Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Když si Chuck bral Larryho

Když si Chuck bral Larryho

Chuck
Chuck
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není těž­ké si vyvo­dit z názvu to, že film se bude týkat homose­xu­ál­ní téma­ti­ky. Nečekejte žád­nou dru­hou Zkrocenou horu, ale něco poně­kud méně váž­né­ho. Ale sou­čas­ně je prav­da to, že i když je film kome­dií, tak se sna­ží doce­la inten­ziv­ně mora­li­zo­vat. I když v mezích únos­nos­ti a navíc nabí­zí pou­če­ní, o kte­rých si napří­klad já mys­lím, že jsou tref­ná. Zaprvé, že pra­ví přá­te­lé si mají pomá­hat v kaž­dé situ­a­ci a zadru­hé, že bychom měli být tole­rant­ní k ostat­ním.Neděste se, není vám to nuce­no nějak násil­ně, i když je cítit, že tvůr­ci se sna­ži­li o to, abys­te si pře­ce jen něco odnes­li. Není to ale pri­már­ní cíl. Když si Chuck bral Larryho se sna­ží hlav­ně poba­vit. A doce­la se mu to daří. Není to žád­ná bláz­ni­vá kome­die, ale gagy jsou obvykle vtip­né a jsou dáv­ko­vá­ny tak, abys­te se nedo­čka­li mno­ha hlu­chých míst. Často se tak může zdát, že scé­ny, ve kte­rých jsou pro­ná­še­ny pouč­né pro­slo­vy jsou ruši­vým ele­men­tem, ale když se nad jejich nápl­ní zamys­lí­te, zjis­tí­te, že je obvykle prav­di­vá.

Hlavní záplet­ka není nějak slo­ži­tá, ale sou­čas­ně doce­la neo­kou­ka­ná. Larry (Kevin James) stá­le truch­lí nad smr­tí své man­žel­ky, kte­rá mu zane­cha­la dvě děti. A také pojist­ku. Jenže po jejím odcho­du není tak jed­no­du­ché jí pře­psat na něko­ho jiné­ho. Jako nej­při­ja­tel­něj­ší mož­nost se jeví to, že si Larry musí najít něko­ho jiné­ho, kdo s ním vstou­pí do svaz­ku man­žel­ské­ho. Jenže snad­ně to jen vypa­dá, je to mno­hem těž­ší, než se zdá. Proto se Larry roz­hod­ne pře­svěd­čit své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Chucka (Adam Sandler), aby si hrá­li na gaye a uza­vře­li spo­lu regis­tro­va­né part­ner­ství. Nejdříve se zdá, že Chuck, jakož­to výkon­ný suk­nič­kář, nikdy na tako­vou hru nepři­stou­pí, ale argu­ment toho, že mu Larry zachrá­nil život (oba jsou hasi­či), je dosta­teč­ně pád­ný.

Poté, co oba „oddá“ na kru­hy fixo­va­ný Asiat se film začne ště­pit do dvou rovin. Ta jed­na je kome­di­ál­ní a týká se pře­de­vším toho, že Chuck se zami­lu­je do práv­nič­ky Alex (Jessica Biel), ale musí před ní před­stí­rat, že je gay plus pro­blémy pra­me­ní­cí z toho, že měs­to nechá­vá Chucka a Larryho sle­do­vat, pro­to­že se chce ujis­tit, že jejich vztah není jen „nao­ko“. Druhá je o něco váž­něj­ší a zamě­řu­je se na to, s čím se musí homose­xu­á­lo­vé vypo­řá­dat, pokud vyjdou se svou ori­en­ta­cí na svět­lo. Jejich pro­blémy nejsou tla­če­ny do extré­mů, ale spí­še pou­ka­zu­jí na to, že se mno­ho lidí tvá­ří tole­rant­ně k men­ši­nám, ale jen do té chví­le, než se někte­rý z jejich zástup­ců obje­ví poblíž nich.
Někdy je toto téma roze­bí­rá­no s humo­rem, jin­dy napros­to váž­ně. Ale obvykle ve fil­mu pře­vlá­dá humor­ná nota. Nechutností je tu mini­mum a to i v pří­pa­dě, že jste zary­tý hete­ro­se­xu­ál, kte­rý utí­ká v pří­pa­dě, že se obje­ví coko­liv s gay téma­ti­kou. Je tu sice pár extra „tep­lých“ posta­vi­ček (extra praš­tě­ný homose­xu­ál­ní bra­tr Alex nebo syn Larryho, kte­rý mís­to sle­do­vá­ní base­ballu peče sušen­ky v dět­ské trou­bě), ale to vše je podá­no tak, aby to neod­stra­ši­lo hete­ro­se­xu­á­ly a neu­ra­zi­lo homose­xu­á­ly.

Ano, je tu dost gay cha­rak­te­rů, kte­ré spa­da­jí do dnes už troš­ku zasta­ra­lé­ho poje­tí homose­xu­á­la – zžen­šti­lý typ se sklo­ny pro noše­ní extra výraz­né­ho pes­t­ré­ho oble­če­ní, ale je tu i něko­lik těch, kte­ří jsou pros­tě nor­mál­ní, a není na nich odhad­nu­tel­ná jejich sexu­ál­ní ori­en­ta­ce.

Někdy se film troš­ku roz­ho­du­je, jest­li bude kome­dií, kte­rá bude sice úsměv­ná, ale uvě­ři­tel­ná nebo „uje­tá“ a plná podiv­ných postav. Například Larryho hos­po­dy­ně, to je oprav­du kapi­to­la sama pro sebe, líná, nevr­lá, per­verz­ní a mohl bych pokra­čo­vat. Podobných indi­vi­duí je tu něko­lik, však sami uvi­dí­te. Když si Chuck bral Larryho fun­gu­je na obou fron­tách, čas­to vyvo­lá úsměv na tvá­ří a někdy se mu poda­ří, aby se člo­věk troš­ku zamys­lel. Ani jed­no nefun­gu­je sto­pro­cent­ně, ale moh­lo to být i mno­hem hor­ší. Veskrze vlád­ne spo­ko­je­nost.


Photo © Universal Picture


Podívejte se na hodnocení Když si Chuck bral Larryho na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,92826 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71861 KB. | 29.02.2024 - 17:20:39