Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat...

Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat...

Armageddon
Armageddon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

..., pro­to­že se sra­zí s aste­ro­i­dem veli­kos­ti Texasu. Je bez­pod­mí­neč­ně nut­né, co nejdří­ve při­stát na aste­ro­i­du, hlu­bo­ko pod jeho povrch zavr­tat sil­né jader­né nálo­že, odpá­lit je a pak se jen mod­lit, aby to celé pomoh­lo. Záchrana svě­ta tím­to bri­zant­ním způ­so­bem je prá­ce jako stvo­ře­ná pro par­tu drs­ných nafta­řů v čele s Harrym S. Stamperem (Bruce Willis), kte­rý zachá­zí s vrt­nou plo­ši­nou a výbuš­ni­na­mi jako neu­ro­chi­rurg s jem­ným lase­ro­vým skal­pe­lem. Astronautický výcvik NASA je rych­lý a za pár dní jsou dva rake­to­plá­ny s jader­ný­mi nálo­že­mi a samo­rost­lý­mi spa­si­te­li svě­ta na palubě při­pra­ve­ny ke star­tu. Zvládne Stamper a jeho muži sebe­vra­žed­ně ris­kant­ní akci?

Michael Bay je u fil­mo­vých fanouš­ků těž­ce ucho­pi­tel­ný tvůr­ce, kte­rý má jak své fanouš­ky (pře­de­vším ze začát­ku své kari­é­ry) tak i odpůr­ce, při­čemž někte­ří začí­na­li být sty­lu Michaela Baye lehce otrá­ve­ny už Mizerami 2, při­čemž jeho násle­du­jí­cí fil­my jako série Transformers nebo men­ší sním­ky Pot a krev či 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází jsou titu­ly, kte­ré jsou ve vět­ší pře­va­ze brá­ny jako pád na dno toho Míšy Baye, kte­rý svě­tu kro­mě vše­ho dodal také Skálu, dodnes jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů všech dob. A vlast­ně prá­vě u fil­mu, kte­rý Michael Bay dodal hned po Skále, tedy u Armageddonu se již obje­vi­li prv­ní názna­ky toho, že dost mož­ná u vět­ši­ny Míša své­ho vrcho­lu dosá­hl prá­vě u Skály. Jenomže jak už bylo zmí­ně­no je obec­né při­je­tí všech Bayových fil­mů po Skále těž­ce ucho­pi­tel­né a člo­věk by si tak měl uvě­do­mit pře­de­vším jed­nu věc- Minimálně v roce 1998 nám Michael Bay sku­teč­ně dodal ješ­tě jed­nu vel­ko­le­pou akč­ní pec­ku (moje nestoud­né fan­dov­ství Bayových Transformerů teď bude­me smě­le igno­ro­vat), kte­rá mě osob­ně uved­la v potvr­ze­ní toho, že Michael Bay pros­tě umí v tako­vém pří­pa­dě, že je za jeho zády pro­du­cent, kte­rý ho nechá pro­je­vit veš­ke­ré jeho tra­de­mar­ky, ale záro­veň ho pořád drží za obo­jek a hlí­dá ho, aby se ze řetě­zu neu­tr­hl zase tak moc.

Po Bayově debu­tu, kte­rým byli prv­ní Mizerové a násled­né Skále je Armageddon tře­tí Bayův film a všech­ny tyto fil­my měli spo­leč­né­ho také producenta- Jerryho Bruckheimera. Ten už na kon­ci 90. let po fil­mech jako Top Gun, tri­lo­gii Policajt z Beverly Hills, Con Airu nebo prá­vě Bayově Skále začal pla­tit za čím dál tím více zku­še­něj­ší­ho pro­du­cen­ta a pře­de­vším hitma­ke­ra. Právě po úspě­chu Skály a Con Airu se Bruckheimer stál sta­li­cí u Disneyho, respek­ti­ve jeho poboč­ky Buena Vista Pictures a doka­zu­je to i fakt, že ve stej­ný rok jako Armageddon také Bruckheimer pro BV rea­li­zo­val sní­mek Nepřítel stá­tu v režii Tonyho Scotta. Po úspě­chu Skály ovšem nic nebrá­ni­lo tomu, aby mohl Bruckheimer zajis­tit vel­ko­le­pěj­ší pro­jek­ty a to i tako­vé, kte­ré doslo­va pojed­ná­va­jí o mete­o­ri­tu, kte­rý by měl zni­čit celou pla­ne­tu Zemi. Rozpočet se tak mohl vyšpl­hat na 140 mili­o­nů dola­rů a prá­vě Bay, kte­ré­mu ješ­tě během natá­če­ní Skály hro­zil od hla­vou­nů vyha­zov kvů­li pří­liš vel­ké­mu vyha­zo­vá­ní finan­cí (těs­ně před­tím než Connery hla­vou­ny ubez­pe­čil, že Bay odvá­dí skvě­lou prá­ci a svým způ­so­bem mu tak tato čer­s­tvě zesnu­lá legen­da kdy­si zachrá­ni­la kari­é­ru) se po dvou úspěš­ných spo­lu­pra­cích s Bruckheimerem mohl s tím­to pro­dukč­ním mágem opět spo­jit a vzni­kl tak akč­ní sní­mek, kte­rý obsa­hu­je veš­ke­ré kla­sic­ké tra­de­mar­ky Michaela Baye od vel­ko­le­pých explo­zí po vel­mi spe­ci­fic­ký humor.

Právě zde se nejen u Armageddonu, ale i veš­ke­ré tvor­by Michaela Baye obje­vu­je zásad­ní háček- Člověk si musí uvě­do­mit do jaké kolon­ky Michaela Baye zařa­dit! Michael Bay není reži­sér, kte­rý by točil osca­ro­vá dra­ma­ta (jed­no­du­še pro­to, že i fil­my jako Pearl Harbor a pře­de­vším Pot a Krev či 13 hodin trpí jed­no­znač­ným Bayhemem, což doka­zu­je, že když už nic jiné­ho tak má Bay prá­vě aspoň ten autor­ský ruko­pis) a je to pře­de­vším reži­sér akč­ních fil­mů. A jakož­to reži­sér těch­to akč­ních fil­mů jed­no­du­še točí akč­ní fil­my, kte­ré jsou akč­ní co nej­víc to jde. Pro úče­ly toho správ­né­ho akč­ní­ho fil­mu je Bay a jeho styl jed­no­du­še ade­kvát­ní, pro­to­že tenhle chlá­pek oprav­du umí točit akci sty­lo­vě a záro­veň si u toho vše­ho umí ohlí­dat vizu­ál­ní strán­ku. Jeho fil­mům se tedy snad­no můžou vyčí­tat věci jako, že jsou tupé (někte­ré oprav­du jsou..... ale tím zábav­ným způ­so­bem v nej­lep­ším mož­ném slo­va smys­lu) či bez­du­ché (to je roz­bor na del­ší dobu), přes­to ale Michael Bay oprav­du umí, což krom té Skály, Mizerů nebo Transformerů doka­zu­je také prá­vě ten Armageddon, kte­rý pro mně osob­ně dodnes před­sta­vu­je jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů všech dob.

Armageddon je v samot­ném podžán­ru bay­o­vek jed­no­du­še sko­ro až labu­tí pís­ní. Michael Bay zde před­vá­dí to co mu šlo před­tím i poz­dě­ji vždyc­ky nejlépe- Umí skvě­lou akci, při ní dáv­ko­vat správ­né napě­tí, záro­veň též ale humor a také odsun na váž­něj­ší trať. Armageddon se v tomhle ohle­du může pochlu­bit pře­de­vším pove­de­ným scé­ná­řem, kte­rý krom jas­né­ho McGuffinu také pře­de­vším obsa­hu­je bra­vur­ně napsa­né posta­vy a kaž­dý z nafta­řů tak má svou vlast­ní osob­nost a výsled­ná che­mie je i díky skvě­lé­mu cas­tingu pros­tě parád­ní. Za scé­ná­řem toho­to fil­mu sto­jí J. J. Abrams, kte­ré­mu s ním pomohl Jonathan Hensleigh a je zají­ma­vé, že podob­ně jako Bay je Abrams těž­ce ucho­pi­tel­ný fil­mo­vý tvůr­ce, kte­rý má stej­ně tak výraz­ný počet jak fanouš­ků tak i hate­rů. Přesto je ale i on klí­čo­vá oso­ba pořád jed­no­ho z nej­lep­ších Bayových fil­mů.

Celé herec­ké obsa­ze­ní stě­žej­ních postav je sesklá­dá­no z nesku­teč­ně sehra­né ban­dy her­ců. Je tu Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Owen Wilson nebo William Fichtner a jed­ná se tedy sku­teč­ně o skvad­ru sym­pa­tic­kých a talen­to­va­ných her­ců, kte­ří mají naštěs­tí v rám­ci Armageddonu sku­teč­ně také štěs­tí v tom, že k sobě navzá­jem všich­ni sedí. Romantická lin­ka mezi Benem Affleckem a Liv Tyler fun­gu­je uvě­ři­tel­ně a záro­veň by divák sku­teč­ně sko­ro až uvě­řil reál­né roman­ci, Bruce Willis se zde nachá­zí v tom bodu kari­é­ry, kdy se ješ­tě pořád sna­žil a jeho Harry Stamper je pros­tě borec, Billy Bob Thornton zde před­vá­dí jed­nu ze svých nej­pa­měti­hod­něj­ších rolí a pak jsou tu prá­vě Steve Buscemi, Owen Wilson nebo Michael Clarke Duncan, při­čemž pla­tí, že kaž­dá posta­va si něja­ký moment je schop­ná ukrást pro sebe a nejed­ná se o bez­du­ché figur­ky. A to i pře­de­vším pro­to, že je vidět, že si svo­je role fakt uží­va­jí.

Armageddon je nesku­teč­ně sty­lo­vá akč­ní vrchol­ná zába­va, kte­rá je jed­ním z těch bloc­kbus­te­rů, kte­rá vlast­ně polo­ži­la zákla­dy pro vět­ši­nu moder­ních bloc­kbus­te­rů. Bay doká­zal, že umí nato­čit úžas­nou akci a člo­věk, kte­rý si jeho Bayhem zami­lu­je to cel­ko­vě bude mít s Armageddonem straš­ně snad­ný. Je to jed­no­du­chý film, ale záro­veň ne béč­ko. Není to ztě­les­ně­ní umě­lec­ké­ho díla, ale záro­veň také ne ztě­les­ně­ní bra­ko­vých děl. Je to pros­tě vrchol­ná akč­ní zába­va, kte­rá je nato­če­na za ty nej­vět­ší mož­né pení­ze (baví­me se o roce 1998, kdy roz­po­čet 140 mili­o­nů dola­rů pořád nebyl povin­nos­tí kaž­dé­ho bloc­kbus­te­ru) a výsled­kem je vel­ko­le­pý a vrchol­ný akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý má záro­veň sku­teč­ně napí­na­vé a pře­de­vším emo­ci­o­nál­ně sil­né finá­le.

Právě zde sto­jí za to si při­po­me­nout, že Bay ať se to nezdá tohle stří­dá­ní atmo­sfé­ry za pocho­du pros­tě umí a je to jeden z těch důvo­dů, proč ho pořád brá­ním dodnes (i když Six Underground bylo pří­liš sil­ná káva i pro mně). Armageddon má navíc tu nesku­teč­ně sil­nou píseň od Aerosmith (I Don´t Want to Miss a Thing dodnes pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší pís­ně) a pře­de­vším sku­teč­ně pře­kva­pi­vě jed­no­ho z emo­ci­o­nál­ně nej­sil­něj­ších finá­le všech dob. Ano, tahle pře­pá­le­ná akč­ní šíle­nost si dovo­lu­je mít i něco jako je hloub­ka..... nebo ale­spoň mini­mál­ně pokus o ní. A pře­kva­pi­vě to nejsou úsměv­ně trap­né momen­ty, ale sku­teč­ně půso­bi­vé momen­ty. Armageddon pros­tě už kvů­li těm­to fak­to­rům nejde nemi­lo­vat.

Právě už dost mož­ná v Armageddonu lze nalez­nout zákla­dy pro dru­hou eta­pu Bayovy kari­é­ry, kte­ré jsou násled­ně vidět i v Pearl Harboru a defi­ni­tiv­ně se před­ve­dou prá­vě až v Mizerech II. Ale prá­vě zde se obje­vu­je ta zásad­ní klí­čo­vá otázka- Má se Armageddon sku­teč­ně srov­ná­vat s Apokalypsou? Nebo s Forrestem Gumpem? Se Schindlerovýn sezna­mem? Samo sebou, že ne. Armageddon se pros­tě musí pře­de­vším cenit v rám­ci sek­ce akč­ních fil­mů, prá­vě zde se ale též může oce­nit fakt, že krom efek­tiv­ní a nepře­pá­le­né akce zde fun­gu­je i to napě­tí, i ten humor a i ty emo­tiv­ní pasá­že. A i samot­ná sna­ha o to se pros­tě musí cenit, v pří­pa­dě Armageddonu ale sku­teč­ně pla­tí, že se ty emo­ci­o­nál­ní momen­ty pro­dá­vat pro­dá. A navíc jsou u toho opět mega explo­ze, ame­ric­ké vlaj­ky nebo někdy až pří­liš těž­ce ucho­pi­tel­né hláš­ky. Jenže..... Není prá­vě tohle ten Michael Bay, kte­ré­ho tak milu­je­me?

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1998 Touchstone Picture


Podívejte se na hodnocení Armageddon na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83990 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71797 KB. | 17.06.2024 - 20:28:12