Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky..

28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky..

28dni01 1
28dni01 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

https://web.archive.org/web/20070610200415im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super5/28dni00.jpg FGwen Cummingsová je sym­pa­tic­ká žena na pokra­ji tři­cít­ky, kte­rá pod­leh­ne alko­ho­lic­ké­mu návy­ku. Ačkoliv netr­vá její teku­ti­no­vý návyk až tak dlou­ho a není na tom ješ­tě tak špat­ně jako man­žel mam­či­ny kama­rád­ky (to byl vtip), její prv­ní pro­hře­šek způ­so­be­ný alko­ho­lem je ovšem vel­mi váž­ný. Poté, co v opi­los­ti náram­ně zka­zí kama­rád­či­nu svat­bu a způ­so­bí auto­ne­ho­du, tak se dosta­ne do úzkých a její­mi výcho­dis­ky z nepří­z­ni­vé situ­a­ce jsou dvě mož­nos­ti: buď půjde zchla­dit svůj mozek na něja­kou dobu do chlád­ku nebo strá­ví měsíc, respek­ti­ve 28 dní, v pro­ti­al­ko­ho­lic­ké léčeb­ně. Gwen si samo­zřej­mě vybe­re tu dru­hou, dale­ko pří­jem­něj­ší, mož­nost, čímž se začne odví­jet hlav­ní pří­běh fil­mu. Film 28 dní je dal­ším fil­mem, kte­rý se sna­ží jít svou vlast­ní ces­tou a neo­mí­lat omle­té vody. Tím, že si film 28 dní krá­čí svou vlast­ní vyšla­pa­nou ces­tou, jsem nechtěl říci, že film toho­to typu tu ješ­tě nebyl, to v žád­ném pří­pa­dě, pro­to­že mno­zí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na čes­ký film Dobří holu­bi se vra­ce­jí či na Formanův vele­ú­spěš­ný sní­mek Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Jenomže fil­mu podob­né­ho zamě­ře­ní je v dneš­ní době oprav­du málo, a když je něja­ký sní­mek koneč­ně nato­čen, tak jsou to pro fil­mo­vé­ho fanouš­ka hoto­vé Vánoce. Ale abych se poprav­dě při­znal, tak mě pří­běh z jaké­ho­ko­liv ústa­vu nijak zvlášť nepři­ta­hu­je, i když v tom­to fil­mu je léčeb­na vykres­le­na dale­ko pří­jem­něj­ším způ­so­bem, než tomu bylo v Dobrých holu­bech. Daleko lid­štěj­ší jsou v tom­to fil­mu také pře­kva­pi­vě paci­en­ti, od kte­rých bych osob­ně čekal více zne­chu­ce­ní a pesi­mis­mu, ale co se dá dělat. 28 dní nejsou ovšem ani nijak vyjí­meč­ným fil­mem, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát. Při pro­mí­ta­ní se sice nudit nebu­de­te, cel­kem se i poba­ví­te, ale že by na vás sní­mek zane­chal něja­ké výraz­něj­ší šrá­my, se nedá vůbec říci, za což může z vel­ké čás­ti scé­nář, kte­rý  https://web.archive.org/web/20070610200415im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super5/28dni01.jpg srá­ží 28 dní bodo­vě výraz­ně dolů. Scenáristka Savannah Grantová poja­la svou prá­ci dost leh­ko­my­sl­ně a pod­ce­ni­la dnes již nároč­něj­ší­ho divá­ka. Výsledkem toho je pří­mo­ča­rý a mís­ty zdlou­ha­vý děj, kte­rý neza­chra­ňu­je ani hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. Režisérka Betty Thomasová si vybra­la pro roli Gwen ame­ric­kou hereč­ku Sandru Bullockovou, kte­rá sice podá­vá svůj typic­ký kva­lit­ní výkon, ale fil­mem 28 dní se i přes­to zno­vu odsu­nu­la k šedi­vé­mu prů­mě­ru, kte­rý vlá­dl její kari­é­ře v letech 1995-1999 (Síť, Láska a vál­ka, Uloupená srd­ce, Nebezpečná rych­lost 2: zásah apod.). Daleko více vás však asi pře­kva­pí obsa­ze­ní Steva Buscemiho do role Gwenina porad­ce Cornella. Od her­ce toho­to typu bychom asi oče­ká­va­li dale­ko jinou roli v tom­to fil­mu, hádej­te jakou... Dobrý výkon (všim­ně­te si, že píši dob­rý, ne výbor­ný) však podá­vá také Dominic West jako Gwenin kama­rád Jasper a Vigo Mortensen coby býva­lá base­ballo­vá super­hvězda Eddie Boone. 28 dní je zkrát­ka prů­měr­ným fil­mem, kte­rý sice není špat­ný, ale ani vyni­ka­jí­cí. Původní úmy­sl tvůr­ců vykres­lit urput­ný boj alko­ho­li­ků v pro­ti­al­ko­ho­lic­ké se po začát­ku fil­mu brzy roz­plý­vá v poně­kud opti­mis­tič­těj­ší pohád­ku, kte­rá na divá­ka zapů­so­bí stej­ně jako pří­běh o Šípkové Růžence. Americkým divá­kům to zjev­ně vyho­vu­je, pro­to­že po prv­ním týd­nu pro­mí­tá­ní ve Spojených stá­tech ame­ric­kých utr­žil film 28 dní neu­vě­ři­tel­ných 10,5 mili­ó­nů dola­rů (sice jsem už viděl dale­ko vět­ší sumy, ale aby film toho­to typu a této kva­li­ty utr­žil v koléb­ce fil­mo­vé­ho prů­mys­lu tolik peněz, to je pro fil­mo­vé­ho fajnšme­k­ra jis­tě vel­ké pře­kva­pe­ní) a umís­til se v cel­ko­vém žeb­říč­ku na dru­hém mís­tě nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů (jest­li to tak půjde dál, tak se může­me obá­vat, že tvůr­ci nato­čí dru­hý díl). Český divák však bude k nové­mu fil­mu Sandry Bullockové při­stu­po­vat urči­tě opa­tr­ně­ji a do kina se na něj vyda­jí snad pou­ze zarpu­ti­lí fanouš­ci hlav­ní hrdin­ky a jis­tě vel­ké pro­cen­to alko­ho­li­ků - chlastat se hold nemá...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99376 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72338 KB. | 19.05.2024 - 08:00:17