, Kristýna Ryška, Kryštof Mucha, Denis Šafařík, Jan Nedbal, Judit Pecháček, Petr Forman, Vojtěch Vondráček, Jan Hájek, Jana Pidrmanová, Jiří Zeman, Jaroslav Plesl, Halka Jeřábek Třešňáková, Samuel Toman, Ronald Prokeš, Tomáš Čapek, Jan Staněk

Vyjádření poro­ty: Cenu za nej­lep­ší TV film/ mini­sé­rii udě­lu­je­me tele­viz­ní­mu pořa­du, kte­rý má výji­meč­né fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Rádi bychom také vyzdvih­li skvě­lé herec­ké výko­ny a výbor­ný scé­nář – přes­to­že jde o his­to­ric­ké téma, posta­vy, jejich emo­ce a pře­káž­ky, kte­rým čelí, u čle­nů této poro­ty vel­mi rezo­no­va­ly.

 

 

Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší stu­dent­ský krát­ko­me­tráž­ní film

ELECTRA

REŽIE / Daria Kashcheeva

PRODUCENTI / Zuzana Křivková, Martin Vandas (MAUR film)

KOPRODUCENT: Ondřej Šejnoha (FAMU)

HRAJÍ / Zuzana Částková, Marie Verner, Zuzana Stivínová, Robert Jašków

Vyjádření poro­ty: Za odva­hu posou­vat hra­ni­ce fil­mo­vé tvor­by a ote­ví­rat a hojit rány. Autorka je vizi­o­nář­ská fil­mař­ka, kte­rá vytvo­ři­la půso­bi­vý a pohl­cu­jí­cí záži­tek a vra­cí do fil­mu sku­teč­né kouz­lo kine­ma­to­gra­fie.

Zvláštní oce­ně­ní v kate­go­rii stu­dent­ský krát­ko­me­tráž­ní film

ATESTACE

REŽIE / Jan Hecht

PRODUCENTI / Marek Dusil, Jakub Vacík (FAMU)

HRAJÍ / Vladimír Pokorný, Jaroslav Dušek, Josefína Krycnerová, Daniela Kolářová, Barbora Bočková, David Matásek, Cyril Drozda, Marika Procházková, Bronislava Kováčiková

Vyjádření poro­ty: Chceme oce­nit ten­to aktu­ál­ní a pou­ta­vý film o pra­cov­ních pod­mín­kách lidí ve zdra­vot­nic­tví. Velmi nás zau­ja­la Janova peč­li­vá řeme­sl­ná zruč­nost. Je to naděj­ný mla­dý fil­mař a těší­me se na jeho dal­ší prá­ci.

Studentské poro­ty ZČU roz­hod­ly tak­to:

Autorkou ceny stu­dent­ských porot ZČU je Charlotte Herrmannová, stu­dent­ka Fakulty desig­nu a umě­ní Ladislava Sutnara ZČU.

Cena za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film

PŘIŠLA V NOCI

REŽIE / Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar

PRODUCENTI / Eva Pavlíčková, Pavel Vácha, Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar, Šimon Dvořáček

KOPRODUCENTI / Vít Schmarc, Jaroslav Sedláček

HRAJÍ / Simona Peková, Jiří Rendl, Annette Nesvadbová

Vyjádření poro­ty: Cenu udě­lu­je­me fil­mu Přišla v noci, pře­de­vším za herec­ké výko­ny a auten­tic­ký scé­nář. Film doká­zal zkom­bi­no­vat prv­ky kome­die, dra­ma­tu i horo­ru, kte­ré v rodin­ných situ­a­cích splý­va­jí běž­ně. Dokázali jsme se jako divá­ci vcí­tit do rolí postav, kte­ré nám byly pří­jem­ně nepří­jem­né.

Cena za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film

VELKÉ NIC

REŽIE / Vít Klusák, Marika Pecháčková

PRODUCENTI / Vít Klusák, Filip Remunda, Pavla Klimešová

KOPRODUCENT / Jan Barta

Vyjádření poro­ty: Vybrat nej­lep­ší doku­ment z tako­vé­ho kva­lit­ní­ho výbě­ru je oří­šek. Hledali jsme doku­ment, kte­rý by byl jedi­neč­ný a Velké nic nás oslo­vi­lo čer­no­bí­lým vizu­á­lem ponuré­ho téma­tu, ovšem skr­ze zbar­ve­né pohle­dy oby­čej­ných lidí. Přednesl nám absur­di­tu v krás­né arto­vé podo­bě dochu­ce­nou i špet­kou humo­ru. Vizuální poe­tič­nost byla dopl­ně­na i filo­zo­fic­kou rovi­nou. Velké nic pro nás bylo Velké Něco.

Cena za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „seri­á­lo­vá tvor­ba“

PĚT LET, 1. DÍL

REŽIE / Damián Vondrášek

PRODUCENT / Matěj Stehlík, Česká tele­vi­ze

HRAJÍ / Alžběta Malá, Samuel Toman, Simona Lewandowska, Kateřina Císařová, Petr Uhlík Vanda Hybnerová, Vojtěch Vodochodský, Pavel Řezníček a dal­ší

Vyjádření poro­ty: Porota oce­ni­la seri­ál Pět let za výbor­ný odraz rea­li­ty a bra­vur­ní prá­ci s boles­ti­vým téma­tem, kte­ré otřá­sá dneš­ní spo­leč­nos­tí.

Cena za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „film a mini­sé­rie“

KRÁL ŠUMAVY: FANTOM TEMNÉHO KRAJE, 1. DÍL

REŽIE / David Ondříček

KREATIVNÍ PRODUCENT / Michal Reitler, Voyo

HRAJÍ / Oskar Hes, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Heclová, Jan Jankovský, Kristýna Ryška, Kryštof Mucha, Denis Šafařík, Jan Nedbal, Judit Pecháček, Petr Forman, Vojtěch Vondráček, Jan Hájek, Jana Pidrmanová, Jiří Zeman, Jaroslav Plesl, Halka Jeřábek Třešňáková, Samuel Toman, Ronald Prokeš, Tomáš Čapek, Jan Staněk


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,98458 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71756 KB. | 13.06.2024 - 23:18:55