Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Old Way: Nicolas Cage pátrá po vrazích své ženy ve westernu o pomstě

The Old Way: Nicolas Cage pátrá po vrazích své ženy ve westernu o pomstě

Photo © Saban Films
Photo © Saban Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pistolník s pohnu­tou minu­los­tí pro­ná­sle­du­je muže, kte­ří mu zabi­li ženu, a jeho malá dce­ra mu dělá dopro­vod ve fil­mu The Old Way, pří­jem­ně sta­ro­mód­ním wes­ter­nu s Nicolasem Cagem v hlav­ní roli, kte­rý si nyní může­te půj­čit nebo zakou­pit na stre­a­mo­va­cích služ­bách po celém svě­tě.

The Old Way ces­ta zís­ká­vá znač­ný náboj díky účin­ně tlu­me­né­mu výko­nu Cage v roli staré­ho pis­tol­ní­ka, kte­rý se vra­cí k nási­lí, a zejmé­na díky Ryanovi Kieře Armstrongovi v roli odhod­la­né dce­ry, kte­rá se doža­du­je účas­ti na jeho pomstě. Jejich roz­ví­je­jí­cí se vztah je boha­tě pro­pra­co­va­ný a při­po­mí­ná podob­nou prá­ci Toma Hankse ve wes­ter­nu Zprávy ze svě­ta.

Nešťastně nepo­ve­de­ný úvod­ní pro­log mezi­tím udá­vá rozko­lí­sa­ný tón: Cageův Colton Briggs se směš­ným por­no knír­kem ze 70. let nemi­lo­srd­ně zabi­je odsou­zen­ce před oči­ma jeho malé­ho syna a la Henry Fonda ve fil­mu Tenkrát na Západě. Seznamte se se sto­ic­kým hrdi­nou The Old Way.

O dva­cet let poz­dě­ji se Cage usa­dil s man­žel­kou Ruth (Kerry Knuppe) a dce­rou Brooke (Armstrong), opus­til svou násil­nic­kou minu­lost, aby mohl vést malo­měst­ský obchod se smí­še­ným zbo­žím. Jeho minu­lost ho však dostih­ne, když chla­pec z úvod­ní scé­ny, nyní bez­o­hled­ný psa­nec, náho­dou nara­zí na Briggsův dům, když je jeho žena sama... a během útě­ku před záko­nem vyko­ná náhod­nou pomstu.

Od této chví­le víme, kam The Old Way smě­řu­je, a na ces­tě nás čeká jen málo pře­kva­pe­ní, když se Colton s dce­rou vydá­va­jí po sto­pách záko­na (zastou­pe­né­ho mar­šá­lem Jarrettem v podá­ní Nicka Searcyho), aby vypá­t­ra­li zlot­ři­lé­ho psan­ce a jeho ban­du.

Zloduch The Old Way, James McCallister (Noah Le Gros), však postrá­dá tvr­dý osten, kte­rý by tuto ces­tu uči­nil sku­teč­ně uspo­ko­ji­vou. Úvodní pro­log jeho posta­vu polidš­ťu­je a Le Gros hra­je na vel­kou stru­nu a nikdy si nezís­ká náš odpor.

Nepomáhá ani to, že jeho par­ta je ješ­tě méně děsi­vá. Něžný obr Big Mike (Abraham Benrubi) a sta­rý tremp Eustice (Clint Howard) jsou z vel­ké čás­ti pro smích a jen sliz­ký ost­rostře­lec Boots (Shiloh Fernandez, kte­rý měl být obsa­zen do role hlav­ní­ho zápo­rá­ka) nabí­zí něja­kou sku­teč­nou hroz­bu.

Režíroval Brett Donowho (thriller Bruce Willise Akty nási­lí z roku 2018) pod­le scé­ná­ře Carla W. Lucase, není The Old Way ani pod­ma­ni­vým fil­mem, ani něčím nato­lik špat­ným, aby z toho měl člo­věk iro­nic­ký poži­tek; budiž mu ke cti, že si Cage v posled­ních letech své pro­jek­ty vybí­rá lépe.

Naproti tomu je The Old Way oprav­du tím typem wes­ter­nu, jaké se už pros­tě neto­čí. Díky anga­žo­va­ným ústřed­ním herec­kým výko­nům - zejmé­na Armstrongové v roli dce­ry - a čas­to nád­her­ným zábě­rům pod hora­mi Montany a na fil­mo­vém ran­či v Yellowstonu The Old Way prav­dě­po­dob­ně uspo­ko­jí nená­roč­né divá­ky, kte­ré by podob­né věci moh­ly zají­mat.

The Old Way je prv­ním ze dvou Cageových wes­ter­nů, kte­ré budou debu­to­vat v roce 2023, v břez­nu se do kin dosta­ne Řezníkův pře­chod. Představují prv­ní dva wes­ter­ny v Cageově impo­zant­ním sezna­mu herec­kých výko­nů, ale při­nejmen­ším ve The Old Way se herec cítí na střel­ni­ci stej­ně dob­ře jako Randolph Scott.

Podle ser­ve­ru The Wrap Cage ode­šel z natá­če­ní The Old Way po inci­den­tu, při němž se stří­le­lo ze zbra­ní, a údaj­ně kři­čel: „Udělejte pro­hlá­še­ní, prá­vě jste mi vystře­lil zasra­ný ušní bubín­ky!“ na zbro­jíř­ku Hannah Gutierrez-Reedovou. Gutierrez-Reedová poz­dě­ji pra­co­va­la jako zbro­jíř­ka na fil­mu Rust, při jehož natá­če­ní zemře­la kame­ra­man­ka Halyna Hutchinsová po náhod­ném výstře­lu ze střel­né zbra­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení The Old Way na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,31160 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72378 KB. | 28.05.2024 - 02:20:39