Kritiky.cz > Festivaly > 27. MFF Praha – Febiofest předá cenu Kristián herečce Ivě Janžurové

27. MFF Praha – Febiofest předá cenu Kristián herečce Ivě Janžurové

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

I letos bude v rám­ci Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest pře­dá­no něko­lik sošek Kristiána. Jednu z nich pře­vez­me na slav­nost­ním zakon­če­ní fes­ti­va­lu hereč­ka Iva Janžurová, kte­rá bude mít v rám­ci Febiofestu také spe­ci­ál­ní pro­fil věno­va­ný výbě­ru jejích fil­mů. Nový dra­ma­tur­gic­ký kon­cept fes­ti­va­lu před­sta­ví kro­mě něko­li­ka nových sek­cí také dvě sou­těž­ní.

Pocta Ivě Janžurové za celo­ži­vot­ní pří­nos kine­ma­to­gra­fii

MFF Praha – Febiofest kaž­do­roč­ně udě­lu­je pres­tiž­ní ceny Kristián něko­li­ka význam­ným čes­kým a zahra­nič­ním uměl­cům za jejich celo­ži­vot­ní pří­nos kine­ma­to­gra­fii. V sou­vis­los­ti s uve­de­ním nové sek­ce Soutěž kome­dií se fes­ti­val roz­ho­dl poctít tou­to cenou oblí­be­nou hereč­ku mno­ha kome­di­ál­ních rolí, Ivu Janžurovou. Tato výrazná osob­nost čes­ké­ho fil­mu, kte­rá již téměř 60 let sto­jí před kame­rou, bude fes­ti­va­lo­vým divá­kům při­po­me­nu­ta pro­jek­ce­mi fil­mů Morgiana, Penzion pro svo­bod­né pány či Ene Bene.

Nový dra­ma­tur­gic­ký kon­cept – dvě sou­tě­že

Filmový pro­gram fes­ti­va­lu je letos roz­dě­len do čtr­nác­ti sek­cí. Hlavní sou­těž, kte­rá před­sta­ví nej­za­jí­ma­věj­ší autor­ské fil­my mla­dých tvůr­ců z celé­ho svě­ta, dopl­ní nová sou­těž­ní sek­ce s názvem Soutěž kome­dií. Ta se bude sou­stře­dit na arto­vě zamě­ře­né kome­di­ál­ní sním­ky, kte­ré jsou vět­ši­nou fes­ti­va­ly opo­mí­je­ny. Febiofest tak zařa­dí kome­die reflek­tu­jí­cí aktu­ál­ní svě­to­vé dění do své­ho pro­gra­mu na pro­mi­nent­ní mís­to. Porota této sek­ce je slo­že­na ze 33 čle­nů – vybra­ných fil­mo­vých fanouš­ků, kte­ří během fes­ti­va­lo­vých dnů zhléd­nou v kině všech­ny sou­těž­ní sním­ky. Čestným před­se­dou bude význam­ná osob­nost čes­ké kine­ma­to­gra­fie a sek­ci uza­vře slav­nost­ní pro­jek­ce fil­mu Cirkus, jíž fes­ti­val vzdá hold mis­tru kome­die Charlie Chaplinovi.

V Hlavní sou­tě­ži bude uve­den výběr prv­ních sním­ků nastu­pu­jí­cích fil­ma­řů, letos zamě­ře­ných na téma lid­ské důstoj­nos­ti a sílu osob­nos­ti. Diváci budou moci zhléd­nout fil­my, v nichž hrdi­no­vé muse­jí čelit zásad­ním život­ním roz­hod­nu­tím. Sekci bude nově hod­no­tit odbor­ná poro­ta slo­že­ná ze tří význam­ných fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů – čes­ký herec a reži­sér Jiří Mádl, maďar­ská reži­sér­ka Ildikó Enyedi a uzná­va­ný kanad­ský reži­sér Denis Côté.

Obě sou­tě­že budou nově pre­zen­to­vá­ny po sedm fes­ti­va­lo­vých veče­rů a kaž­dý sní­mek tak bude mít spe­ci­ál­ní slav­nost­ní uve­de­ní za pří­tom­nos­ti tvůr­ců.

Sekce Panorama, Generace, Queer Now a sek­ce Classics věno­va­ná Maxu Ophülsovi

Zachovány zůstá­va­jí sek­ce, jež mají na Febiofestu vel­kou obli­bu, jako napří­klad Panorama (sek­ce nových fil­mů od zvuč­ných jmen svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie a z význam­ných svě­to­vých fes­ti­va­lů), či sek­ce Generace, kte­rá se zamě­řu­je na rodin­né pro­jek­ce pro nejmen­ší divá­ky, ale také na pří­běhy tee­nage­rů.

Již od samé­ho vzni­ku fes­ti­va­lu je jeho nedíl­nou sou­čás­tí sek­ce Queer Now, kte­rou dra­ma­tur­gic­ky vede Lucia Kajánková spo­lu s Janou Čížkovskou. Na zákla­dě divác­ké­ho úspě­chu před­cho­zích roč­ní­ků má stá­lé mís­to v pro­gra­mu i sek­ce Classics, kte­rou dra­ma­tur­gic­ky zaš­ti­ťu­je Národní fil­mo­vý archiv ve spo­lu­prá­ci s pro­gra­mo­vým oddě­le­ním Febiofestu. Letos bude sek­ce věno­vá­na retrospek­ti­vě tvor­by němec­ké­ho reži­sé­ra Maxe Ophülse. Významný němec­ký reži­sér na útě­ku před nacis­ty půso­bil pře­de­vším ve Francii a USA, kde nato­čil téměř 30 fil­mů. Vynikal ino­va­tiv­ním pří­stu­pem k fil­mo­vé­mu jazy­ku a jeho prá­ce se zvu­kem se sta­la zásad­ní inspi­ra­cí pro legen­dár­ní film 2001: Vesmírná ody­sea Stanleyho Kubricka.

Nové sek­ce Planet Dark, Delikatesy z výcho­du a Zaostřeno na: Pusan

Nový umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Nikolaj Nikitin se sou­stře­dí pře­de­vším na aktu­ál­ní fil­mo­vou tvor­bu v šíři a roz­sa­hu, kte­ré nejsou pro čes­ké­ho divá­ka jin­de pří­stup­né, a zamě­řu­je se také na pod­po­ru mla­dých talen­tů. Proto se v pro­gra­mu nově obje­ví sek­ce Planet Dark (původ­ní sek­ce Midnight Circus před­sta­vu­jí­cí tem­né žán­ry jako jsou horo­ry, thrille­ry, true cri­me či fil­my s neko­rekt­ním humo­rem). Její název vychá­zí ze spo­lu­prá­ce s plat­for­mou Planet Dark, kte­rá se na ten­to žánr zamě­řu­je. Partnerem sek­ce Planet Dark je csfd.cz.

Sekce Delikatesy z výcho­du zase vznik­la spo­je­ním sek­cí Centropa a Ozvěny Balkánu. Je zamě­ře­na na regi­on, ve kte­rém se mísí typic­ký absurd­ní humor a nesmy­sl­ná jed­ná­ní, alko­ho­lo­vá hud­ba a tanec, i urči­tá osa­mě­lost a izo­lo­va­nost jed­not­li­vých míst a měst, hrdi­nů či postav. Sekce má ambi­ci podat zprá­vu o aktu­ál­ním sta­vu míst­ních kine­ma­to­gra­fií a při­vézt čes­ké­mu pub­li­ku díla význam­ných reži­sé­rů východ­ní Evropy a Balkánu, i fil­my nových tvůr­ců.

Zaostřeno na: Pusan před­sta­ví kurá­tor­ský výběr fil­mů kine­ma­to­gra­fií celé­ho asij­ské­ho kon­ti­nen­tu, tvor­bu výji­meč­ných autor­ských reži­sé­rů. Sekce je v dra­ma­tur­gic­ké ges­ci ředi­te­le nepres­tiž­něj­ší­ho asij­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu MFF Pusan Jay Jeona a je urče­na nejen milov­ní­kům cizích kul­tur, ces­to­va­te­lům po mapě a kung-fu bojov­ní­kům v zácvi­ku.

Oblíbené sek­ce Docs, TV Now a Profily

Nadále zůstá­va­jí v pro­gra­mu úspěš­né sek­ce Docs (sek­ce výhrad­ně zamě­ře­ná na doku­men­tár­ní fil­my při­ná­še­jí­cí zají­ma­vé pohle­dy na říši zví­řat a lidí, umě­ní, sport i zásad­ní spo­le­čen­ská téma­ta) či TV Now, kte­rá se ori­en­tu­je na tele­viz­ní seri­á­lo­vou tvor­bu rea­gu­jí­cí na zvy­šu­jí­cí se kva­li­tu tele­viz­ní pro­duk­ce. K vidě­ní budou tuzem­ské i mezi­ná­rod­ní tele­viz­ní mini série a seri­á­ly.

Každý rok uvá­dí fes­ti­val také něko­lik pro­fi­lo­vých sek­cí, kte­ré před­sta­vu­jí prá­ci význam­ných hos­tů dané­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu, obvykle drži­te­lů čest­né­ho oce­ně­ní Kristián za pří­nos čes­ké a svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. V kaž­dém roce dostá­vá pro­stor jed­na čes­ká a něko­lik zahra­nič­ních osob­nos­tí. Všichni hos­té, kte­rým se pro­fi­lo­vá pře­hlíd­ka při­pra­vu­je, kon­zul­tu­jí vybra­né fil­my pří­mo s dra­ma­tur­gy, a na fes­ti­va­lu pak osob­ně vybra­né fil­my uve­dou a bese­du­jí o nich s divá­ky.

Culinary Cinema s Kalinou, Jeřábkovou a Korábem

I v rám­ci 27. roč­ní­ku nabíd­ne fes­ti­val kon­cept Culinary Cinema – tři spe­ci­ál­ní veče­ry spo­ju­jí­cí pro­jek­ci fil­mů a návaz­nou fil­mo­vou veče­ři. O menu se letos posta­ra­li vyhlá­še­ní kucha­ři Mirek Kalina, Tereza Jeřábková a Ondřej Koráb. Projekce sním­ků Puzzle, (R)evolucionářky v kuchy­ni a Čokoláda pana H. budou pro­bí­hat od pát­ku 20. do nedě­le 22. břez­na v sálech mul­ti­ki­na CineStar na praž­ském Smíchově. Poté se divá­ci pře­su­nou do sou­se­dí­cí­ho hote­lu Vienna House Andel´s Prague, kte­rý dis­po­nu­je ori­gi­nál­ní restau­ra­cí Delight. Projekce fil­mů začí­ná vždy v 18 hodin, veče­ře poté ve 20 hodin. Všemi veče­ry bude pro­vá­zet mode­rá­tor­ka Jolana Voldánová, pří­jem­nou atmo­sfé­ru dodá pia­nis­ta a zpě­vák Václav Tobrman a garan­tem veče­rů bude samot­ný zakla­da­tel toho­to kon­cep­tu a býva­lý ředi­tel Berlinale Dieter Kosslick. Hlavním part­ne­rem Culinary Cinema je spo­leč­nost Potten & Pannen – Staněk group a její Gourmet Academy.

Girls in Film – ženy ženám

Ve spo­lu­prá­ci s plat­for­mou Girls in Film fes­ti­val před­sta­ví nové fil­my nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce fil­ma­řek. Girls in Film je plat­for­ma pod­po­ru­jí­cí pre­zen­ta­ci žen­ských reži­sé­rek a fil­ma­řek, kte­rou původ­ně zalo­ži­la Nikola Vašáková v Londýně. Skrze kurá­to­ro­va­né akce, jako jsou pro­jek­ce, před­náš­ky a roz­ho­vo­ry se zají­ma­vý­mi žena­mi ve fil­mo­vém prů­mys­lu, se nabí­zí pro­stor pro pre­zen­ta­ci a setká­vá­ní, a to nejen mezi žena­mi.

Tradiční sou­těž I ty jsi fil­ma­řem prá­vě pro­bí­há

Soutěž krát­kých ama­tér­ských fil­mů I ty jsi fil­ma­řem je prá­vě v běhu, její uzá­věr­ka je 21. úno­ra. Přihlásit své fil­my v dél­ce 1 až 5 minut mohou jak jed­not­liv­ci, tak škol­ní týmy. Tématem sed­mé­ho roč­ní­ku sou­tě­že je v sou­čas­né době jed­na z nejdis­ku­to­va­něj­ších oblas­tí – eko­lo­gie, kli­ma­tic­ké změ­ny a jejich dopad na naše oko­lí. První tři mís­ta v obou kate­go­ri­ích jsou finanč­ně ohod­no­ce­na a pod­mín­ky sou­tě­že najdou zájem­ci na webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu. Mediálním part­ne­rem sek­ce je Totalfilm.cz

Divácké akre­di­ta­ce

Tradičně si také divá­ci budou moci zakou­pit divác­ké akre­di­ta­ce na 3, 5 nebo 9 dnů, díky kte­rým mohou čer­pat vol­né vstu­pen­ky. Předprodej akre­di­ta­cí bude spuš­těn 5. úno­ra. Výběr vstu­pe­nek on-line pak bude mož­ný od 4. břez­na. Více o akre­di­ta­cích nalez­ne­te na www.febiofest.cz.

Místo koná­ní fes­ti­va­lu

Stejně jako kaž­dý rok pro­běh­ne hlav­ní část fes­ti­va­lu ve 12 sálech kina CineStar Praha Anděl. Další fil­mo­vý a dopro­vod­ný pro­gram se bude ode­hrá­vat v kině NFA Ponrepo a letos nově ve spo­lu­prá­ci s dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Film Europe také pro­sto­rách kina Edison Filmhub. Tato kina zastře­ší také mas­terc­lassy s tvůr­ci a část akti­vit v rám­ci Industry dnů. Slavnostní zahá­je­ní Febiofestu se ode­hra­je 19. břez­na tra­dič­ně v Obecním domě, slav­nost­ní zakon­če­ní potom 27. břez­na v pro­sto­rách mul­ti­ki­na CineStar Anděl.

Febiofest v regi­o­nech

Po skon­če­ní praž­ské čás­ti opět vyra­zí fes­ti­val do regi­o­nů po celé repub­li­ce. Letos to budou tato měs­ta, ve kte­rých pro­běh­ne záro­veň vždy dru­hý den fes­ti­va­lu spe­ci­ál­ní Febio Hospodský kvíz.

Termín Město Místo Febio Hospodský kvíz

30. 3. – 1. 4. 2020 České Budějovice Kino Kotva 31. 3. Horká Vana

31. 3. – 2. 4. 2020 Hradec Králové CineStar 1. 4. Bowling bar 69

1. 4. – 3. 4. 2020 Brno Kino Art 2. 4. Trojka

1. 4. – 3. 4. 2020 Pardubice CineStar 2. 4. Evropa

2. 4. – 4. 4. 2020 Liberec Kino Varšava 3. 4. Pivovarský dvůr

2. 4. – 4. 4. 2020 Ostrava Kino Cineport 3. 4. Hasičárna

3. 4. – 5. 4. 2020 Uherské Hradiště Kino Hvězda 4. 4. Klub Mír

4. 4. – 6. 4. 2020 Jihlava Kino Dukla 5. 4. Radniční restau­ra­ce

4. 4. – 6. 4. 2020 Jičín Kino Biograf 5. 4. Café Všehochuť

5. 4. – 7. 4. 2020 Děčín Kino Sněžník 6. 4. Daliborka

6. 4. – 8. 4. 2020 Prostějov Kino Metro 70 7. 4. 12 opic

7. 4. – 9. 4. 2020 Beroun Kino Beroun 8. 4. Grill bar Bistro

7. 4. – 9. 4. 2020 Zlín Golden Apple Cinema 8. 4. Infinity


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Žert – jeden z nejlepších filmů Josefa Somra18. října 2022 Žert – jeden z nejlepších filmů Josefa Somra Univerzitní posluchač Ludvík Jahn (Josef Somr) pošle z jakéhosi školení své dívce a zároveň kolegyni Markétě (Jaroslava Obermaierová) pohlednici, na níž mimo jiné napsal: Optimismus je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři Tygři ve filmu: JACKPOT14. srpna 2022 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT Není žádným tajemstvím, že já Tři ostravské tygry moc nemusím, a sKORO NA rovinu říkám, že mi jejich svérázný smysl pro humor mnohdy lehce uniká, jindy mě míjí obloukem a občas mám po […] Posted in Filmové recenze
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Iva Janžurová slaví 80 let.19. května 2021 Iva Janžurová slaví 80 let. Iva Janžurová se narodila přesně před 80 lety. Její rodiče byli učitelé a v druhé půlce 50. let absolvovala gymnasium v Českých Budějovicích. V první půlce 60. let absolvovala DAMU pod […] Posted in Profily osob
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie4. dubna 2019 IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie Oceňovaná filmová, divadelní a televizní herečka Iva Janžurová, která má na svém kontě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii z 50. […] Posted in Rozhovory
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45182 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72032 KB. | 18.04.2024 - 03:55:10