Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #52 - Texaský masakr motorovou pilou (1974)

#52 - Texaský masakr motorovou pilou (1974)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slasher je jeden ze žánrů, kte­ré si svo­je mís­to mezi horo­rem vydo­by­ly své jedi­neč­né posta­ve­ní a když se řek­ne horor, mno­ho lidí si pod ním před­sta­vu­je prá­vě sla­sher. A tím prv­ním kla­sic­kým ame­ric­kým sla­she­rem byl prá­vě „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“.

Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou

The Texas Chainsaw Massacre

USA, 1974, 83 minut

Režie: Tobe Hooper

Scénář: Tobe Hooper a Kim Henkel

Hrají:

Marilyn Burns (Sally Hardesty)

Paul A. Partain (Franklin Hardesty)

Edwin Neal (Stopař)

Gunnar Hansen (Leatherface)

Stephen King k tomu­to fil­mu řekl: „Rád dosvěd­čím spo­le­čen­ský význam toho­to fil­mu u jaké­ho­ko­li sou­du.“ Mistra vel­mi obdi­vu­ji a uzná­vám a musím říct, že před zhléd­nu­tím původ­ní­ho „Texaského masa­k­ru“ jsem znal pou­ze ver­ze z nové­ho tisí­ci­le­tí. Remake a „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou: Počátek“. Musím při­znat, že jsem s Mistrem nemohl sou­hla­sit. Ale pak jsem koneč­ně viděl „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“ v jeho původ­ní ver­zi a musím říct, že po této zku­še­nos­ti mohu s Kingem sou­hla­sit ve všech ohle­dech. V dneš­ní době asi není „Texaský masa­kr“ tak pře­kva­pi­vým fil­mem, mys­lím pře­de­vším z hle­dis­ka splat­te­ru a sla­she­ru, ani gore zde není tak natu­ra­lis­tic­ké, ale přes­to je to film, kte­rý v mno­hém pře­ko­ná­vá svá pokra­čo­vá­ní, rema­ky a mno­hé podob­né fil­my, kte­ré z něj vychá­ze­jí.

Je to pře­de­vším v tom, že film byl prv­ní své­ho dru­hu. Je to prv­ní sku­teč­ně dob­rý film, kde máme sku­pi­nu mla­dých, kte­ří se vydá­va­jí na výlet a kon­čí v zapa­dá­ko­vě, kde se sak­ra něco podě­la­lo. Nejprve se setká­va­jí s hod­ně zvlášt­ním sto­pa­řem, aby násled­ně zaví­ta­li na návště­vu do domu hrů­zy, kde na ně čeká oblí­be­ný Leatherface, se svý­mi noži a háky, ale pře­de­vším se svou moto­ro­vou pilou. Jatka mohou začít.

Ale jak říkám, film se nevy­ží­vá v dlou­hých zábě­rech na roz­ře­zá­va­ná těla, v tomhle je ješ­tě umír­ně­ný, někde tře­ba jen nazna­čí, jin­dy kame­ra zabí­rá masa­kr z tako­vé­ho úhlu, aby bylo jas­né, co se děje, ale neby­lo pří­mo vidět, jak se to děje. Tohle však hra­je pro film a ne pro­ti němu. Dnešní divák už viděl v pod­sta­tě všech­no, a tak ho detail­ní zábě­ry na vnitř­nos­ti, atd., už nemo­hou pře­kva­pit. O to více mě pak dostal prá­vě původ­ní „Texaský masa­kr“, kte­rý dáv­ku­je přes­ně v tako­vém množ­ství, aby to bylo ako­rát. Děsivé pře­de­vším. A to je ješ­tě potře­ba podotknout, že děs není navo­zo­ván lekač­ka­mi – ve fil­mu najde­me v pod­sta­tě jen jed­nu, a to ne pří­mo kla­sic­kou, kte­rou dnes vidí­me v kaž­dém horo­ru. Film nao­pak děsí tím, co se děje, sta­čí, když se Leatherface obje­ví na scé­ně, a je jas­né, že tohle není v pořád­ku, že nic nemů­že skon­čit dob­ře. Sledovat, jak nabo­dá­vá dív­ku na řez­nic­ký hák, kdy nevi­dí­me zará­že­ní háku do těla, ale přes­to je jas­né, co se sta­lo, nebo když sle­du­je­me, jak roz­ře­zá­vá inva­li­du na vozí­ku, to je pros­tě hod­ně, hod­ně efekt­ní.

Co dál psát o tomhle fil­mu, kte­rý kaž­dý horo­ro­vý fanou­šek zná? Pro mě osob­ně je ješ­tě důle­ži­tá jed­na věc. Film je sko­ro 40 let sta­rý a sle­du­je­me zde sku­pi­nu mla­dých, jak pro­ží­va­jí své „dob­ro­druž­ství“. V tom­to pří­pa­dě je sku­pi­na mla­dých opod­stat­ně­ná. Oni jsou těmi, kdo ros­tl v gene­ra­ci Vietnamské vál­ky a dal­ších kri­zích, kte­ré v té době pro­bí­ha­ly nejen v USA. Mladí této doby jsou roz­ča­ro­va­ní z toho, jaký je svět, jsou zdě­še­ni z toho, když pozná­va­jí, co všech­no nám může „poskyt­nout“. A tak chá­pu, proč se tady vysky­tu­je sku­pi­na mla­dých. Je ješ­tě ospra­ve­dl­ni­tel­né, že se nejed­ná pou­ze o mar­ke­tingo­vý tah. Ale dnes? Mladí jsou v horo­rech hlav­ně pro­to, aby při­táh­li mla­dé. Některé fil­my si s tímhle téma­tem umí pora­dit („Vřískot“), jiné jsou pros­tě jen sláta­ni­nou, kte­rá si chce na něco hrát (tady snad ani nemá cenu jme­no­vat, tako­vých fil­mů je z USA pro­du­ko­vá­no až pří­liš mno­ho, ale jeden pří­klad za všech­ny – Noc žra­lo­ka 3D).

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Děsivá podí­va­ná, kdy divá­ko­vi ješ­tě dlou­ho zůsta­ne v hla­vě ten div­ný chlá­pek s moto­ro­vou pilou a jeho úžas­ný a bizar­ní závě­reč­ný tanec.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Snaha hrát si na doku­ment, aby to bylo suges­tiv­něj­ší, mě v posled­ní době moc nebe­re a musím říct, že pro­hlá­še­ní v úvo­du fil­mu o jeho auten­ti­ci­tě doslo­va nesná­ším. Ale tady jsem to pře­kous­nul, mno­hem zají­ma­věj­ší se mi pak zdá­ly zprá­vy, kte­ré sem tam běže­ly v poza­dí.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 9.3.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Texaský masakr motorovou pilou na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Žitný kvásek28. srpna 2017 Žitný kvásek Přibližně dva roky si dělám svůj domácí kváskový chléb. Postupně se mnou tahle dobrota cestuje na mé přednášky a workshopy, někdy ho přivezu klientovi i do poradny, aby ochutnal něco […] Posted in Domácí rady
  • John Fowles - Sběratel (1963)11. ledna 2020 John Fowles - Sběratel (1963) Kniha Sběratel patří mezi nejslavnější trio Fowlesových knih (spolu s Mágem a Francouzovou milenkou). I zde se dají najít typické znaky pro jeho tvorbu, tedy nejednoznačný příběh, hra plná […] Posted in Recenze knih
  • PS Plus v březnu nabídne Final Fantasy VII Remake, Farpoint,...27. února 2021 PS Plus v březnu nabídne Final Fantasy VII Remake, Farpoint,... PS Plus v březnu nabídne Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Remnant From the Ashes a Maquette. V předplatném nadále do 1. března zůstávají Control: Ultimate Edition a Concrete Genie, do […] Posted in Krátké herní aktuality
  • John Wick 216. dubna 2023 John Wick 2 "Vítejte na výstavě 'Odrazy duše' v newyorském muzeu moderního umění." - Tak když tohle zaznělo z toho tlampače ve finální sekvenci filmu, řekl jsem si, že tohle je přesně ta věta, […] Posted in Krátké recenze
  • Citliví, a přesto šťastní – návod na přežití v rušném světě4. ledna 2021 Citliví, a přesto šťastní – návod na přežití v rušném světě Christine Rose Elleová pracuje jako životní koučka a vedoucí online kurzů, v nichž pomáhá projevit kreativitu. S vlastní empatickou povahou se naučila pracovat a své dovednosti využívá […] Posted in Články, Recenze knih
  • Ray Parker Jr. vs. Huey Lewis a zprávy2. května 2024 Ray Parker Jr. vs. Huey Lewis a zprávy Případ: Hueyho Lewise původně oslovili producenti filmu Krotitelé duchů (1984), aby napsal znělku k filmu, ale on už byl zavázán prací na jiné sci-fi komedii - Návrat do budoucnosti (1985) […] Posted in Zajímavosti
  • Komiks 6422. prosince 2018 Komiks 64 Posted in Komiks
  • Rod Draka - Syn za syna (S02E01)21. června 2024 Rod Draka - Syn za syna (S02E01) U Zdi Jacaerys navštíví Cregana Starka, aby ho požádal o věrnost Rhaenyře. Po dlouhém přesvědčování Jacaerys nakonec získá Creganův souhlas s tím, aby jí svěřil několik mužů. Jejich […] Posted in Spoilery
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […] Posted in Recenze knih
  • Želary3. září 2003 Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mladá dívka, toho času nedostudovaná lékařka, z důvodu násilného uzavření vysokých škol. Pracuje jako […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,54863 s | počet dotazů: 8203 | paměť: 75359 KB. | 14.07.2024 - 19:13:34